ماندا دیزاین http://manda.mihanblog.com 2020-06-02T07:19:45+01:00 text/html 2015-04-22T04:44:57+01:00 manda.mihanblog.com امیر رضایی 5 راه سایت های گوگل راهرو صفحه به روز رسانی می توانید داج http://manda.mihanblog.com/post/9 <span id="DstLangList" name="dstlanglist" class="LangList"> </span><div id="TargetLanguageControls" class="LanguageSelector" align="justify"> </div> <div id="OutputControlsInnerContainer" class="InnerControlsContainer" align="justify"> <div style="direction: rtl; text-align: right;" class="fa" id="OutputArea"> <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap"><div><span class="" id="ouHighlight__0_4TO0_9">در حالی که</span><span id="noHighlight_0.9116845410425424"> به </span><span id="ouHighlight__52_56TO14_23">نظر می رسد</span><span id="noHighlight_0.11580457144651257"> </span><span id="ouHighlight__6_13TO25_28">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9551035923882244"> به </span><span id="ouHighlight__45_50TO33_41">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.48800731543558784"> </span><span id="ouHighlight__35_43TO43_50">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.14407489274516894"> </span><span id="ouHighlight__15_33TO52_62">همراه دوستی</span><span id="noHighlight_0.8879976820861863"> </span><span id="ouHighlight__66_73TO64_67">اسیر</span><span id="noHighlight_0.7868187958757855"> </span><span id="ouHighlight__86_90TO69_71">سهم</span><span id="noHighlight_0.9645156689613718"> </span><span id="ouHighlight__79_84TO73_79">شیر است</span><span id="noHighlight_0.0702259372090085"> </span><span class="" id="ouHighlight__95_110TO81_94">پمپاژ pageview</span><span id="noHighlight_0.4021737358044928"> </span><span id="ouHighlight__116_120TO96_101">پست ها</span><span id="noHighlight_0.8436674521225316"> </span><span id="ouHighlight__112_114TO103_111">جستجوگرها</span><span id="ouHighlight__121_121TO112_112">،</span><span id="noHighlight_0.6334468171481273"> </span><span id="ouHighlight__127_133TO114_118">راهرو</span><span id="noHighlight_0.10173065056156905"> </span><span id="ouHighlight__135_138TO120_123">صفحه</span><span id="noHighlight_0.4051024526078544"> به </span><span id="ouHighlight__140_145TO128_136">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.5184332581491052"> </span><span id="ouHighlight__185_193TO138_143">عناوین</span><span id="noHighlight_0.25443095085032774"> </span><span id="ouHighlight__181_183TO145_153">جستجوگرها</span><span id="noHighlight_0.06752677163923515"> </span><span id="ouHighlight__171_179TO155_157">جیغ</span><span id="noHighlight_0.6310137736052418"> </span><span id="ouHighlight__156_165TO159_163">نسبتا</span><span id="noHighlight_0.970762399283456"> </span><span id="ouHighlight__167_169TO165_167">کمی</span><span id="noHighlight_0.7581856387509343"> </span><span id="ouHighlight__151_154TO169_175">دیده می</span><span id="noHighlight_0.39866082364719846"> </span><span id="ouHighlight__147_149TO177_179">شود</span><span id="noHighlight_0.13531071653042814">.</span><span id="noHighlight_0.90971602110698"> </span><span class="" id="ouHighlight__196_199TO182_189">بنابراین</span><span id="ouHighlight__200_200TO190_190">،</span><span id="noHighlight_0.6861385428632488"> </span><span id="ouHighlight__202_202TO192_193">من</span><span id="noHighlight_0.16052252623687324"> </span><span id="ouHighlight__204_210TO195_202">فکر کردم</span><span id="noHighlight_0.13658794757120785"> </span><span id="ouHighlight__212_214TO204_208">من می</span><span id="noHighlight_0.010612321734009167"> </span><span id="ouHighlight__216_219TO210_212">دهد</span><span id="noHighlight_0.012211468987169627"> </span><span id="ouHighlight__239_247TO214_221">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.544518404967866"> </span><span id="ouHighlight__225_228TO223_226">فقیر</span><span id="ouHighlight__229_229TO227_227">،</span><span id="noHighlight_0.2643251848975182"> </span><span id="ouHighlight__231_237TO229_244">نادیده گرفته شده</span><span id="noHighlight_0.45556882619646655"> </span><span id="ouHighlight__249_251TO246_248">خود</span><span id="noHighlight_0.6254823496699512"> را با </span><span id="ouHighlight__253_255TO256_259">توجه</span><span id="noHighlight_0.600098865367165">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__5_9TO0_2">ماه</span><span id="noHighlight_0.9568330270969377"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO4_8">گذشته</span><span id="ouHighlight__10_10TO9_9">،</span><span id="noHighlight_0.08840503907572372"> </span><span class="" id="ouHighlight__12_17TO11_14">گوگل</span><span id="noHighlight_0.09355958574176937"> </span><span id="ouHighlight__19_27TO16_24">اعلام کرد</span><span id="noHighlight_0.2836404111297499"> </span><span id="ouHighlight__29_32TO26_27">که</span><span id="noHighlight_0.7002720298371632"> </span><span id="ouHighlight__34_35TO29_30">آن</span><span id="noHighlight_0.9082353820132482"> </span><span id="ouHighlight__37_41TO32_33">را</span><span id="noHighlight_0.33327929555913227"> </span><span id="ouHighlight__46_54TO35_38">آزاد</span><span id="noHighlight_0.060787518584932476"> </span><span id="ouHighlight__67_76TO40_45">"تنظیم</span><span id="noHighlight_0.2513950113229394"> </span><span id="ouHighlight__58_65TO47_56">رتبه بندی"</span><span id="noHighlight_0.362452439012949"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO58_59">با</span><span id="noHighlight_0.5093740083167791"> </span><span id="ouHighlight__100_104TO61_65">صفحات</span><span id="noHighlight_0.556971232117914"> </span><span id="ouHighlight__92_98TO67_71">راهرو</span><span id="ouHighlight__105_105TO72_72">،</span><span id="noHighlight_0.16943163457200183"> </span><span id="ouHighlight__119_122TO74_76">این</span><span id="noHighlight_0.7702063928333482"> به </span><span id="ouHighlight__124_129TO81_89">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.8220930812850227"> </span><span id="ouHighlight__142_143TO91_91">«</span><span id="ouHighlight__151_156TO92_96">تاثیر</span><span id="noHighlight_0.6030406757556473"> </span><span id="ouHighlight__145_149TO98_103">گسترده</span><span id="ouHighlight__157_157TO104_104">»</span><span id="noHighlight_0.23758302831548972"> </span><span class="" id="ouHighlight__137_140TO106_111">توانست</span><span id="noHighlight_0.08267746616398763"> </span><span id="ouHighlight__107_112TO113_120">با اشاره</span><span id="noHighlight_0.37657744405132987"> به </span><span id="ouHighlight__159_160TO125_126">در</span><span id="noHighlight_0.7829541485427456"> </span><span id="ouHighlight__162_166TO128_131">سایت</span><span id="noHighlight_0.03865810982019868"> </span><span id="ouHighlight__168_176TO133_142">استفاده از</span><span id="noHighlight_0.39130860190053596"> </span><span id="ouHighlight__178_184TO144_148">راهرو</span><span id="noHighlight_0.5606186824227519"> </span><span id="ouHighlight__186_194TO150_156">مبارزات</span><span id="noHighlight_0.5987220502755496"> </span><span id="ouHighlight__82_85TO158_163">معامله</span><span id="noHighlight_0.4653764787326541">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_0TO0_1">من</span><span id="noHighlight_0.654586136542561"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO3_5">چند</span><span id="noHighlight_0.9615298126264431"> </span><span id="ouHighlight__19_27TO7_15">rumblings</span><span id="noHighlight_0.7907679241218277"> </span><span class="" id="ouHighlight__29_32TO17_21">اینجا</span><span id="noHighlight_0.20121486704731228"> </span><span id="ouHighlight__34_36TO23_23">و</span><span id="noHighlight_0.8937339937381877"> </span><span id="ouHighlight__38_42TO25_28">آنجا</span><span id="noHighlight_0.5534862826677107"> </span><span id="ouHighlight__7_11TO30_34">شنیده</span><span id="noHighlight_0.6802160269260938"> </span><span id="ouHighlight__2_5TO36_37">ام</span><span id="noHighlight_0.5127897125033654"> </span><span id="ouHighlight__44_44TO39_39">—</span><span id="noHighlight_0.7667729311808311"> </span><span id="ouHighlight__46_48TO41_41">و</span><span id="noHighlight_0.8522338065796202"> </span><span id="ouHighlight__50_50TO43_44">من</span><span id="noHighlight_0.7034959306895161"> </span><span id="ouHighlight__57_66TO46_49">قطعا</span><span id="noHighlight_0.05505749009141758"> </span><span id="ouHighlight__73_80TO51_57">"دروازه</span><span id="noHighlight_0.6137375758215889"> </span><span id="ouHighlight__82_85TO59_63">صفحه"</span><span id="noHighlight_0.01875978695554048"> </span><span id="ouHighlight__88_95TO65_71">هشدارها</span><span id="noHighlight_0.4480886378817819"> </span><span id="ouHighlight__97_98TO73_74">در</span><span id="noHighlight_0.44824455996704904"> </span><span id="ouHighlight__100_105TO76_79">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9320429768704407"> </span><span id="ouHighlight__117_121TO81_85">ابزار</span><span id="noHighlight_0.14652728898372058"> </span><span id="ouHighlight__107_115TO87_93">وب مستر</span><span id="noHighlight_0.484777564990134"> </span><span id="ouHighlight__123_124TO95_96">در</span><span id="noHighlight_0.045846718162694367"> </span><span id="ouHighlight__130_133TO98_102">گذشته</span><span id="noHighlight_0.7864264223175721"> دیده </span><span id="ouHighlight__52_55TO109_110">می</span><span id="noHighlight_0.6939315250780136"> </span><span id="ouHighlight__68_71TO112_114">شود</span><span id="noHighlight_0.3014650400842983"> </span><span id="ouHighlight__135_135TO116_116">—</span><span id="noHighlight_0.4933200982362571"> </span><span id="ouHighlight__137_139TO118_120">اما</span><span id="noHighlight_0.15779021163831752"> </span><span id="ouHighlight__153_163TO122_127">شواهدی</span><span id="noHighlight_0.08778151674922274"> </span><span id="ouHighlight__165_168TO129_130">که</span><span id="noHighlight_0.019350031303643767"> </span><span id="ouHighlight__170_173TO132_134">این</span><span id="noHighlight_0.278918631672631"> به </span><span id="ouHighlight__175_180TO139_147">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.3624455702295105"> </span><span id="ouHighlight__186_189TO149_151">شده</span><span id="noHighlight_0.9459575976561017"> را </span><span id="ouHighlight__148_151TO156_159">دیده</span><span id="noHighlight_0.21290830249238335"> </span><span id="ouHighlight__143_146TO161_164">اند،</span><span id="noHighlight_0.9186762811218706"> </span><span id="ouHighlight__191_198TO166_169">آزاد</span><span id="noHighlight_0.46720347244256744">,</span><span id="noHighlight_0.23165348318555046"> </span><span id="ouHighlight__201_212TO172_176">بویژه</span><span id="noHighlight_0.40218749460265313"> </span><span id="ouHighlight__214_215TO178_180">هیچ</span><span id="noHighlight_0.8599150539801912"> </span><span id="ouHighlight__232_239TO182_186">شواهد</span><span id="noHighlight_0.5759528575944675"> </span><span id="ouHighlight__224_229TO188_193">"تاثیر</span><span id="noHighlight_0.9221188034433402"> </span><span id="ouHighlight__217_222TO195_201">گسترده"</span><span id="noHighlight_0.6892488407318547"> </span><span id="ouHighlight__242_243TO203_204">تا</span><span id="noHighlight_0.5362929963141427"> </span><span id="ouHighlight__255_259TO206_212">هنوز هم</span><span id="noHighlight_0.9698127675226458"> </span><span class="" id="ouHighlight__261_262TO214_217">ممکن</span><span id="noHighlight_0.4515762898465263"> است </span><span id="ouHighlight__264_267TO223_226">زمان</span><span id="noHighlight_0.5701586749976171"> </span><span id="ouHighlight__269_270TO228_231">برای</span><span id="noHighlight_0.262288572886195"> </span><span id="ouHighlight__272_276TO233_242">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.3456398613132351"> </span><span id="ouHighlight__278_281TO244_246">این</span><span id="noHighlight_0.27099568577698685"> </span><span id="ouHighlight__287_288TO248_250">اگر</span><span id="noHighlight_0.16975207582927654"> </span><span id="ouHighlight__290_292TO252_254">شما</span><span id="noHighlight_0.8161511740264876"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO256_257">در</span><span id="noHighlight_0.8166178095704628"> </span><span id="ouHighlight__301_304TO259_266">معرض خطر</span><span id="noHighlight_0.3566638146740916"> </span><span id="ouHighlight__305_305TO268_271">است.</span><span id="noHighlight_0.018462318313777426"> </span><span id="ouHighlight__316_319TO273_279">بعضی از</span><span id="noHighlight_0.6277300618631679"> </span><span id="ouHighlight__321_325TO281_285">مراحل</span><span id="noHighlight_0.9138511310780085"> </span><span id="ouHighlight__327_329TO287_289">شما</span><span id="noHighlight_0.39499852992604223"> </span><span id="ouHighlight__335_338TO291_292">می</span><span id="noHighlight_0.018829468377923986"> </span><span id="ouHighlight__331_333TO294_299">توانید</span><span id="noHighlight_0.46122686044918915"> در </span><span id="ouHighlight__307_314TO304_308">اینجا</span><span id="noHighlight_0.5593305310298544">:</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">1.</span><span id="noHighlight_0.8683327124108673"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_12">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.4102340107574808"> </span><span id="ouHighlight__15_19TO14_18">صفحات</span><span id="noHighlight_0.5703243542142161"> </span><span id="ouHighlight__9_13TO20_23">خالی</span></div><br><div><span id="ouHighlight__5_8TO0_3">خراب</span><span id="noHighlight_0.32681961167393125"> کردن </span><span id="ouHighlight__16_20TO10_14">صفحات</span><span id="noHighlight_0.6450426803300262"> </span><span id="ouHighlight__10_14TO16_19">خالی</span><span id="noHighlight_0.9411412684759204"> </span><span id="ouHighlight__21_21TO21_24">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__15_19TO0_4">صفحات</span><span id="noHighlight_0.14901564638353482"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO6_9">جدید</span><span id="noHighlight_0.3959994764941841"> </span><span id="ouHighlight__6_9TO11_14">فشار</span><span id="noHighlight_0.9754959347910047"> </span><span id="ouHighlight__21_24TO16_20">زندگی</span><span id="noHighlight_0.731349134439217"> </span><span id="ouHighlight__0_4TO22_24">نمی</span><span id="noHighlight_0.21058909629462375"> کنیم </span><span class="" id="ouHighlight__26_30TO31_32">تا</span><span id="noHighlight_0.3964425719237338"> </span><span id="ouHighlight__32_36TO34_38">پس از</span><span id="noHighlight_0.44976362135438097"> </span><span id="ouHighlight__45_51TO40_44">محتوا</span><span id="noHighlight_0.20530762530337288"> </span><span id="ouHighlight__38_43TO46_57">منحصر به فرد</span><span id="noHighlight_0.24710299062145402"> </span><span id="ouHighlight__70_73TO59_65">آنها را</span><span id="noHighlight_0.7745469534528044"> در </span><span id="ouHighlight__56_64TO70_74">دسترس</span><span id="noHighlight_0.5371791520834965"> </span><span id="ouHighlight__53_54TO76_78">است</span><span id="noHighlight_0.3454718553736983">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">2.</span><span id="noHighlight_0.39503335430640363"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_12">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.7981176942442318"> </span><span id="ouHighlight__9_20TO14_21">سخت برای پیدا کردن</span><span id="noHighlight_0.1038157963322136"> </span><span id="ouHighlight__22_26TO33_37">صفحات</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_5">صفحاتی</span><span id="noHighlight_0.3452909546522419"> </span><span id="ouHighlight__6_9TO7_8">که</span><span id="noHighlight_0.8225702329039448"> </span><span id="ouHighlight__38_41TO10_11">به</span><span id="noHighlight_0.5615792112153236"> </span><span id="ouHighlight__53_62TO13_18">ناوبری</span><span id="noHighlight_0.18854074577697988"> </span><span id="ouHighlight__48_51TO20_23">سایت</span><span id="noHighlight_0.6682020111685177"> </span><span id="ouHighlight__43_46TO25_27">شما</span><span id="noHighlight_0.2974004295465228"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO29_33">شدیدا</span><span id="noHighlight_0.03978419340548678"> </span><span id="ouHighlight__27_36TO35_41">یکپارچه</span><span id="noHighlight_0.7942672836613255"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO43_47">هستند</span><span id="noHighlight_0.33501469043183574"> </span><span id="ouHighlight__64_64TO49_49">—</span><span id="noHighlight_0.879357921422104"> </span><span id="ouHighlight__66_68TO51_53">اما</span><span id="noHighlight_0.7882476257558998"> </span><span id="ouHighlight__83_84TO55_56">به</span><span id="noHighlight_0.5948904149956102"> </span><span id="ouHighlight__86_90TO58_62">درایو</span><span id="noHighlight_0.6478698313317706"> </span><span id="ouHighlight__92_98TO64_69">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.4631387078136665"> </span><span id="ouHighlight__100_101TO71_72">به</span><span id="noHighlight_0.40163940795897257"> </span><span id="ouHighlight__108_111TO74_77">سایت</span><span id="noHighlight_0.12107858150578854"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO79_81">شما</span><span id="noHighlight_0.38750151435597646"> </span><span id="ouHighlight__74_81TO83_91">طراحی شده</span><span id="noHighlight_0.4706809165383835"> </span><span id="ouHighlight__70_72TO93_95">اند</span><span id="noHighlight_0.573068585995437"> </span><span id="ouHighlight__113_113TO97_97">—</span><span id="noHighlight_0.038609311001528646"> </span><span id="ouHighlight__119_124TO99_102">ممکن</span><span id="noHighlight_0.8669577404342309"> است </span><span id="ouHighlight__126_137TO108_124">به طور فزاینده ای</span><span id="noHighlight_0.9541258085785694"> </span><span id="ouHighlight__139_149TO126_133">مشکل ساز</span><span id="noHighlight_0.9225789262759807">.</span><span id="noHighlight_0.02678028637714225"> </span><span id="ouHighlight__152_159TO136_148">در نظر بگیرید</span><span id="noHighlight_0.33495807411634837"> </span><span id="ouHighlight__161_168TO150_153">تمیز</span><span id="noHighlight_0.48146793383576103"> </span><span id="ouHighlight__170_171TO155_158">کردن</span><span id="noHighlight_0.6920815822023565"> </span><span id="ouHighlight__183_192TO160_165">ناوبری</span><span id="noHighlight_0.7113145167762729"> </span><span id="ouHighlight__178_181TO167_170">سایت</span><span id="noHighlight_0.6055056944320567"> </span><span id="ouHighlight__173_176TO172_174">شما</span><span id="noHighlight_0.9903494745289714"> </span><span id="ouHighlight__197_200TO176_177">که</span><span id="noHighlight_0.54515840752408"> </span><span id="ouHighlight__208_215TO179_192">بازدید کنندگان</span><span id="noHighlight_0.07793736312867416"> </span><span id="ouHighlight__202_206TO194_198">انسان</span><span id="noHighlight_0.6780668217534469"> </span><span id="ouHighlight__232_234TO200_202">راه</span><span id="noHighlight_0.5034623654413162"> </span><span id="ouHighlight__226_230TO204_209">خود را</span><span id="noHighlight_0.5509904561455298"> </span><span id="ouHighlight__217_219TO211_219">می توانید</span><span id="noHighlight_0.5789361047852202"> </span><span id="ouHighlight__236_241TO221_225">اطراف</span><span id="noHighlight_0.15657526936072264"> </span><span id="ouHighlight__248_251TO227_230">سایت</span><span id="noHighlight_0.7132788320760548"> </span><span id="ouHighlight__243_246TO232_237">خود را</span><span id="noHighlight_0.9287355770066295"> </span><span id="ouHighlight__221_224TO239_247">پیدا کنید</span><span id="noHighlight_0.8373960079621765"> </span><span id="ouHighlight__254_256TO249_249">و</span><span id="noHighlight_0.4757156029320677"> </span><span id="ouHighlight__273_277TO251_256">صفحاتی</span><span id="noHighlight_0.9643391614179693"> </span><span id="ouHighlight__279_282TO258_259">که</span><span id="noHighlight_0.2820005055097924"> </span><span id="ouHighlight__288_296TO261_265">دشوار</span><span id="noHighlight_0.4524388608323181"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO267_268">یا</span><span id="noHighlight_0.2993837536351761"> </span><span id="ouHighlight__301_310TO270_275">ناممکن</span><span id="noHighlight_0.08808332529280205"> </span><span id="ouHighlight__312_314TO277_280">برای</span><span id="noHighlight_0.862621984446922"> </span><span id="ouHighlight__318_330TO282_287">انسانی</span><span id="noHighlight_0.9136735204904944"> </span><span id="ouHighlight__332_333TO289_292">برای</span><span id="noHighlight_0.9689188612867004"> </span><span id="ouHighlight__335_338TO294_302">پیدا کردن</span><span id="noHighlight_0.8782208411017492"> </span><span id="ouHighlight__340_343TO304_305">که</span><span id="noHighlight_0.8687926878413422"> </span><span id="ouHighlight__349_355TO307_312">متمرکز</span><span id="noHighlight_0.044200565971506345"> </span><span id="ouHighlight__357_358TO314_315">بر</span><span id="noHighlight_0.5476457258525003"> </span><span id="ouHighlight__360_366TO317_323">رانندگی</span><span id="noHighlight_0.7338909938809003"> </span><span class="" id="ouHighlight__375_381TO325_330">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.9046375389853819"> </span><span id="ouHighlight__368_373TO332_336">جستجو</span><span id="noHighlight_0.7088954587702135"> </span><span id="ouHighlight__268_271TO338_343">ندارید</span><span id="noHighlight_0.8334624306013504">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">3.</span><span id="noHighlight_0.7483284362446605"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_6">نخست</span><span id="noHighlight_0.6926533178638709"> </span><span id="ouHighlight__13_16TO8_10">پمپ</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.1952328640750255"> </span><span id="ouHighlight__4_8TO5_9">صفحات</span><span id="noHighlight_0.09180786811109387"> است </span><span id="ouHighlight__10_13TO15_16">که</span><span id="noHighlight_0.9948275421784742"> </span><span id="ouHighlight__22_25TO18_22">بستگی</span><span id="noHighlight_0.30423891860736296"> به </span><span id="ouHighlight__27_35TO27_31">مشتری</span><span id="noHighlight_0.29233702313551857"> </span><span id="ouHighlight__37_38TO33_34">یا</span><span id="noHighlight_0.6049142965620641"> </span><span id="ouHighlight__40_54TO36_48">کارکنان تولید</span><span id="noHighlight_0.8974974118226043"> </span><span id="ouHighlight__56_62TO50_54">محتوا</span><span id="noHighlight_0.7834311049514769"> </span><span id="ouHighlight__64_64TO56_56">—</span><span id="noHighlight_0.5455040647303607"> </span><span id="ouHighlight__74_94TO58_62">بررسی</span><span id="noHighlight_0.9832362758286617"> در </span><span id="ouHighlight__74_94TO67_71">نظرها</span><span id="noHighlight_0.6687209241343448"> </span><span id="ouHighlight__96_105TO73_80">قابل فهم</span><span id="noHighlight_0.1639895440394642"> به </span><span id="ouHighlight__96_105TO85_89">بررسی</span><span id="noHighlight_0.6231588211459189"> </span><span id="ouHighlight__107_111TO91_95">وبلاگ</span><span id="noHighlight_0.742936017882602"> </span><span id="ouHighlight__114_116TO97_97">و</span><span id="noHighlight_0.9446892020014552"> </span><span id="ouHighlight__118_126TO99_103">گالری</span><span id="noHighlight_0.19892022401368858"> </span><span id="ouHighlight__128_128TO105_105">—</span><span id="noHighlight_0.5131085011745992"> </span><span id="ouHighlight__141_150TO107_111">اهمیت</span><span id="noHighlight_0.31789465133288053"> </span><span id="ouHighlight__166_173TO113_118">فعالیت</span><span id="noHighlight_0.26802712718796606"> های </span><span class="" id="ouHighlight__175_179TO124_132">زود هنگام</span><span id="noHighlight_0.7695374341705529"> </span><span id="ouHighlight__182_184TO134_134">و</span><span id="noHighlight_0.7993172337718305"> </span><span id="ouHighlight__186_189TO136_137">با</span><span id="noHighlight_0.6014024072251453"> </span><span id="ouHighlight__191_200TO139_141">نظم</span><span id="noHighlight_0.12983666154637752"> </span><span id="ouHighlight__155_164TO143_147">تولید</span><span id="noHighlight_0.8685132055312628"> </span><span id="ouHighlight__130_135TO149_153">استرس</span><span id="noHighlight_0.9257993907797553">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_7TO0_5">در نظر</span><span id="noHighlight_0.20294977979107043"> </span><span id="ouHighlight__9_15TO7_15">نگه داشتن</span><span id="noHighlight_0.05880787621209593"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO17_18">در</span><span id="noHighlight_0.4212908444735859"> </span><span id="ouHighlight__24_32TO20_26">استقرار</span><span id="noHighlight_0.9823172338129141"> </span><span id="ouHighlight__34_37TO28_31">چنین</span><span id="noHighlight_0.21846213651950463"> </span><span id="ouHighlight__39_43TO33_37">صفحات</span><span id="noHighlight_0.04389298087937643"> </span><span id="ouHighlight__45_49TO39_49">تا زمانی که</span><span id="noHighlight_0.3384462361559534"> </span><span id="ouHighlight__51_53TO51_53">شما</span><span id="noHighlight_0.9407094857259889"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO55_60">از قبل</span><span id="noHighlight_0.13791541254103223"> </span><span id="ouHighlight__60_69TO62_67">بذردار</span><span id="noHighlight_0.9281343173887456"> </span><span id="ouHighlight__71_72TO69_70">یا</span><span id="noHighlight_0.9579901595653635"> </span><span id="ouHighlight__83_88TO72_75">کافی</span><span id="noHighlight_0.9292053754463074"> </span><span id="ouHighlight__108_114TO77_82">محتوای</span><span id="noHighlight_0.0503148020052705"> </span><span id="ouHighlight__90_95TO84_95">منحصر به فرد</span><span id="noHighlight_0.36785481476717474"> </span><span id="ouHighlight__97_106TO97_101">مشروع</span><span id="noHighlight_0.5075588477388958"> </span><span id="ouHighlight__116_117TO103_106">برای</span><span id="noHighlight_0.7657428063514189"> </span><span id="ouHighlight__119_125TO108_112">توجیه</span><span id="noHighlight_0.9328959912080588"> </span><span id="ouHighlight__127_130TO114_120">آنها را</span><span id="noHighlight_0.18289679366010214"> به </span><span id="ouHighlight__74_81TO125_132">دست آورد</span><span id="noHighlight_0.06990868958628249">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">4.</span><span id="noHighlight_0.18651807839253198"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_12">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.7576291265917667"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO14_19">محتوای</span><span id="noHighlight_0.7525645331332862"> </span><span id="ouHighlight__9_17TO21_26">تکراری</span></div><br><div><span id="ouHighlight__13_19TO0_4">نگاهی</span><span id="noHighlight_0.36405666720500185"> </span><span id="ouHighlight__5_11TO6_9">دیگر</span><span id="noHighlight_0.9157883764879275"> </span><span id="ouHighlight__43_49TO11_15">مطالب</span><span id="noHighlight_0.05870458906340803"> </span><span id="ouHighlight__26_31TO17_21">ایستا</span><span id="noHighlight_0.9194526936496933"> </span><span id="ouHighlight__21_24TO23_28">خود را</span><span id="noHighlight_0.5840526988024398"> </span><span id="ouHighlight__33_41TO30_38">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.5079298813805024"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO40_43">کنند</span><span id="noHighlight_0.4832946603593046">.</span><span id="noHighlight_0.39395950395544244"> </span><span id="ouHighlight__62_68TO46_50">مطالب</span><span id="noHighlight_0.17642644154955656"> </span><span id="ouHighlight__52_60TO52_57">تکراری</span><span id="ouHighlight__72_72TO58_58">،</span><span id="noHighlight_0.37860469672908925"> به </span><span id="ouHighlight__74_75TO63_65">طور</span><span id="noHighlight_0.20686352954263254"> </span><span id="ouHighlight__77_83TO67_69">کلی</span><span id="noHighlight_0.17757642985568434"> </span><span id="ouHighlight__86_92TO71_81">در حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.5342031426002442"> </span><span id="ouHighlight__94_102TO83_86">چیزی</span><span id="noHighlight_0.19346621050117807"> </span><span id="ouHighlight__104_107TO88_89">که</span><span id="noHighlight_0.3918938728230714"> </span><span id="ouHighlight__109_111TO91_98">می تواند</span><span id="noHighlight_0.234279527504203"> </span><span id="ouHighlight__113_117TO100_103">باعث</span><span id="noHighlight_0.2550213895912944"> </span><span id="ouHighlight__119_126TO105_110">مشکلات</span><span id="noHighlight_0.6607064179692097"> </span><span id="ouHighlight__128_129TO112_113">در</span><span id="noHighlight_0.11126605071759155"> </span><span id="ouHighlight__131_136TO115_118">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9547470232554501"> </span><span id="ouHighlight__70_71TO120_122">است</span><span id="noHighlight_0.8615905089014182">.</span><span id="noHighlight_0.9876987815933458"> </span><span id="ouHighlight__185_190TO125_130">هر چند</span><span id="noHighlight_0.23875813306151572"> </span><span id="ouHighlight__196_202TO132_137">مجازات</span><span id="noHighlight_0.7763041166917835"> </span><span id="ouHighlight__204_206TO139_146">ممکن است</span><span id="noHighlight_0.891873332401623"> </span><span id="ouHighlight__208_215TO148_153">افزایش</span><span id="noHighlight_0.6553718213525148"> </span><span id="ouHighlight__221_225TO155_159">صفحات</span><span id="noHighlight_0.09240402783301838"> </span><span id="ouHighlight__236_245TO161_166">تکراری</span><span id="noHighlight_0.16986919502104347"> </span><span id="ouHighlight__247_249TO168_168">و</span><span id="noHighlight_0.04835566281552217"> </span><span id="ouHighlight__251_261TO170_180">duplicative</span><span id="noHighlight_0.6589038390313013"> </span><span id="ouHighlight__232_234TO182_186">هستند</span><span id="noHighlight_0.8232939803203829"> </span><span id="ouHighlight__227_230TO188_189">که</span><span id="noHighlight_0.23087058059857013"> </span><span id="ouHighlight__139_141TO191_194">برای</span><span id="noHighlight_0.928771942374351"> </span><span id="ouHighlight__143_146TO196_198">این</span><span id="noHighlight_0.3291489824692775"> </span><span id="ouHighlight__148_153TO200_204">آخرین</span><span id="noHighlight_0.45353457848656564"> </span><span id="ouHighlight__155_160TO206_215">بروز رسانی</span><span id="ouHighlight__161_161TO216_216">،</span><span id="noHighlight_0.28004822966058085"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO218_227">با این حال</span><span id="ouHighlight__170_170TO228_228">،</span><span id="noHighlight_0.09991425686565425"> به نظر </span><span id="ouHighlight__172_180TO237_241">میرسد</span><span id="ouHighlight__263_263TO242_243">--</span><span id="noHighlight_0.471275366549214">به </span><span id="ouHighlight__269_275TO247_256">عنوان مثال</span><span id="ouHighlight__276_276TO257_257">،</span><span id="noHighlight_0.2844679982303153"> </span><span id="ouHighlight__287_291TO259_263">صفحات</span><span id="noHighlight_0.2052497246252858"> </span><span id="ouHighlight__278_285TO265_269">متعدد</span><span id="noHighlight_0.9216599454192339"> </span><span id="ouHighlight__293_296TO271_272">با</span><span id="noHighlight_0.8354164416832194"> </span><span id="ouHighlight__321_327TO274_279">محتوای</span><span id="noHighlight_0.11988318935719455"> </span><span id="ouHighlight__298_310TO281_294">قابل ملاحظه ای</span><span id="noHighlight_0.7567757807275496"> </span><span id="ouHighlight__316_319TO296_300">مشابه</span><span id="noHighlight_0.580110036716623"> </span><span id="ouHighlight__337_338TO302_303">در</span><span id="noHighlight_0.8687067162105678"> </span><span id="ouHighlight__344_347TO305_308">همان</span><span id="noHighlight_0.3788344732132244"> </span><span id="ouHighlight__349_352TO310_312">شهر</span><span id="noHighlight_0.6465252937443913"> </span><span id="ouHighlight__354_362TO314_326">هدف قرار دادن</span><span id="noHighlight_0.24673999652396594"> </span><span id="ouHighlight__374_381TO328_338">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.288893622651165"> </span><span id="ouHighlight__364_372TO340_344">مختلف</span><span id="noHighlight_0.7088159835287171"> </span><span id="ouHighlight__329_335TO346_351">متمرکز</span><span id="noHighlight_0.09513568589776067"> </span><span id="ouHighlight__382_382TO353_356">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.9232284609427265"> </span><span id="ouHighlight__20_24TO5_9">صفحات</span><span id="noHighlight_0.32696898564950405"> </span><span id="ouHighlight__4_18TO11_21">محلی متمرکز</span><span id="ouHighlight__25_25TO22_22">،</span><span id="noHighlight_0.03152405020725879"> </span><span id="ouHighlight__36_48TO24_36">دو برابر کردن</span><span id="noHighlight_0.7779663616082007"> </span><span id="ouHighlight__50_51TO38_43">بر روی</span><span id="noHighlight_0.4802582917369339"> </span><span id="ouHighlight__53_58TO45_48">واحد</span><span id="ouHighlight__59_59TO49_49">،</span><span id="noHighlight_0.5049733044816749"> </span><span id="ouHighlight__61_69TO51_54">موثر</span><span id="noHighlight_0.1684652749163723"> </span><span id="ouHighlight__77_81TO56_60">صفحات</span><span id="noHighlight_0.5841640429475548"> </span><span id="ouHighlight__71_75TO62_65">محلی</span><span id="noHighlight_0.7085167056176886"> </span><span id="ouHighlight__83_85TO67_70">برای</span><span id="noHighlight_0.37167874753814556"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO72_73">هر</span><span id="noHighlight_0.7085272675268687"> </span><span id="ouHighlight__92_99TO75_78">مکان</span><span id="noHighlight_0.6588660841978002"> </span><span id="ouHighlight__102_111TO80_89">اعمال نفوذ</span><span id="noHighlight_0.7107512864996101"> </span><span id="ouHighlight__117_120TO91_96">بهترین</span><span id="noHighlight_0.2630134769139224"> </span><span id="ouHighlight__125_128TO98_103">خود را</span><span id="noHighlight_0.6731387939618146"> </span><span id="ouHighlight__130_143TO105_111">حرفه ای</span><span id="noHighlight_0.8567353381036317"> </span><span id="ouHighlight__145_151TO113_125">نوشته شده است</span><span id="noHighlight_0.9432805432215232"> </span><span id="ouHighlight__209_215TO127_131">بررسی</span><span id="noHighlight_0.2325804301236596"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO133_137">محتوا</span><span id="noHighlight_0.06006835984615999"> </span><span id="ouHighlight__174_177TO139_141">نیز</span><span id="noHighlight_0.1478027510084715"> به </span><span id="ouHighlight__179_180TO146_150">عنوان</span><span id="noHighlight_0.15997521161041983"> </span><span id="ouHighlight__182_198TO152_158">محل خاص</span><span id="noHighlight_0.6993742471080618"> </span><span id="ouHighlight__200_207TO160_164">مشتری</span><span id="noHighlight_0.44648845451368957"> </span><span id="ouHighlight__153_161TO166_174">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.721084765237262"> </span><span id="ouHighlight__217_219TO176_176">و</span><span id="noHighlight_0.9906056123926144"> </span><span id="ouHighlight__221_232TO178_184">توصیفات</span><span id="ouHighlight__233_233TO185_185">،</span><span id="noHighlight_0.6809826407774011"> </span><span id="ouHighlight__235_238TO187_191">کاربر</span><span id="noHighlight_0.9082447209117392"> </span><span id="ouHighlight__240_247TO193_200">checkins</span><span id="noHighlight_0.7745919448715917"> </span><span id="ouHighlight__250_252TO202_202">و</span><span id="noHighlight_0.7508756862982666"> </span><span id="ouHighlight__254_258TO204_208">رسانه</span><span id="noHighlight_0.4715558561151134"> را </span><span id="ouHighlight__27_34TO213_218">در نظر</span><span id="noHighlight_0.2457173262732677">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_2">اگر</span><span id="noHighlight_0.7587873463480973"> </span><span id="ouHighlight__3_5TO4_6">شما</span><span id="noHighlight_0.5754940338991876"> </span><span id="ouHighlight__12_14TO8_9">هر</span><span id="noHighlight_0.47069265780978553"> </span><span id="ouHighlight__16_20TO11_14">صفحه</span><span id="noHighlight_0.2696398348820993"> را </span><span id="ouHighlight__22_23TO19_20">در</span><span id="noHighlight_0.7836276051214541"> </span><span id="ouHighlight__30_33TO22_25">سایت</span><span id="noHighlight_0.20122472007945547"> </span><span id="ouHighlight__25_28TO27_29">خود</span><span id="noHighlight_0.03705710476355595"> </span><span id="ouHighlight__51_52TO31_34">برای</span><span id="noHighlight_0.374914193870722"> </span><span id="ouHighlight__54_57TO36_40">نمایش</span><span id="noHighlight_0.7664192260149927"> </span><span id="ouHighlight__68_74TO42_47">محتوای</span><span id="noHighlight_0.02747497857295822"> </span><span id="ouHighlight__63_66TO49_52">همان</span><span id="noHighlight_0.4375934279394281"> </span><span id="ouHighlight__44_49TO54_58">تنظیم</span><span id="noHighlight_0.6870281657421653"> </span><span id="ouHighlight__76_76TO60_60">—</span><span id="noHighlight_0.9795814503629515"> </span><span id="ouHighlight__78_84TO62_66">مانند</span><span id="noHighlight_0.18732090823306635"> </span><span id="ouHighlight__86_94TO68_72">مشتری</span><span id="noHighlight_0.9104933918939385"> </span><span id="ouHighlight__96_97TO74_75">یا</span><span id="noHighlight_0.0593851127254591"> </span><span id="ouHighlight__99_113TO77_89">کارکنان تولید</span><span id="noHighlight_0.16832677309671384"> </span><span id="ouHighlight__115_121TO91_95">محتوا</span><span id="noHighlight_0.9151089085324549"> </span><span id="ouHighlight__123_129TO97_101">مانند</span><span id="noHighlight_0.8584174577606559"> </span><span id="ouHighlight__131_151TO103_107">بررسی</span><span id="noHighlight_0.9802960324337956"> و </span><span id="ouHighlight__131_151TO111_115">نظرها</span><span id="noHighlight_0.35464995739538374"> </span><span id="ouHighlight__153_162TO117_118">چک قابل فهم</span><span id="noHighlight_0.11486064113997374"> </span><span id="ouHighlight__164_165TO129_130">یا</span><span id="noHighlight_0.08548464818235191"> </span><span id="ouHighlight__167_171TO132_136">وبلاگ</span><span id="noHighlight_0.08915988628328952"> </span><span id="ouHighlight__173_173TO138_138">—</span><span id="noHighlight_0.8956629485596432"> </span><span id="ouHighlight__175_185TO140_152">پیکربندی مجدد</span><span id="noHighlight_0.7604852803405715"> </span><span id="ouHighlight__192_195TO154_157">سایت</span><span id="noHighlight_0.8002817481832717"> </span><span id="ouHighlight__187_190TO159_164">خود را</span><span id="noHighlight_0.13292596780903476"> به </span><span id="ouHighlight__197_198TO169_172">طوری</span><span id="noHighlight_0.8931081865994653"> </span><span id="ouHighlight__200_203TO174_175">که</span><span id="noHighlight_0.18581273262061726"> به </span><span id="ouHighlight__232_238TO180_189">نظر می رسد</span><span id="noHighlight_0.9919772697242368"> </span><span id="ouHighlight__205_207TO191_192">هر</span><span id="noHighlight_0.24751213040323794"> </span><span id="ouHighlight__215_219TO194_197">قطعه</span><span id="noHighlight_0.6104523173111089"> </span><span id="ouHighlight__209_213TO199_206">داده شده</span><span id="noHighlight_0.5773446800743409"> </span><span id="ouHighlight__221_222TO208_209">از</span><span id="noHighlight_0.049321980159369616"> </span><span id="ouHighlight__224_230TO211_215">مطالب</span><span id="noHighlight_0.5318608126870539"> </span><span id="ouHighlight__243_246TO217_219">فقط</span><span id="noHighlight_0.7697838959824809"> </span><span id="ouHighlight__240_241TO221_222">در</span><span id="noHighlight_0.14375295182021064"> </span><span class="" id="ouHighlight__248_250TO224_225">یک</span><span id="noHighlight_0.9112629309585656"> </span><span id="ouHighlight__252_255TO227_230">صفحه</span><span id="noHighlight_0.3715726394834865">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_11TO0_11">علاوه بر این</span><span id="ouHighlight__12_12TO12_12">،</span><span id="noHighlight_0.8526405495914989"> </span><span id="ouHighlight__14_15TO14_16">اگر</span><span id="noHighlight_0.29930703795954505"> </span><span id="ouHighlight__17_19TO18_20">شما</span><span id="noHighlight_0.19598944227428672"> </span><span id="ouHighlight__25_29TO22_34">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.07262709996427008"> </span><span id="ouHighlight__41_47TO36_40">مطالب</span><span id="noHighlight_0.25191724992478925"> </span><span id="ouHighlight__31_39TO42_47">تکراری</span><span id="noHighlight_0.9403952242575182"> </span><span id="ouHighlight__49_50TO49_50">به</span><span id="noHighlight_0.8194715272475719"> </span><span id="ouHighlight__52_56TO52_56">درایو</span><span id="noHighlight_0.38788851688773285"> </span><span id="ouHighlight__96_102TO58_63">متمرکز</span><span id="noHighlight_0.09072801664635688"> </span><span id="ouHighlight__69_75TO65_67">هدف</span><span id="noHighlight_0.9659686428971891"> </span><span id="ouHighlight__60_67TO69_75">جداگانه</span><span id="noHighlight_0.9936233295916266"> است </span><span id="ouHighlight__77_80TO81_82">که</span><span id="noHighlight_0.04752108703188196"> </span><span id="ouHighlight__89_94TO84_88">جستجو</span><span id="noHighlight_0.38183557549239255"> </span><span id="ouHighlight__82_83TO90_92">است</span><span id="noHighlight_0.18556304682558245"> </span><span id="ouHighlight__104_104TO94_94">—</span><span id="noHighlight_0.6404227071541422"> به </span><span id="ouHighlight__110_116TO99_108">عنوان مثال</span><span id="ouHighlight__117_117TO109_109">،</span><span id="noHighlight_0.1841357272234594"> </span><span id="ouHighlight__119_128TO111_116">تکنسین</span><span id="noHighlight_0.3305429358362256"> </span><span id="ouHighlight__130_134TO118_122">صفحات</span><span id="noHighlight_0.542126942206818"> </span><span id="ouHighlight__136_144TO124_126">شرح</span><span id="noHighlight_0.6623421608314762"> </span><span class="" id="ouHighlight__150_153TO128_130">کار</span><span id="noHighlight_0.6806775470447545"> </span><span id="ouHighlight__155_158TO132_140">انجام شده</span><span id="noHighlight_0.6871934148837471"> </span><span id="ouHighlight__160_163TO142_143">(و</span><span id="noHighlight_0.4623169804099577"> </span><span id="ouHighlight__165_171TO145_149">بررسی</span><span id="noHighlight_0.9172342380392972"> </span><span id="ouHighlight__173_181TO151_157">دریافت)</span><span id="noHighlight_0.17808380665503654"> </span><span id="ouHighlight__183_184TO159_162">توسط</span><span id="noHighlight_0.5930151422242488"> </span><span id="ouHighlight__197_209TO164_170">کارکنان</span><span id="noHighlight_0.9693715015844694"> </span><span id="ouHighlight__186_195TO172_174">خاص</span><span id="noHighlight_0.46361542282543644"> </span><span id="ouHighlight__211_211TO176_176">—</span><span id="noHighlight_0.6939848146941462"> </span><span id="ouHighlight__218_220TO178_180">همه</span><span id="noHighlight_0.8554974428550461"> </span><span id="ouHighlight__222_224TO182_184">اما</span><span id="noHighlight_0.4989001203027512"> </span><span id="ouHighlight__226_228TO186_187">یک</span><span id="noHighlight_0.07747712072435453"> </span><span id="ouHighlight__230_236TO189_192">نسخه</span><span id="noHighlight_0.8616336148116819"> </span><span id="ouHighlight__238_239TO194_195">از</span><span id="noHighlight_0.13343250652415883"> </span><span id="ouHighlight__241_245TO197_198">آن</span><span id="noHighlight_0.9721853908413425"> </span><span id="ouHighlight__257_261TO200_204">صفحات</span><span id="noHighlight_0.03882348120859913"> </span><span id="ouHighlight__247_255TO206_211">تکراری</span><span id="noHighlight_0.9906329798530797"> </span><span class="" id="ouHighlight__263_270TO213_221">بدون شاخص</span><span id="noHighlight_0.2119503309154307"> </span><span id="ouHighlight__213_216TO223_224">را</span><span id="noHighlight_0.7021004131300411"> </span><span id="ouHighlight__272_273TO226_227">یا</span><span id="noHighlight_0.8394556915673022"> </span><span id="ouHighlight__292_296TO229_233">dupes</span><span id="noHighlight_0.2496611681830181"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO235_236">به</span><span id="noHighlight_0.4043210411658317"> </span><span id="ouHighlight__301_303TO238_239">یک</span><span id="noHighlight_0.13350379982579041"> </span><span id="ouHighlight__305_311TO241_244">نسخه</span><span id="noHighlight_0.7730929305837708"> </span><span id="ouHighlight__275_286TO246_257">canonicalize</span><span id="noHighlight_0.27628090332188304">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">5.</span><span id="noHighlight_0.7420623108325828"> </span><span id="ouHighlight__18_22TO3_10">سایت های</span><span id="noHighlight_0.9782847619112803"> </span><span id="ouHighlight__9_16TO12_16">متعدد</span><span id="noHighlight_0.7225208950578196"> در </span><span id="ouHighlight__24_25TO21_24">صورت</span><span id="noHighlight_0.16432127247083295"> </span><span id="ouHighlight__27_34TO26_30">امکان</span><span id="noHighlight_0.5935433131032851"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO32_46">برای جلوگیری از</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_2">اگر</span><span id="noHighlight_0.6467373325481983"> </span><span id="ouHighlight__3_5TO4_6">شما</span><span id="noHighlight_0.04118980104299219"> </span><span id="ouHighlight__12_20TO8_10">بیش</span><span id="noHighlight_0.12770994621187126"> از </span><span id="ouHighlight__22_24TO15_16">یک</span><span id="noHighlight_0.4208005357337894"> </span><span id="ouHighlight__35_38TO18_21">سایت</span><span id="noHighlight_0.5459320873283907"> </span><span id="ouHighlight__26_33TO23_29">جداگانه</span><span id="noHighlight_0.96854032981237"> </span><span id="ouHighlight__53_54TO31_32">به</span><span id="noHighlight_0.029120044799526346"> </span><span id="ouHighlight__61_63TO34_42">جستجوگرها</span><span id="noHighlight_0.4242841955690071"> </span><span id="ouHighlight__56_59TO44_46">شما</span><span id="noHighlight_0.30142743867351196">:<br><br></span><p><img class="has-border aligncenter wp-image-218875 size-large" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/shotland-doorway-800-800x500.png" alt="shotland-doorway-800" height="308" width="493"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__26_28TO0_2">چرا</span><span id="noHighlight_0.6495856183448255"> </span><span id="ouHighlight__30_32TO4_6">شما</span><span id="noHighlight_0.17366289965989357"> </span><span id="ouHighlight__34_37TO8_11">نیاز</span><span id="noHighlight_0.23799367205368183"> به </span><span id="ouHighlight__39_42TO16_17">هر</span><span id="noHighlight_0.8749443814562972"> </span><span id="ouHighlight__53_58TO19_23">دامنه</span><span id="noHighlight_0.9637119433411696"> </span><span id="ouHighlight__44_51TO25_31">جداگانه</span><span id="noHighlight_0.8937233231785007"> </span><span id="ouHighlight__60_61TO33_34">v.</span><span id="noHighlight_0.8726618792516713"> </span><span id="ouHighlight__63_68TO36_40">داشتن</span><span id="noHighlight_0.11007074542145567"> </span><span id="ouHighlight__70_72TO42_44">همه</span><span id="noHighlight_0.3698422182867589"> </span><span id="ouHighlight__81_87TO46_50">مطالب</span><span id="noHighlight_0.7912831494354806"> را </span><span id="ouHighlight__89_90TO55_56">در</span><span id="noHighlight_0.851200343157692"> </span><span id="ouHighlight__92_92TO58_59">یک</span><span id="noHighlight_0.448766302924163"> </span><span id="ouHighlight__101_104TO61_64">سایت</span><span id="noHighlight_0.8906732387187605"> </span><span id="ouHighlight__5_8TO66_70">مطمئن</span><span id="noHighlight_0.4411222099531893"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO72_75">شوید</span><span id="noHighlight_0.027662925666349758"> که </span><span id="ouHighlight__10_12TO80_82">شما</span><span id="noHighlight_0.45328534483811145"> را </span><span id="ouHighlight__18_24TO87_91">توجیه</span><span id="noHighlight_0.6941564425971516"> </span><span id="ouHighlight__14_16TO93_100">می تواند</span><span id="noHighlight_0.3478447566047159">.</span><span id="noHighlight_0.9863395189667019"> </span><span id="ouHighlight__107_118TO103_116">به طرز چشمگیری</span><span id="noHighlight_0.30987912219411473"> </span><span id="ouHighlight__120_128TO118_123">متفاوت</span><span id="noHighlight_0.11682686957524901"> </span><span id="ouHighlight__130_137TO125_129">خدمات</span><span id="noHighlight_0.05497834492371312"> </span><span id="ouHighlight__150_154TO131_134">سلیم</span><span id="noHighlight_0.2276163723282928"> </span><span id="ouHighlight__156_157TO136_137">در</span><span id="noHighlight_0.08401133124012516"> </span><span id="ouHighlight__169_175TO139_147">دامنه های</span><span id="noHighlight_0.2507583276991636"> </span><span id="ouHighlight__159_167TO149_153">مختلف</span><span id="noHighlight_0.31813380260937707"> </span><span id="ouHighlight__139_143TO155_162">ممکن است</span><span id="ouHighlight__176_176TO163_163">،</span><span id="noHighlight_0.07684079060593285"> </span><span id="ouHighlight__178_180TO165_167">اما</span><span id="noHighlight_0.7821428388121291"> </span><span id="ouHighlight__185_192TO169_172">وکیل</span><span id="noHighlight_0.0371686730511992"> </span><span id="ouHighlight__194_199TO174_178">داشتن</span><span id="noHighlight_0.5003379574688401"> </span><span id="ouHighlight__213_218TO180_184">دامنه</span><span id="noHighlight_0.6835301139041655"> </span><span id="ouHighlight__201_201TO186_188">های</span><span id="noHighlight_0.18141958066609887"> </span><span id="ouHighlight__203_211TO190_194">مختلف</span><span id="noHighlight_0.8223938523764119"> </span><span id="ouHighlight__220_222TO196_199">برای</span><span id="noHighlight_0.1806584520648019"> </span><span id="ouHighlight__224_227TO201_202">هر</span><span id="noHighlight_0.4440856440157078"> </span><span id="ouHighlight__229_232TO204_208">منطقه</span><span id="noHighlight_0.29973097118820824"> </span><span id="ouHighlight__234_235TO210_211">از</span><span id="noHighlight_0.5008954597270735"> </span><span id="ouHighlight__237_239TO213_217">قانون</span><span id="noHighlight_0.20649795737828003"> </span><span id="ouHighlight__241_244TO219_222">آنها</span><span id="noHighlight_0.8032421724773561"> </span><span class="" id="ouHighlight__246_253TO224_228">تمرین</span><span id="noHighlight_0.19598841801851463"> </span><span id="ouHighlight__255_257TO230_233">برای</span><span id="noHighlight_0.6951609012839485"> </span><span id="ouHighlight__259_262TO235_236">هر</span><span id="noHighlight_0.06544265489570344"> </span><span id="ouHighlight__264_267TO238_244">شهرستان</span><span id="noHighlight_0.6678039112439015"> </span><span id="ouHighlight__274_280TO246_250">خدمات</span><span id="noHighlight_0.5141069343710795"> </span><span id="ouHighlight__269_272TO252_255">آنها</span><span id="noHighlight_0.9038017071668516"> </span><span id="ouHighlight__285_292TO257_263">احتمالا</span><span id="noHighlight_0.5043078201512042"> </span><span id="ouHighlight__294_303TO265_267">کشش</span><span id="noHighlight_0.6007884367049956"> </span><span id="ouHighlight__282_283TO269_271">است</span><span id="noHighlight_0.8140547626066896">. </span><span id="ouHighlight__309_311TO274_274">و</span><span id="noHighlight_0.18684956017805676"> </span><span id="ouHighlight__313_314TO276_278">اگر</span><span id="noHighlight_0.781031338369882"> </span><span id="ouHighlight__316_318TO280_282">همه</span><span id="noHighlight_0.5549202111431881"> </span><span id="ouHighlight__328_334TO284_288">دامنه</span><span id="noHighlight_0.269470015697432"> </span><span id="ouHighlight__323_326TO290_292">شما</span><span id="noHighlight_0.7511962954255877"> </span><span id="ouHighlight__336_338TO294_303">استفاده از</span><span id="noHighlight_0.7993233290125861"> </span><span id="ouHighlight__344_347TO305_308">همان</span><span id="noHighlight_0.15148546034062482"> </span><span id="ouHighlight__355_360TO310_314">شماره</span><span id="noHighlight_0.7537248551449498"> </span><span id="ouHighlight__349_353TO316_319">تلفن</span><span id="noHighlight_0.7493181121323628"> و </span><span id="ouHighlight__362_363TO323_324">یا</span><span id="noHighlight_0.6464883004381564"> </span><span id="ouHighlight__365_368TO326_329">لینک</span><span id="noHighlight_0.41388112382313946"> </span><span id="ouHighlight__370_371TO331_332">به</span><span id="noHighlight_0.684951423047855"> </span><span id="ouHighlight__377_380TO334_337">همان</span><span id="noHighlight_0.7108706258487242"> </span><span id="ouHighlight__382_393TO339_341">فرم</span><span id="noHighlight_0.7315938786566425"> </span><span id="ouHighlight__396_399TO343_344">آن</span><span id="noHighlight_0.42475993060255446"> </span><span id="ouHighlight__401_408TO346_352">احتمالا</span><span id="noHighlight_0.2554262050914017"> </span><span id="ouHighlight__410_411TO354_355">در</span><span id="noHighlight_0.28943597362259676"> </span><span id="ouHighlight__413_416TO357_364">معرض خطر</span><span id="noHighlight_0.8041680046129641"> </span><span id="ouHighlight__396_399TO366_368">است</span><span id="noHighlight_0.5914948304091473">.</span></div><div><span id="ouHighlight__63_66TO0_3">آنجا</span><span id="noHighlight_0.16561143761835162"> </span><span id="ouHighlight__68_69TO5_6">که</span><span id="noHighlight_0.3292215304039694"> </span><span id="ouHighlight__71_73TO8_10">شما</span><span id="noHighlight_0.9554157453753369"> </span><span id="ouHighlight__75_79TO12_13">می</span><span id="noHighlight_0.4514798842125255"> توانید </span><span id="ouHighlight__81_86TO22_23">در</span><span id="noHighlight_0.9823438655327741"> </span><span id="ouHighlight__97_100TO25_28">سایت</span><span id="noHighlight_0.41145080954480906"> </span><span id="ouHighlight__90_95TO30_31">تک</span><span id="noHighlight_0.40685236208349185"> </span><span class="" id="ouHighlight__10_13TO33_34">که</span><span id="noHighlight_0.36708406957593553"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO36_38">شما</span><span id="noHighlight_0.4393443367215182"> </span><span id="ouHighlight__19_23TO40_49">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.01051868800117195"> </span><span id="ouHighlight__25_31TO51_56">محتوای</span><span id="noHighlight_0.8889354704264124"> </span><span id="ouHighlight__33_43TO58_63">تکراری</span><span id="noHighlight_0.6368532403168669"> </span><span id="ouHighlight__45_50TO65_72">در سراسر</span><span id="noHighlight_0.21534625290339693"> </span><span id="ouHighlight__56_60TO74_77">سایت</span><span id="noHighlight_0.2633570832755391"> </span><span id="ouHighlight__52_54TO79_81">های</span><span id="noHighlight_0.9750790473711852"> </span><span id="ouHighlight__5_8TO83_87">مطمئن</span><span id="noHighlight_0.23610514811725647"> </span><span id="ouHighlight__101_101TO89_92">است.</span></div><br></div></div></div> text/html 2015-04-22T04:43:17+01:00 manda.mihanblog.com امیر رضایی سابقه وب Google دانلود می افزاید: گزینه & قطره فیلتر گزینه http://manda.mihanblog.com/post/8 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.33905467338403517"> </span><span class="" id="ouHighlight__11_17TO5_15">بی سر و صدا</span><span id="noHighlight_0.5498298664457296"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO17_21">تغییر</span><span id="noHighlight_0.2127204264755166"> </span><span id="ouHighlight__27_29TO23_26">نحوه</span><span id="noHighlight_0.5049992134684473"> </span><span id="ouHighlight__60_64TO28_33">کارکرد</span><span id="noHighlight_0.6506515778801704"> </span><span id="ouHighlight__55_58TO35_38">صفحه</span><span id="noHighlight_0.9122593614715083"> </span><span id="ouHighlight__47_53TO40_44">سابقه</span><span id="noHighlight_0.1329910743998437"> </span><span id="ouHighlight__43_45TO46_47">وب</span><span id="noHighlight_0.3744079973553308"> </span><span id="ouHighlight__36_41TO49_54">Google</span><span id="noHighlight_0.16438783189231942"> </span><span id="ouHighlight__31_34TO56_58">شما</span><span id="noHighlight_0.8874939263860346">.</span><span id="noHighlight_0.3592953249954747"> </span><span id="ouHighlight__67_69TO61_63">شما</span><span id="noHighlight_0.8001255478635402"> </span><span id="ouHighlight__75_77TO65_72">هم اکنون</span><span id="noHighlight_0.05957768023038423"> </span><span id="ouHighlight__71_73TO74_82">می توانید</span><span id="noHighlight_0.09123025492563452"> </span><span id="ouHighlight__79_86TO84_89">دانلود</span><span id="noHighlight_0.0927867620741134"> </span><span id="ouHighlight__88_90TO91_94">تمام</span><span id="noHighlight_0.7546992846107925"> </span><span class="" id="ouHighlight__108_115TO96_103">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.3484319164791273"> </span><span class="" id="ouHighlight__92_95TO105_107">خود</span><span id="noHighlight_0.853174673555547"> </span><span class="" id="ouHighlight__97_106TO109_114">تاریخی</span><span id="noHighlight_0.08728456894148451"> </span><span id="ouHighlight__117_118TO116_117">به</span><span id="noHighlight_0.3283402929905561"> </span><span id="ouHighlight__125_132TO119_126">کامپیوتر</span><span id="noHighlight_0.302312662543895"> </span><span id="ouHighlight__120_123TO128_130">شما</span><span id="ouHighlight__133_133TO131_131">،</span><span id="noHighlight_0.12384726838928961"> </span><span id="ouHighlight__135_137TO133_135">اما</span><span id="noHighlight_0.7194212736370853"> </span><span id="ouHighlight__139_141TO137_139">شما</span><span id="noHighlight_0.6099461484973108"> </span><span id="ouHighlight__143_145TO141_149">می توانید</span><span id="noHighlight_0.8151039853264903"> </span><span id="ouHighlight__147_155TO151_154">دیگر</span><span id="noHighlight_0.7946443330767181"> </span><span id="ouHighlight__157_162TO156_160">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.39283293282899834"> </span><span id="ouHighlight__168_171TO162_168">داده ها</span><span id="noHighlight_0.791517173931953"> </span><span id="ouHighlight__173_174TO170_173">توسط</span><span id="noHighlight_0.11010068930803996"> </span><span class="" id="ouHighlight__176_181TO175_179">جستجو</span><span id="noHighlight_0.4940562717132717"> </span><span id="ouHighlight__183_190TO181_185">عمودی</span><span id="noHighlight_0.8961734018456511"> </span><span id="ouHighlight__192_193TO187_188">در</span><span id="noHighlight_0.21364806397367986"> </span><span id="ouHighlight__199_204TO190_193">صفحه</span><span id="noHighlight_0.4126383539120083">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_3">Alex</span><span id="noHighlight_0.5094669738912723"> </span><span id="ouHighlight__5_9TO5_9">Chitu</span><span id="noHighlight_0.7210472092265356"> </span><span id="ouHighlight__11_14TO11_12">از</span><span id="noHighlight_0.11143963941253676"> </span><span id="ouHighlight__16_21TO14_17">گوگل</span><span id="noHighlight_0.717971578490595"> </span><span id="ouHighlight__33_38TO19_23">سیستم</span><span id="noHighlight_0.2218065173125564"> </span><span class="" id="ouHighlight__23_31TO25_28">عامل</span><span id="noHighlight_0.10960667299038718"> </span><span class="" id="ouHighlight__53_59TO30_36">تغییرات</span><span id="noHighlight_0.0055205424684718896"> </span><span class="" id="ouHighlight__48_51TO38_42">هر دو</span><span id="noHighlight_0.008420199961455599"> </span><span class="" id="ouHighlight__40_46TO44_52">متوجه شده</span><span id="noHighlight_0.15227776294399709"> </span><span class="" id="ouHighlight__61_63TO54_54">و</span><span id="noHighlight_0.6761904770402223"> </span><span class="" id="ouHighlight__65_74TO56_60">مستند</span><span id="noHighlight_0.38267649081041644"> </span><span class="" id="ouHighlight__80_89TO62_66">تفاوت</span><span id="noHighlight_0.3110988439140182">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_5">صادرات</span><span id="noHighlight_0.9988342384729135"> </span><span id="ouHighlight__23_29TO7_11">سابقه</span><span id="noHighlight_0.838442277339626"> </span><span id="ouHighlight__19_21TO13_14">وب</span><span id="noHighlight_0.8124675712607723"> </span><span id="ouHighlight__12_17TO16_21">Google</span><span id="noHighlight_0.52560340067432"> </span><span class="" id="ouHighlight__7_10TO23_25">شما</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.6672152569589301"> </span><span id="ouHighlight__3_8TO5_10">صادرات</span><span id="noHighlight_0.6748529153980122"> </span><span id="ouHighlight__10_13TO12_14">شما</span><span id="noHighlight_0.8234707576304128"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO16_22">تاریخچه</span><span id="noHighlight_0.3559547281627137"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO24_25">وب</span><span id="noHighlight_0.10616190186328955"> </span><span id="ouHighlight__27_30TO27_28">از</span><span id="noHighlight_0.09898635871317274"> </span><span id="ouHighlight__32_37TO30_33">گوگل</span><span class="" id="ouHighlight__38_38TO34_34">،</span><span id="noHighlight_0.18474314122971114"> </span><span id="ouHighlight__43_44TO36_37">به</span><span id="noHighlight_0.353992833060233"> </span><span id="ouHighlight__46_63TO39_56">history.google.com</span><span id="noHighlight_0.5038698266402528"> </span><span id="ouHighlight__40_41TO58_62">بروید</span><span id="noHighlight_0.36398634513689954"> </span><span id="ouHighlight__65_67TO64_64">و</span><span id="noHighlight_0.13594943035026963"> کلیک </span><span id="ouHighlight__75_76TO71_72">بر</span><span id="noHighlight_0.36850023474432003"> </span><span id="ouHighlight__69_73TO74_76">روی</span><span id="noHighlight_0.45313218272969835"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO78_82">آیکون</span><span id="noHighlight_0.5814865374177421"> </span><span id="ouHighlight__82_85TO84_86">منو</span><span id="noHighlight_0.14460572014114326"> را </span><span id="ouHighlight__92_93TO91_92">در</span><span id="noHighlight_0.873355035096707"> </span><span id="ouHighlight__99_101TO94_98">بالای</span><span id="noHighlight_0.989293978069293"> </span><span id="ouHighlight__103_107TO100_107">سمت راست</span><span id="noHighlight_0.5742443680671798"> </span><span id="ouHighlight__109_110TO109_110">از</span><span id="noHighlight_0.4305544569977353"> </span><span id="ouHighlight__116_119TO112_115">صفحه</span><span id="noHighlight_0.07128043631505987">.</span><span id="noHighlight_0.3462271739270827"> </span><span id="ouHighlight__122_125TO118_120">سپس</span><span id="noHighlight_0.987434579060852"> </span><span id="ouHighlight__146_151TO122_125">دکمه</span><span id="noHighlight_0.5005482632882629"> </span><span class="" id="ouHighlight__137_144TO127_132">دانلود</span><span id="noHighlight_0.9975875413525553"> </span><span class="" id="ouHighlight__127_131TO134_142">کلیک کنید</span><span id="noHighlight_0.36825544228141704">:</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_18TO0_18">۱.منوی تاریخچه گوگل<br><br></span><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/google-history-export.png" alt="google-history-export" class="alignnone size-full wp-image-219368" height="271" width="375"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_4">پس از</span><span id="noHighlight_0.28846284603807315"> </span><span id="ouHighlight__10_14TO6_9">کلیک</span><span id="noHighlight_0.4593290673239384"> </span><span id="ouHighlight__6_8TO11_14">کردن</span><span id="noHighlight_0.25392926710275177"> </span><span id="ouHighlight__16_17TO16_18">روی</span><span id="noHighlight_0.35514055599386585"> </span><span id="ouHighlight__19_22TO20_21">آن</span><span id="noHighlight_0.9889108634796435"> </span><span id="ouHighlight__25_27TO23_25">شما</span><span id="noHighlight_0.34419966024456583"> محدوده </span><span id="ouHighlight__39_41TO34_34">ی</span><span id="noHighlight_0.7320293285475744"> </span><span class="" id="ouHighlight__43_52TO36_45">مسئولیت ها</span><span id="noHighlight_0.1884311426998403"> </span><span id="ouHighlight__54_56TO47_47">و</span><span id="noHighlight_0.8139927635598797"> </span><span id="ouHighlight__58_61TO49_51">سپس</span><span id="noHighlight_0.42531971342273345"> </span><span id="ouHighlight__67_72TO53_60">گزینه ای</span><span id="noHighlight_0.45704193464606857"> را </span><span id="ouHighlight__74_75TO65_68">برای</span><span id="noHighlight_0.26496081679842276"> </span><span id="ouHighlight__77_84TO70_75">دانلود</span><span id="noHighlight_0.5852411926018325"> </span><span id="ouHighlight__86_89TO77_79">این</span><span id="noHighlight_0.8572054435076712"> </span><span id="ouHighlight__91_94TO81_87">داده ها</span><span id="noHighlight_0.1540724893434018"> </span><span id="ouHighlight__96_99TO89_90">به</span><span id="noHighlight_0.47047080405773056"> </span><span id="ouHighlight__101_101TO92_93">یک</span><span id="noHighlight_0.7883277788198237"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO95_98">فایل</span><span id="noHighlight_0.7539653113463053"> داده </span><span id="ouHighlight__29_31TO105_106">می</span><span id="noHighlight_0.9377846442874341"> </span><span id="ouHighlight__33_37TO108_110">شود</span><span id="noHighlight_0.8616321262558039">.</span><span id="noHighlight_0.2317276655784285"> در </span><span id="ouHighlight__109_112TO116_120">اینجا</span><span id="noHighlight_0.9679963103807421"> این </span><span id="ouHighlight__114_115TO126_128">است</span><span id="noHighlight_0.47529789537665756"> که محدوده </span><span id="ouHighlight__117_119TO140_140">ی</span><span id="noHighlight_0.22537619919495466"> </span><span id="ouHighlight__121_130TO142_151">مسئولیت ها</span><span id="noHighlight_0.6003017419277127">:</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_20TO0_16">گوگل سابقه صادرات</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.9244757090327604"> </span><span id="ouHighlight__4_7TO5_17">اطلاعات بیشتر</span><span id="noHighlight_0.8989351843853437"> </span><span id="ouHighlight__9_10TO19_25">در مورد</span><span id="noHighlight_0.7237671094241906"> </span><span id="ouHighlight__12_15TO27_29">این</span><span id="noHighlight_0.08336787759768183"> </span><span id="ouHighlight__17_23TO31_35">ویژگی</span><span id="ouHighlight__24_24TO36_36">،</span><span id="noHighlight_0.7021217661975855"> </span><span id="ouHighlight__32_34TO38_42">اتمام</span><span id="noHighlight_0.14419075508539836"> </span><span id="ouHighlight__36_39TO44_46">این</span><span id="noHighlight_0.2559959278043583"> </span><span class="" id="ouHighlight__46_53TO48_53">نوشتار</span><span id="noHighlight_0.3737465926368526"> </span><span id="ouHighlight__41_44TO55_57">کمک</span><span id="noHighlight_0.2609974500348031"> </span><span id="ouHighlight__55_58TO59_60">از</span><span id="noHighlight_0.5552112515759171"> </span><span id="ouHighlight__60_65TO62_65">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7720677536592744">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.6718837783290506"> </span><span id="ouHighlight__15_21TO5_9">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.16181255481608514"> را </span><span id="ouHighlight__23_26TO14_15">از</span><span id="noHighlight_0.10300817101756843"> </span><span id="ouHighlight__32_38TO17_23">تاریخچه</span><span id="noHighlight_0.8467640914411867"> </span><span id="ouHighlight__28_30TO25_26">وب</span><span id="noHighlight_0.7469992791399216"> </span><span id="ouHighlight__7_13TO28_37">حذف می کند</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_7">متاسفانه</span><span id="ouHighlight__5_5TO8_8">،</span><span id="noHighlight_0.4509104048254553"> </span><span id="ouHighlight__7_9TO10_12">شما</span><span id="noHighlight_0.7568572071915622"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO14_22">می توانید</span><span id="noHighlight_0.9984080906859361"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO24_31">هم اکنون</span><span id="noHighlight_0.9936196419311983"> </span><span id="ouHighlight__19_24TO33_36">دیگر</span><span id="noHighlight_0.5483487888301161"> </span><span id="ouHighlight__26_32TO38_42">منزوی</span><span id="noHighlight_0.9194226226850419"> </span><span id="ouHighlight__34_36TO44_44">و</span><span id="noHighlight_0.7702458550333853"> </span><span class="" id="ouHighlight__45_47TO46_47">ما</span><span id="noHighlight_0.4334648636680213"> </span><span id="ouHighlight__49_52TO49_51">فقط</span><span id="noHighlight_0.07594714630922672"> </span><span class="" id="ouHighlight__38_43TO53_57">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.9878070373898507"> </span><span class="" id="ouHighlight__59_63TO59_63">تصویر</span><span id="noHighlight_0.730849370342822"> </span><span class="" id="ouHighlight__54_57TO65_70">خود را</span><span id="noHighlight_0.45592221633460706"> جستجو می </span><span id="ouHighlight__65_72TO81_83">کند</span><span id="noHighlight_0.19499670764168875"> </span><span id="ouHighlight__74_77TO85_86">از</span><span id="noHighlight_0.8617658808444232"> </span><span id="ouHighlight__89_96TO88_95">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.7179889400836253"> </span><span id="ouHighlight__84_87TO97_101">اخبار</span><span id="noHighlight_0.22966670059769623"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO103_108">خود را</span><span id="noHighlight_0.38952993122388124"> </span><span id="ouHighlight__98_101TO110_111">از</span><span id="noHighlight_0.9349256800912131"> </span><span id="ouHighlight__112_119TO113_120">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.5466551243143214"> </span><span id="ouHighlight__108_110TO122_123">وب</span><span id="noHighlight_0.3224817197000617"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO125_127">شما</span><span id="noHighlight_0.04688028915492881"> </span><span id="ouHighlight__121_126TO129_130">در</span><span id="noHighlight_0.22436311910631246"> </span><span id="ouHighlight__139_145TO132_136">سابقه</span><span id="noHighlight_0.7745344388017423"> </span><span id="ouHighlight__135_137TO138_139">وب</span><span id="noHighlight_0.6320298470151674"> </span><span class="" id="ouHighlight__128_133TO141_146">Google</span><span id="noHighlight_0.3993232740909842"> </span><span class="" id="ouHighlight__147_153TO148_151">دیگر</span><span id="noHighlight_0.7813778029404002">.</span><span id="noHighlight_0.8487843888722323"> </span><span id="ouHighlight__156_161TO154_157">گوگل</span><span id="noHighlight_0.4785090667293831"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO159_172">کاهش یافته است</span><span id="noHighlight_0.889939475796821"> </span><span class="" id="ouHighlight__183_186TO174_175">که</span><span id="noHighlight_0.6538748162361223"> </span><span class="" id="ouHighlight__203_207TO177_185">در امتداد</span><span id="noHighlight_0.29343965668867533"> </span><span class="" id="ouHighlight__209_212TO187_191">جانبی</span><span id="noHighlight_0.9797077032441344"> </span><span id="ouHighlight__223_226TO193_195">دست</span><span id="noHighlight_0.13228563663123383"> </span><span id="ouHighlight__218_221TO197_198">چپ</span><span id="noHighlight_0.34753165281193543"> </span><span id="ouHighlight__239_242TO200_203">نوار</span><span id="noHighlight_0.15635220634460245"> </span><span id="ouHighlight__228_237TO205_210">پیمایش</span><span id="noHighlight_0.08385585973521936"> در </span><span id="ouHighlight__193_201TO215_219">دسترس</span><span id="noHighlight_0.8961555802486206"> </span><span id="ouHighlight__188_191TO221_225">بودند</span><span id="noHighlight_0.8159307960789801">. در </span><span id="ouHighlight__244_247TO231_235">اینجا</span><span id="noHighlight_0.1503881009083753"> این </span><span id="ouHighlight__249_250TO241_243">است</span><span id="noHighlight_0.7968017347758928"> که </span><span id="ouHighlight__254_260TO248_253">تصویری</span><span id="noHighlight_0.9706574777003248"> </span><span id="ouHighlight__262_263TO255_256">از</span><span id="noHighlight_0.4990981874003765"> </span><span id="ouHighlight__265_268TO258_261">آنچه</span><span id="noHighlight_0.7956744443537018"> </span><span id="ouHighlight__270_271TO263_264">آن</span><span id="noHighlight_0.20742617168609823"> را </span><span id="ouHighlight__280_283TO269_273">مانند</span><span id="noHighlight_0.331029781887222"> </span><span id="ouHighlight__285_286TO275_276">در</span><span id="noHighlight_0.8253947246758692"> </span><span class="" id="ouHighlight__288_291TO278_285">سال 2012</span><span id="noHighlight_0.39800980257883556"> </span><span class="" id="ouHighlight__293_296TO287_288">از</span><span id="noHighlight_0.8888398885633112"> </span><span id="ouHighlight__298_301TO290_293">Alex</span><span id="noHighlight_0.7670631344789208"> </span><span id="ouHighlight__273_278TO295_298">نگاه</span><span id="noHighlight_0.8934662137060623">:</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:42:28+01:00 manda.mihanblog.com امیر رضایی Mobilegeddon روز: 3 راه برای دوستی تلفن همراه را به بعدی سطح http://manda.mihanblog.com/post/7 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_4TO0_4">امروز</span><span id="noHighlight_0.26438578317032824"> </span><span id="ouHighlight__15_16TO6_7">21</span><span id="noHighlight_0.7437841498609535"> </span><span id="ouHighlight__9_13TO9_13">آوریل</span><span id="noHighlight_0.28838021882858"> </span><span id="ouHighlight__6_7TO15_17">است</span><span id="noHighlight_0.18180401875503105"> </span><span id="ouHighlight__18_18TO19_19">—</span><span id="noHighlight_0.9587745194829147"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO21_23">روز</span><span id="noHighlight_0.006135920303073417"> </span><span id="ouHighlight__28_33TO25_28">گوگل</span><span id="noHighlight_0.27561979191123176"> </span><span id="ouHighlight__35_44TO30_33">رسما</span><span id="noHighlight_0.5528946250766098"> </span><span id="ouHighlight__46_53TO35_44">راه اندازی</span><span id="noHighlight_0.8344091538097311"> </span><span id="ouHighlight__55_57TO46_47">آن</span><span id="noHighlight_0.8371974555049536"> </span><span id="ouHighlight__83_91TO49_56">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.1950424955496063"> </span><span id="ouHighlight__75_81TO58_61">رتبه</span><span id="noHighlight_0.5923526296685884"> </span><span id="ouHighlight__59_64TO63_67">همراه</span><span id="noHighlight_0.8637869712405969"> </span><span id="ouHighlight__66_73TO69_75">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.4113355492864117">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.04284605784399398"> </span><span class="" id="ouHighlight__4_8TO5_12">سایت های</span><span id="noHighlight_0.3365635403966514"> </span><span id="ouHighlight__10_13TO14_15">که</span><span id="noHighlight_0.6724613983180633"> </span><span id="ouHighlight__29_36TO17_23">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.6572137593322237"> </span><span id="ouHighlight__22_27TO25_30">موبایل</span><span id="noHighlight_0.7144480499548469">,</span><span id="noHighlight_0.7927213993319353"> </span><span id="ouHighlight__39_42TO33_35">این</span><span id="noHighlight_0.15275655039806968"> به </span><span id="ouHighlight__44_48TO40_47">این معنی</span><span id="noHighlight_0.518148917557632"> </span><span id="ouHighlight__59_62TO49_51">افت</span><span id="noHighlight_0.930375464694344"> </span><span id="ouHighlight__52_57TO53_66">به احتمال زیاد</span><span id="noHighlight_0.009236569780018966"> </span><span id="ouHighlight__64_65TO68_69">در</span><span id="noHighlight_0.7387992824031926"> </span><span id="ouHighlight__67_73TO71_76">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.33487800834257797"> </span><span id="ouHighlight__75_78TO78_79">از</span><span id="noHighlight_0.323232021179377"> </span><span id="ouHighlight__91_98TO81_87">مخاطبان</span><span id="noHighlight_0.8539885949464306"> </span><span id="ouHighlight__84_89TO89_98">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.21238309236788977"> </span><span id="ouHighlight__100_105TO100_103">حرکت</span><span id="noHighlight_0.1196857024459661"> </span><span id="ouHighlight__107_113TO105_113">رو به جلو</span><span id="noHighlight_0.15416787586854885">.</span><span id="noHighlight_0.48786702429321205"> </span><span id="ouHighlight__116_118TO116_119">برای</span><span id="noHighlight_0.9904872042054638"> </span><span id="ouHighlight__120_124TO121_128">سایت های</span><span id="noHighlight_0.840395634736652"> </span><span id="ouHighlight__126_129TO130_131">که</span><span id="noHighlight_0.6779126575779686"> </span><span id="ouHighlight__142_149TO133_139">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.6153770345225249"> </span><span id="ouHighlight__135_140TO141_146">موبایل</span><span id="noHighlight_0.927052905711828">,</span><span id="noHighlight_0.5917624080729821"> </span><span id="ouHighlight__152_155TO149_151">این</span><span id="noHighlight_0.8402565607059725"> </span><span id="ouHighlight__157_161TO153_165">بدان معنی است</span><span id="noHighlight_0.7091803597501405"> </span><span id="ouHighlight__168_171TO167_170">زمان</span><span id="noHighlight_0.6518739640211478"> </span><span id="ouHighlight__176_177TO172_173">تا</span><span id="noHighlight_0.17605582523014807"> </span><span id="ouHighlight__183_186TO175_178">بازی</span><span id="noHighlight_0.47243859532519605"> </span><span id="ouHighlight__163_166TO180_182">است</span><span id="noHighlight_0.4924152519213766">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">در</span><span id="noHighlight_0.20499521759165973"> </span><span id="ouHighlight__3_6TO3_5">این</span><span id="noHighlight_0.8334181533437492"> </span><span id="ouHighlight__8_11TO7_9">پست</span><span id="noHighlight_0.701902008471234"> </span><span id="ouHighlight__14_17TO11_12">من</span><span id="noHighlight_0.22101120566229548"> </span><span class="" id="ouHighlight__19_25TO14_23">رئوس مطالب</span><span id="noHighlight_0.08843204980758024"> </span><span id="ouHighlight__14_17TO25_27">شما</span><span id="noHighlight_0.16212187911969977"> </span><span id="ouHighlight__27_31TO29_30">سه</span><span id="noHighlight_0.18854410593889914"> </span><span id="ouHighlight__33_36TO32_34">راه</span><span id="noHighlight_0.7796988411621684"> </span><span id="ouHighlight__43_48TO36_41">صاحبان</span><span id="noHighlight_0.8870746338121083"> </span><span id="ouHighlight__38_41TO43_46">سایت</span><span id="noHighlight_0.25699813674928684"> </span><span id="ouHighlight__50_52TO48_48">و</span><span id="noHighlight_0.19816403983135344"> </span><span id="ouHighlight__54_62TO50_59">بازاریابان</span><span id="noHighlight_0.1132988921015401"> </span><span id="ouHighlight__64_66TO61_69">می توانید</span><span id="noHighlight_0.6391119867754805"> </span><span id="ouHighlight__68_75TO71_76">همچنان</span><span id="noHighlight_0.667121444527396"> </span><span id="ouHighlight__77_78TO78_79">به</span><span id="noHighlight_0.2676705900962081"> </span><span id="ouHighlight__83_93TO81_85">رقابت</span><span id="noHighlight_0.27992912911765855"> </span><span id="ouHighlight__95_96TO87_88">در</span><span id="noHighlight_0.17613634049769344"> </span><span id="ouHighlight__109_117TO90_98">چشم انداز</span><span id="noHighlight_0.18724099064137079"> </span><span id="ouHighlight__102_107TO100_105">موبایل</span><span id="noHighlight_0.405145843106973"> </span><span id="ouHighlight__119_121TO107_107">و</span><span id="noHighlight_0.5594301363473175"> </span><span id="ouHighlight__128_136TO109_116">بهره مند</span><span id="noHighlight_0.43776227841942517"> </span><span class="" id="ouHighlight__138_139TO118_119">از</span><span id="noHighlight_0.25548430503442865"> </span><span id="ouHighlight__141_143TO121_123">این</span><span id="noHighlight_0.4073277325981396"> </span><span id="ouHighlight__160_170TO125_128">فرصت</span><span id="noHighlight_0.4820488305291274"> </span><span id="ouHighlight__145_151TO130_133">عظیم</span><span id="noHighlight_0.3508489198195247"> </span><span id="ouHighlight__153_158TO135_140">موبایل</span><span id="noHighlight_0.017660932586509248"> </span><span id="ouHighlight__172_175TO142_147">طولانی</span><span id="noHighlight_0.6666986498171241"> </span><span id="ouHighlight__177_181TO149_153">پس از</span><span id="noHighlight_0.656855264362971"> </span><span id="ouHighlight__183_189TO155_158">آنها</span><span id="noHighlight_0.99759841829246"> به </span><span id="ouHighlight__198_201TO163_167">تازگی</span><span id="noHighlight_0.247528085931642"> </span><span id="ouHighlight__191_196TO169_177">تبدیل شده</span><span id="noHighlight_0.11676996760709824"> </span><span id="ouHighlight__183_189TO179_181">ایم</span><span id="noHighlight_0.8924766602810018"> </span><span id="ouHighlight__203_209TO183_189">"موبایل</span><span id="noHighlight_0.8095000974255036"> </span><span id="ouHighlight__211_219TO191_194">زیست</span><span id="ouHighlight__220_220TO195_196">."</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">1.</span><span id="noHighlight_0.15585347333131583"> </span><span id="ouHighlight__9_14TO3_12">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.5606737503284966"> </span><span id="ouHighlight__25_26TO14_17">برای</span><span id="noHighlight_0.2827439510408778"> </span><span id="ouHighlight__28_30TO19_22">دیدن</span><span id="noHighlight_0.24630559157690168"> </span><span class="" id="ouHighlight__32_34TO24_28">چگونه</span><span id="noHighlight_0.2596069761255273"> </span><span id="ouHighlight__36_38TO30_32">شما</span><span id="noHighlight_0.20670282076604185"> </span><span id="ouHighlight__40_44TO34_37">پشته</span><span id="noHighlight_0.5013687596402668"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO39_44">پیگیری</span><span id="noHighlight_0.3586872656701555"> از </span><span id="ouHighlight__16_23TO49_59">کلمات کلیدی<br><br></span><a href="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/webmaster-tools-search-queries-filters.jpg"><img class="has-border wp-image-219330 size-large" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/webmaster-tools-search-queries-filters-800x479.jpg" alt="[CLICK TO ENLARGE]" height="311" width="520"></a><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_8TO0_2">شصت</span><span id="noHighlight_0.5307399347149261"> و </span><span id="ouHighlight__0_8TO6_7">دو</span><span id="noHighlight_0.31504320493294447"> </span><span id="ouHighlight__10_13TO9_12">(62)</span><span id="noHighlight_0.6294180591013182"> </span><span id="ouHighlight__15_21TO14_17">درصد</span><span id="noHighlight_0.5675219203822182"> </span><span id="ouHighlight__34_41TO19_23">جستجو</span><span id="noHighlight_0.48935829362848926"> های </span><span id="ouHighlight__26_32TO29_31">آلی</span><span id="noHighlight_0.16750945802855133"> </span><span id="ouHighlight__48_56TO33_37">مختلف</span><span id="noHighlight_0.6248884785018375"> </span><span id="ouHighlight__66_67TO39_44">بر روی</span><span id="noHighlight_0.8632211196702034"> </span><span id="ouHighlight__69_75TO46_51">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.2650292670822213"> </span><span id="ouHighlight__77_79TO53_53">و</span><span id="noHighlight_0.8610685078239091"> </span><span id="ouHighlight__81_86TO55_60">موبایل</span><span id="noHighlight_0.0911650497377271"> </span><span id="ouHighlight__58_64TO62_65">نشان</span><span id="noHighlight_0.3256211466953334"> می دهد</span><span id="noHighlight_0.4141353690808601">.</span><span id="noHighlight_0.1550001242444098"> </span><span id="ouHighlight__89_90TO75_77">اگر</span><span id="noHighlight_0.34621269264100196"> </span><span id="ouHighlight__92_94TO79_81">شما</span><span id="noHighlight_0.8458832366343264"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO83_87">مطمئن</span><span id="noHighlight_0.2567565219879162"> </span><span id="ouHighlight__96_101TO89_94">نیستید</span><span id="noHighlight_0.5759802243062289"> که </span><span id="ouHighlight__108_113TO99_109">چگونه / اگر</span><span id="noHighlight_0.7541816491134707"> </span><span id="ouHighlight__120_127TO111_119">رتبه بندی</span><span id="noHighlight_0.6313671581292247"> </span><span class="" id="ouHighlight__115_118TO121_126">خود را</span><span id="noHighlight_0.18643802475852012"> </span><span id="ouHighlight__129_131TO128_131">برای</span><span id="noHighlight_0.8869599154777409"> </span><span id="ouHighlight__147_154TO133_143">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.7257980943495695"> </span><span id="ouHighlight__138_145TO145_150">اولویت</span><span id="noHighlight_0.18428983293800671"> </span><span id="ouHighlight__133_136TO152_155">بالا</span><span id="noHighlight_0.2328241344266424"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO157_159">بین</span><span id="noHighlight_0.44337861293694913"> </span><span id="ouHighlight__171_177TO161_168">کامپیوتر</span><span id="noHighlight_0.46351823558728666"> </span><span id="ouHighlight__179_181TO170_170">و</span><span id="noHighlight_0.0747765439359902"> </span><span id="ouHighlight__183_188TO172_177">موبایل</span><span id="noHighlight_0.6805328224159677">,</span><span id="noHighlight_0.43173645670951977"> </span><span id="ouHighlight__156_161TO180_185">متفاوت</span><span id="noHighlight_0.19476237750221237"> در </span><span id="ouHighlight__191_193TO190_197">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.4471778764010629"> </span><span id="ouHighlight__202_205TO199_202">زمان</span><span id="noHighlight_0.8415920364479497"> </span><span id="ouHighlight__207_208TO204_207">برای</span><span id="noHighlight_0.349809800370261"> </span><span id="ouHighlight__210_220TO209_213">بررسی</span><span id="noHighlight_0.3836159534428262">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_2">شما</span><span id="noHighlight_0.001632798637260291"> </span><span id="ouHighlight__4_6TO4_12">می توانید</span><span id="noHighlight_0.5129301091322892"> </span><span id="ouHighlight__8_12TO14_17">شروع</span><span id="noHighlight_0.7966900289154248"> به </span><span id="ouHighlight__19_26TO22_28">تحقیقات</span><span id="noHighlight_0.014013794988096406"> </span><span id="ouHighlight__14_17TO30_35">خود را</span><span id="noHighlight_0.1111778171628599"> </span><span id="ouHighlight__28_32TO37_49">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.4168412871038156"> </span><span id="ouHighlight__51_55TO51_55">ابزار</span><span id="noHighlight_0.8050642974956608"> </span><span id="ouHighlight__41_49TO57_63">وب مستر</span><span id="noHighlight_0.5983310391547526"> </span><span id="ouHighlight__34_39TO65_68">گوگل</span><span id="noHighlight_0.10689382473522213">.</span><span id="noHighlight_0.622803396895932"> </span><span id="ouHighlight__58_65TO71_74">حرکت</span><span id="noHighlight_0.16823465488292755"> </span><span id="ouHighlight__67_68TO76_77">به</span><span id="noHighlight_0.780251549644096"> </span><span id="ouHighlight__77_83TO79_84">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.7882553754398519"> </span><span id="ouHighlight__70_75TO86_90">جستجو</span><span id="noHighlight_0.48687269085348184"> </span><span id="ouHighlight__85_85TO92_92">&gt;</span><span id="noHighlight_0.280107265144672"> </span><span id="ouHighlight__87_92TO94_98">جستجو</span><span id="noHighlight_0.06723690285115069"> </span><span id="ouHighlight__94_100TO100_112">نمایش داده شد</span><span id="noHighlight_0.6213411022494014"> </span><span id="ouHighlight__102_104TO114_120">از طریق</span><span id="noHighlight_0.9566868787820831"> </span><span id="ouHighlight__120_129TO122_127">پیمایش</span><span id="noHighlight_0.7375758054574815"> </span><span class="" id="ouHighlight__110_118TO129_134">سمت چپ</span><span id="noHighlight_0.9890140461564885">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_1">از</span><span id="noHighlight_0.579078167307676"> </span><span id="ouHighlight__5_9TO3_6">آنجا</span><span id="noHighlight_0.7217022959846628"> </span><span id="ouHighlight__12_14TO8_10">شما</span><span id="noHighlight_0.3624405949091205"> </span><span id="ouHighlight__16_18TO12_20">می توانید</span><span id="noHighlight_0.05901841752040704"> </span><span id="ouHighlight__20_25TO22_26">تنظیم</span><span id="noHighlight_0.8863360052023466"> </span><span id="ouHighlight__31_37TO28_32">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.8939389513464936"> </span><span id="ouHighlight__39_40TO34_37">برای</span><span id="noHighlight_0.6701248810684755"> </span><span class="" id="ouHighlight__42_45TO39_47">نشان دادن</span><span id="noHighlight_0.2282982754985664"> </span><span id="ouHighlight__47_50TO49_51">فقط</span><span id="noHighlight_0.7382010082997646"> </span><span id="ouHighlight__52_59TO53_60">"موبایل"</span><span id="noHighlight_0.29222858420478537"> </span><span id="ouHighlight__68_74TO62_67">سوالات</span><span id="noHighlight_0.22116035634907116"> </span><span id="ouHighlight__61_66TO69_73">جستجو</span><span id="noHighlight_0.2193235591903866"> </span><span id="ouHighlight__76_77TO75_76">یا</span><span id="noHighlight_0.5238833153144684"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO78_80">فقط</span><span id="noHighlight_0.01550683191677138"> </span><span id="ouHighlight__84_88TO82_85">"وب"</span><span id="noHighlight_0.4366726518929248"> </span><span id="ouHighlight__97_103TO87_99">نمایش داده شد</span><span id="noHighlight_0.7394671998662347"> </span><span id="ouHighlight__90_95TO101_105">جستجو</span><span id="noHighlight_0.7896066396749527"> </span><span id="ouHighlight__104_104TO107_111">کنید.</span><span id="noHighlight_0.8207494967306804"> </span><span id="ouHighlight__106_109TO113_117">نگاهی</span><span id="noHighlight_0.17869244192239142"> </span><span id="ouHighlight__111_114TO119_134">توجه داشته باشید</span><span id="noHighlight_0.6937769881079565"> </span><span id="ouHighlight__119_123TO136_137">که</span><span id="noHighlight_0.3676184334363052"> </span><span class="" id="ouHighlight__125_132TO139_149">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.3724187609469801"> </span><span id="ouHighlight__146_152TO151_156">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.4614167434115888"> </span><span id="ouHighlight__138_144TO158_164">رانندگی</span><span id="noHighlight_0.13352839997949761"> </span><span id="ouHighlight__134_136TO166_170">هستند</span><span id="noHighlight_0.20678855910939686"> </span><span id="ouHighlight__154_154TO172_172">—</span><span id="noHighlight_0.22560982686515874"> </span><span id="ouHighlight__156_158TO174_174">و</span><span id="noHighlight_0.4749748365152444"> </span><span id="ouHighlight__160_164TO176_182">جایی که</span><span id="noHighlight_0.0299850429781352"> </span><span id="ouHighlight__166_169TO184_187">آنها</span><span id="noHighlight_0.3817560011300499"> </span><span id="ouHighlight__175_181TO189_197">رتبه بندی</span><span id="noHighlight_0.639242664624828"> </span><span id="ouHighlight__171_173TO199_200">ها</span><span id="noHighlight_0.6784433036876528"> </span><span id="ouHighlight__183_183TO202_202">—</span><span id="noHighlight_0.5971522171814114"> </span><span id="ouHighlight__185_186TO204_205">در</span><span id="noHighlight_0.16871523570587266"> </span><span id="ouHighlight__188_193TO207_216">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.9845875286299863"> </span><span id="ouHighlight__195_197TO218_225">در مقابل</span><span id="noHighlight_0.458112573608939"> </span><span id="ouHighlight__199_205TO227_232">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.009379277399730546">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">در</span><span id="noHighlight_0.6586768264504116"> </span><span id="ouHighlight__3_6TO3_6">برخی</span><span id="noHighlight_0.41497331714520214"> </span><span id="ouHighlight__8_12TO8_12">موارد</span><span id="noHighlight_0.5889114574440302"> </span><span id="ouHighlight__25_29TO14_17">کمتر</span><span id="noHighlight_0.9302846479368406"> </span><span id="ouHighlight__38_44TO19_23">نتایج</span><span id="noHighlight_0.9198910595494468"> </span><span id="ouHighlight__31_36TO25_29">جستجو</span><span id="noHighlight_0.9118272241034612"> </span><span id="ouHighlight__46_48TO31_34">برای</span><span id="noHighlight_0.13028319349609985"> </span><span id="ouHighlight__52_57TO36_45">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.7573632107884978"> </span><span id="ouHighlight__59_64TO47_51">جستجو</span><span id="noHighlight_0.8952739535802414"> </span><span id="ouHighlight__66_69TO53_54">از</span><span id="noHighlight_0.1793199562590827"> </span><span id="ouHighlight__71_72TO56_58">روی</span><span id="noHighlight_0.8888709946535458"> </span><span id="ouHighlight__74_80TO60_69">صفحه نمایش</span><span id="noHighlight_0.10603240120748902"> </span><span id="ouHighlight__15_19TO71_74">وجود</span><span id="noHighlight_0.7801153292818409"> </span><span id="ouHighlight__21_23TO76_79">دارد</span><span id="noHighlight_0.0682786957937308"> </span><span id="ouHighlight__83_85TO81_81">و</span><span id="noHighlight_0.005121472955418427"> </span><span id="ouHighlight__87_88TO83_84">ما</span><span id="noHighlight_0.3876657727611593"> </span><span id="ouHighlight__90_93TO86_88">نیز</span><span id="noHighlight_0.4372599300685325"> </span><span id="ouHighlight__95_98TO90_93">باید</span><span id="noHighlight_0.632975715338521"> به </span><span id="ouHighlight__100_105TO98_101">عامل</span><span id="noHighlight_0.6424206455583371"> </span><span id="ouHighlight__107_108TO103_104">در</span><span id="noHighlight_0.5356405754339466"> </span><span id="ouHighlight__110_116TO106_110">نتایج</span><span id="noHighlight_0.6797216131947634"> </span><span id="ouHighlight__118_121TO112_113">از</span><span id="noHighlight_0.23595140511535295"> </span><span id="ouHighlight__133_138TO115_120">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.7779503391807604"> </span><span id="ouHighlight__123_131TO122_126">جهانی</span><span id="noHighlight_0.575437830394711"> </span><span id="ouHighlight__141_147TO128_132">مانند</span><span id="noHighlight_0.025264501890079893"> </span><span id="ouHighlight__149_154TO134_139">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.44420860021380937"> </span><span id="ouHighlight__156_158TO141_141">و</span><span id="noHighlight_0.9981805724688371"> </span><span id="ouHighlight__160_165TO143_149">فیلم ها</span><span id="noHighlight_0.5491785873006519">.</span><span id="noHighlight_0.02271292513469092"> </span><span id="ouHighlight__168_169TO152_159">بنابراین</span><span id="ouHighlight__170_170TO160_160">،</span><span id="noHighlight_0.5824094562566876"> </span><span id="ouHighlight__189_192TO162_165">رتبه</span><span id="noHighlight_0.2058885110267279"> </span><span id="ouHighlight__184_187TO167_171">واقعی</span><span id="noHighlight_0.6587621217864201"> </span><span id="ouHighlight__179_182TO173_178">خود را</span><span id="noHighlight_0.15307206016131203"> </span><span id="ouHighlight__194_195TO180_181">در</span><span id="noHighlight_0.15733859894565494"> </span><span id="ouHighlight__197_205TO183_187">جهانی</span><span id="noHighlight_0.252040395620558"> </span><span id="ouHighlight__207_209TO189_192">برای</span><span id="noHighlight_0.1685305711316989"> </span><span id="ouHighlight__218_224TO194_199">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.868112466291985"> </span><span id="ouHighlight__211_216TO201_210">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.6227793728060868"> </span><span id="ouHighlight__225_225TO212_216">چیست؟</span><span id="noHighlight_0.7685676370181342"> </span><span id="ouHighlight__227_233TO218_223">دانستن</span><span id="noHighlight_0.6913917158165425"> </span><span id="ouHighlight__235_238TO225_227">این</span><span id="noHighlight_0.54489087909411"> </span><span id="ouHighlight__240_250TO229_235">اطلاعات</span><span id="noHighlight_0.11508284279717973"> </span><span id="ouHighlight__262_268TO237_245">بالا بردن</span><span id="noHighlight_0.8970143905485323"> </span><span id="ouHighlight__289_295TO247_250">تلاش</span><span id="noHighlight_0.9715893352202103"> های </span><span id="ouHighlight__282_287TO256_261">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.0067506847768696865"> </span><span id="ouHighlight__275_280TO263_272">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.8570915656048436"> </span><span id="ouHighlight__270_273TO274_279">خود را</span><span id="noHighlight_0.18322797229190124"> </span><span id="ouHighlight__257_260TO281_283">کمک</span><span id="noHighlight_0.17281930373559207"> </span><span id="ouHighlight__252_255TO285_293">خواهد کرد</span><span id="noHighlight_0.7896657489396973">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__19_22TO0_1">که</span><span id="noHighlight_0.7452431630868269"> </span><span id="ouHighlight__29_39TO3_7">رقابت</span><span id="noHighlight_0.994056043511396"> </span><span id="ouHighlight__24_27TO9_14">خود را</span><span id="noHighlight_0.9253346671446112"> </span><span id="ouHighlight__41_42TO16_17">در</span><span id="noHighlight_0.2180403106295694"> </span><span id="ouHighlight__44_49TO19_28">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.7611575150421123"> </span><span id="ouHighlight__59_69TO30_34">لزوما</span><span id="noHighlight_0.22300968375634223"> </span><span id="ouHighlight__79_89TO36_40">رقابت</span><span id="noHighlight_0.6022306876563349"> </span><span id="ouHighlight__74_77TO42_47">خود را</span><span id="noHighlight_0.39928399055821695"> </span><span id="ouHighlight__91_92TO49_54">بر روی</span><span id="noHighlight_0.5661487788060784"> </span><span id="ouHighlight__94_100TO56_62">میز کار</span><span id="noHighlight_0.020590846235505555"> </span><span id="ouHighlight__71_72TO64_67">ممکن</span><span id="noHighlight_0.227711378389162"> است </span><span id="ouHighlight__5_6TO73_74">در</span><span id="noHighlight_0.9435456863820217"> </span><span id="ouHighlight__8_11TO76_78">ذهن</span><span id="ouHighlight__12_12TO79_79">،</span><span id="noHighlight_0.5754011736993798"> </span><span id="ouHighlight__14_16TO81_89">بیش از حد</span><span id="ouHighlight__17_17TO90_90">،</span><span id="noHighlight_0.010860564438879505"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO92_100">نگه دارید</span><span id="noHighlight_0.37309670684273377">.</span><span id="noHighlight_0.12269137835718058"> </span><span id="ouHighlight__113_116TO103_109">برخی از</span><span id="noHighlight_0.5798465233169479"> </span><span id="ouHighlight__118_121TO111_114">زمان</span><span id="noHighlight_0.26141471342415956"> </span><span id="ouHighlight__123_124TO116_117">در</span><span id="noHighlight_0.6281044276240816"> </span><span id="ouHighlight__131_138TO119_125">تحقیقات</span><span id="noHighlight_0.033342368189624216"> </span><span id="ouHighlight__126_129TO127_132">خود را</span><span id="noHighlight_0.809970904037204"> </span><span id="ouHighlight__140_141TO134_135">به</span><span id="noHighlight_0.26569372319206197"> </span><span id="ouHighlight__168_178TO137_141">رقبای</span><span id="noHighlight_0.8937773055179281"> </span><span id="ouHighlight__152_155TO143_148">خود را</span><span id="noHighlight_0.18593395176045646"> </span><span id="ouHighlight__157_159TO150_153">برتر</span><span id="noHighlight_0.21498109462437487"> </span><span id="ouHighlight__161_166TO155_160">موبایل</span><span id="noHighlight_0.8588603523524384"> </span><span id="ouHighlight__143_150TO162_168">شناسایی</span><span id="noHighlight_0.6341327631954968"> </span><span id="ouHighlight__180_182TO170_170">و</span><span id="noHighlight_0.08820957349690528"> </span><span id="ouHighlight__191_193TO172_174">کشف</span><span id="noHighlight_0.9120729799321917"> نقاط </span><span id="ouHighlight__215_224TO181_183">ضعف</span><span id="noHighlight_0.455825665005825"> </span><span id="ouHighlight__211_213TO185_185">و</span><span id="noHighlight_0.6530933405327148"> نقاط </span><span id="ouHighlight__201_209TO192_194">قوت</span><span id="noHighlight_0.7024532353190417"> </span><span id="ouHighlight__195_199TO196_201">خود را</span><span id="noHighlight_0.14823998157053975"> </span><span id="ouHighlight__107_111TO203_206">کنار</span><span id="noHighlight_0.2080116605790725"> گذاشته</span><span id="noHighlight_0.3040772707321594">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">2.</span><span id="noHighlight_0.1556840392804998"> </span><span id="ouHighlight__3_12TO3_5">درک</span><span id="noHighlight_0.43798549432872846"> </span><span id="ouHighlight__21_27TO7_11">زمینه</span><span id="noHighlight_0.004757424690019385"> </span><span id="ouHighlight__14_19TO13_18">موبایل</span><span id="noHighlight_0.3183117974034947">:</span><span id="noHighlight_0.8147098160687912"> </span><span id="ouHighlight__36_43TO21_26">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.10533132481397123"> </span><span id="ouHighlight__30_34TO28_31">محلی</span><span id="ouHighlight__44_44TO32_32">،</span><span id="noHighlight_0.22801430366009245"> </span><span id="ouHighlight__46_52TO34_39">محتوای</span><span id="noHighlight_0.5994048699583759"> </span><span id="ouHighlight__54_54TO41_41">+</span><span id="noHighlight_0.14621450288150384"> </span><span id="ouHighlight__56_59TO43_47">بیشتر</span></div><br><div><span id="ouHighlight__11_18TO0_5">تردیدی</span><span id="noHighlight_0.05472058421218717"> </span><span id="ouHighlight__8_9TO7_10">نیست</span><span id="noHighlight_0.8648184267598024"> </span><span id="ouHighlight__20_23TO12_13">که</span><span id="noHighlight_0.5599617687815834"> </span><span id="ouHighlight__45_48TO15_17">دست</span><span id="noHighlight_0.8103446561818459"> </span><span id="ouHighlight__50_51TO19_20">در</span><span id="noHighlight_0.4005385614229996"> </span><span id="ouHighlight__53_56TO22_24">دست</span><span id="noHighlight_0.3350687487124189"> </span><span id="ouHighlight__42_43TO26_27">به</span><span id="noHighlight_0.5755663820725502"> </span><span id="ouHighlight__25_30TO29_33">همراه</span><span id="noHighlight_0.01650443457978079"> </span><span id="ouHighlight__32_34TO35_35">و</span><span id="noHighlight_0.41935453781485"> </span><span id="ouHighlight__36_40TO37_40">محلی</span><span id="noHighlight_0.1825199167807957"> </span><span id="ouHighlight__0_6TO42_50">وجود دارد</span><span id="noHighlight_0.8288958237811017">.</span><span id="noHighlight_0.04459303847623208"> </span><span id="ouHighlight__59_70TO53_62">با توجه به</span><span id="noHighlight_0.05884565715926349"> </span><span id="ouHighlight__88_95TO64_69">راهکار</span><span id="noHighlight_0.6585923051086937"> </span><span id="ouHighlight__81_86TO71_80">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.09153298765684093"> </span><span id="ouHighlight__72_79TO82_85">گوگل</span><span id="noHighlight_0.31477508351733674"> به </span><span id="ouHighlight__98_99TO90_91">94</span><span id="noHighlight_0.5898095673042545"> </span><span id="ouHighlight__101_107TO93_96">درصد</span><span id="noHighlight_0.6601603801944778"> </span><span id="ouHighlight__109_110TO98_99">از</span><span id="noHighlight_0.8463851733486762"> </span><span id="ouHighlight__123_127TO101_107">کاربران</span><span id="noHighlight_0.4249029088017223"> </span><span id="ouHighlight__112_121TO109_123">گوشی های هوشمند</span><span id="noHighlight_0.1158498836451115"> </span><span id="ouHighlight__149_152TO125_131">اطلاعات</span><span id="noHighlight_0.4787155412940052"> </span><span id="ouHighlight__140_147TO133_135">محل</span><span id="noHighlight_0.7441073606824518"> </span><span id="ouHighlight__129_134TO137_141">جستجو</span><span id="noHighlight_0.955826559577383"> </span><span id="ouHighlight__153_153TO143_147">کنید.</span><span id="noHighlight_0.6618168964782487"> </span><span id="ouHighlight__155_165TO149_160">علاوه بر این</span><span id="ouHighlight__166_166TO161_161">،</span><span id="noHighlight_0.9326132208939342"> </span><span id="ouHighlight__168_173TO163_166">مردم</span><span id="noHighlight_0.9791772917974173"> </span><span id="ouHighlight__179_190TO168_181">به طور فزاینده</span><span id="noHighlight_0.14924414016471854"> </span><span id="ouHighlight__192_196TO183_192">استفاده از</span><span id="noHighlight_0.5826115860344424"> </span><span id="ouHighlight__204_210TO194_203">دستگاه های</span><span id="noHighlight_0.2668341938422353"> </span><span id="ouHighlight__198_202TO205_210">خود را</span><span id="noHighlight_0.09139056693426006"> </span><span id="ouHighlight__218_219TO212_213">در</span><span id="noHighlight_0.3293390381674386"> </span><span id="ouHighlight__223_227TO215_221">فروشگاه</span><span id="noHighlight_0.16384277329876973"> </span><span id="ouHighlight__229_230TO223_226">برای</span><span id="noHighlight_0.3423854830135292"> </span><span id="ouHighlight__232_233TO228_232">انجام</span><span id="noHighlight_0.6565509812562718"> </span><span id="ouHighlight__235_242TO234_240">تحقیقات</span><span id="noHighlight_0.030270615967355585"> </span><span id="ouHighlight__244_248TO242_245">مورد</span><span id="noHighlight_0.3219615438744924"> </span><span id="ouHighlight__254_260TO247_251">محصول</span><span id="noHighlight_0.9314111378004079"> </span><span id="ouHighlight__262_265TO253_256">آنها</span><span id="noHighlight_0.6943898906846356"> </span><span id="ouHighlight__271_281TO258_267">با توجه به</span><span id="noHighlight_0.5386552918670601">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">در</span><span id="noHighlight_0.4665760907751686"> </span><span id="ouHighlight__7_18TO3_9">سخنرانی</span><span id="noHighlight_0.12564554694797392"> </span><span id="ouHighlight__3_5TO11_13">خود</span><span id="noHighlight_0.32755605373225594"> </span><span id="ouHighlight__20_22TO15_18">برای</span><span id="noHighlight_0.8207860685150807"> </span><span id="ouHighlight__33_36TO20_27">سال 2015</span><span id="noHighlight_0.8893113573793464"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO29_31">SMX</span><span id="noHighlight_0.8502021098540152"> </span><span id="ouHighlight__28_31TO33_35">غرب</span><span id="ouHighlight__37_37TO36_36">،</span><span id="noHighlight_0.9470103112337911"> </span><span id="ouHighlight__39_41TO38_41">دکتر</span><span id="noHighlight_0.3868727029876212"> </span><span id="ouHighlight__43_46TO43_45">پیت</span><span id="noHighlight_0.2230357382980236"> </span><span id="ouHighlight__48_53TO47_52">Meyers</span><span id="noHighlight_0.579528114745165"> </span><span id="ouHighlight__62_66TO54_57">صحبت</span><span id="noHighlight_0.1593712089141106"> </span><span id="ouHighlight__72_84TO59_65">دگرگونی</span><span id="noHighlight_0.4787721724907902"> </span><span id="ouHighlight__93_97TO67_70">محلی</span><span id="noHighlight_0.7974142156360159"> </span><span id="ouHighlight__99_103TO72_76">SERPs</span><span id="noHighlight_0.9248440381486501"> </span><span id="ouHighlight__105_113TO78_78">(با شروع</span><span id="noHighlight_0.1454327761583164"> </span><span id="ouHighlight__115_116TO87_88">در</span><span id="noHighlight_0.4735680735703628"> </span><span id="ouHighlight__124_126TO90_91">16</span><span id="noHighlight_0.5362566093387149"> </span><span id="ouHighlight__118_122TO93_98">اسلاید</span><span id="ouHighlight__124_126TO99_99">)</span><span id="noHighlight_0.26649713917616746"> </span><span id="ouHighlight__128_128TO101_101">—</span><span id="noHighlight_0.9789120699189894"> </span><span id="ouHighlight__130_133TO103_109">آنچه که</span><span id="noHighlight_0.22994155608370193"> </span><span id="ouHighlight__135_136TO111_112">او</span><span id="noHighlight_0.20952829299424913"> </span><span id="ouHighlight__138_142TO114_120">خواستار</span><span id="noHighlight_0.8000647396864324"> </span><span id="ouHighlight__148_153TO122_131">"میان وعده</span><span id="noHighlight_0.428842943093245"> </span><span class="" id="ouHighlight__155_158TO133_137">بسته"</span><span id="noHighlight_0.9052119076178533"> </span><span id="ouHighlight__161_167TO139_143">نتایج</span><span id="noHighlight_0.7840291732268678"> </span><span id="ouHighlight__169_169TO145_145">—</span><span id="noHighlight_0.5329395712345171"> </span><span id="ouHighlight__171_175TO147_148">که</span><span id="noHighlight_0.7974818514529814"> </span><span id="ouHighlight__191_202TO150_159">به طور خاص</span><span id="noHighlight_0.411778609541842"> </span><span id="ouHighlight__204_206TO161_164">برای</span><span id="noHighlight_0.7788988938809144"> </span><span id="ouHighlight__219_222TO166_170">کاربر</span><span id="noHighlight_0.14365976891854348"> </span><span id="ouHighlight__212_217TO172_181">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.9718568440045824"> </span><span id="ouHighlight__182_189TO183_191">طراحی شده</span><span id="noHighlight_0.23235563173073714"> </span><span id="ouHighlight__177_180TO193_197">بودند</span><span id="noHighlight_0.8026151113600886">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_2">اما</span><span id="noHighlight_0.19240788285057286"> </span><span id="ouHighlight__4_10TO4_11">چهار چوب</span><span id="noHighlight_0.7055978419821234"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO13_15">مهم</span><span id="noHighlight_0.15677573656195254"> </span><span id="ouHighlight__12_13TO17_19">است</span><span id="noHighlight_0.6523790680351718"> </span><span id="ouHighlight__20_22TO21_21">و</span><span id="noHighlight_0.8184492145198229"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO23_24">نه</span><span id="noHighlight_0.33978122409070133"> </span><span id="ouHighlight__28_30TO26_29">تمام</span><span id="noHighlight_0.4768910480594315"> </span><span id="ouHighlight__39_46TO31_38">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.4467331948071752"> </span><span class="" id="ouHighlight__32_37TO40_45">موبایل</span><span id="noHighlight_0.3455461398509918"> </span><span id="ouHighlight__52_56TO47_50">محلی</span><span id="noHighlight_0.6275644626105589"> </span><span id="ouHighlight__48_50TO52_56">هستند</span><span id="noHighlight_0.10840707181465514">.</span><span id="noHighlight_0.6944054340744296"> </span><span id="ouHighlight__59_70TO59_65">بر اساس</span><span id="noHighlight_0.24974716048338985"> </span><span id="ouHighlight__72_74TO67_68">یک</span><span id="noHighlight_0.7602176888826707"> </span><span id="ouHighlight__76_80TO70_75">مطالعه</span><span id="noHighlight_0.6806392831633816"> </span><span id="ouHighlight__82_83TO77_80">توسط</span><span id="noHighlight_0.2843780842849143"> </span><span id="ouHighlight__85_90TO82_85">گوگل</span><span id="ouHighlight__91_91TO86_86">،</span><span id="noHighlight_0.39060926671349483"> </span><span id="ouHighlight__93_94TO88_89">77</span><span id="noHighlight_0.570823093492038"> </span><span id="ouHighlight__96_102TO91_94">درصد</span><span id="noHighlight_0.3908168699896737"> </span><span id="ouHighlight__104_105TO96_97">از</span><span id="noHighlight_0.15595484860797515"> </span><span id="ouHighlight__114_121TO99_105">جستجوها</span><span id="noHighlight_0.5913970783264596"> </span><span id="ouHighlight__107_112TO107_112">موبایل</span><span id="noHighlight_0.2025156955513877"> </span><span id="ouHighlight__129_130TO114_115">در</span><span id="noHighlight_0.8030378948844232"> </span><span id="ouHighlight__132_135TO117_120">خانه</span><span id="noHighlight_0.9522713588722994"> </span><span id="ouHighlight__123_127TO122_130">رخ می دهد</span><span id="noHighlight_0.18265032510747903"> </span><span id="ouHighlight__137_138TO132_133">یا</span><span id="noHighlight_0.15355216361626423"> </span><span id="ouHighlight__140_143TO135_137">کار</span><span id="noHighlight_0.8943608573828339"> </span><span id="ouHighlight__145_145TO139_139">—</span><span id="noHighlight_0.29155527366438927"> </span><span id="ouHighlight__147_148TO141_142">پس</span><span id="noHighlight_0.8474072773358323"> </span><span id="ouHighlight__150_154TO144_149">دوباره</span><span id="noHighlight_0.23500510742580916"> </span><span id="ouHighlight__157_169TO151_153">درک</span><span id="noHighlight_0.2473548551416339"> </span><span id="ouHighlight__265_272TO155_160">مربوطه</span><span id="noHighlight_0.35062386776676513"> </span><span id="ouHighlight__257_263TO162_166">ماندن</span><span id="noHighlight_0.5800039697963222"> </span><span id="ouHighlight__244_252TO168_170">مهم</span><span id="noHighlight_0.20832488265012494"> </span><span id="ouHighlight__241_242TO172_174">است</span><span id="noHighlight_0.09018845810965892"> </span><span id="ouHighlight__171_173TO176_180">چگونه</span><span id="noHighlight_0.13967828314906572"> </span><span id="ouHighlight__184_187TO182_191">متفاوت است</span><span id="noHighlight_0.9502524253033707"> </span><span id="ouHighlight__175_182TO193_203">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.25770721340511415"> </span><span id="ouHighlight__189_190TO205_208">توسط</span><span id="noHighlight_0.09334598478035216"> </span><span id="ouHighlight__192_197TO210_215">دستگاه</span><span id="noHighlight_0.18827354647204642"> </span><span id="ouHighlight__199_202TO217_218">(و</span><span id="noHighlight_0.15093348925961214"> </span><span class="" id="ouHighlight__204_206TO220_224">چگونه</span><span id="noHighlight_0.9961490098706406"> </span><span id="ouHighlight__212_218TO226_229">پیام</span><span id="noHighlight_0.4463165563931212"> </span><span id="ouHighlight__220_223TO231_238">خواهد شد</span><span id="ouHighlight__224_224TO239_239">،</span><span id="noHighlight_0.35941371365193453"> </span><span id="ouHighlight__226_227TO241_242">به</span><span id="noHighlight_0.4989231086016519"> </span><span id="ouHighlight__229_232TO244_251">نوبه خود</span><span id="noHighlight_0.40427134968472667"> </span><span id="ouHighlight__235_239TO253_263">متفاوت است)</span><span id="noHighlight_0.7581101118847204">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_1">از</span><span id="noHighlight_0.20935323201280576"> </span><span id="ouHighlight__16_23TO3_8">راهکار</span><span id="noHighlight_0.5595933549134847"> </span><span id="ouHighlight__9_14TO10_15">موبایل</span><span id="noHighlight_0.6954783122427529"> </span><span id="ouHighlight__26_31TO17_20">گوگل</span><span id="noHighlight_0.3147574791581297"> </span><span id="ouHighlight__44_50TO22_26">زمینه</span><span id="noHighlight_0.26940931618457675"> </span><span id="ouHighlight__33_42TO28_32">تاکید</span><span id="noHighlight_0.6526615003901646">:</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_8">هنگامی که</span><span id="noHighlight_0.7249774040535397"> </span><span id="ouHighlight__5_13TO10_13">شرکت</span><span id="noHighlight_0.1517951311699155"> در </span><span id="ouHighlight__30_40TO18_21">فرصت</span><span id="noHighlight_0.3119987301714987"> </span><span id="ouHighlight__49_56TO23_27">ارائه</span><span id="noHighlight_0.2955642212941414"> </span><span id="ouHighlight__42_47TO29_38">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.351146785387652"> </span><span class="" id="ouHighlight__20_24TO40_43">صحبت</span><span id="noHighlight_0.22731142686325867"> می کند</span><span id="ouHighlight__57_57TO51_51">،</span><span id="noHighlight_0.7110755560523695"> </span><span id="ouHighlight__59_63TO53_56">اغلب</span><span id="noHighlight_0.24418994987301101"> </span><span id="ouHighlight__65_68TO58_61">آنها</span><span id="noHighlight_0.8412096116659118"> </span><span id="ouHighlight__70_72TO63_67">هستند</span><span id="noHighlight_0.5109378979172777"> </span><span id="ouHighlight__74_82TO69_76">با اشاره</span><span id="noHighlight_0.4762226571949988"> </span><span id="ouHighlight__84_85TO78_79">به</span><span id="noHighlight_0.1027393458346878"> </span><span id="ouHighlight__111_118TO81_85">ارائه</span><span id="noHighlight_0.6405860258592612"> </span><span id="ouHighlight__103_109TO87_94">چهار چوب</span><span id="noHighlight_0.9533928505119117"> </span><span id="ouHighlight__91_101TO96_99">فرصت</span><span id="noHighlight_0.26536626141464004">.</span><span id="noHighlight_0.16542268421793638"> </span><span id="ouHighlight__130_142TO102_104">درک</span><span id="noHighlight_0.8514480350550717"> </span><span id="ouHighlight__123_128TO106_109">بهتر</span><span id="noHighlight_0.2629941294134881"> </span><span id="ouHighlight__144_145TO111_112">از</span><span id="noHighlight_0.6746271524158264"> </span><span id="ouHighlight__147_153TO114_121">چهار چوب</span><span id="ouHighlight__154_154TO122_122">،</span><span id="noHighlight_0.24732215464261986"> </span><span id="ouHighlight__169_181TO124_128">شرایط</span><span id="noHighlight_0.10375150789994303"> </span><span id="ouHighlight__160_167TO130_133">خاصی</span><span id="noHighlight_0.14319963909809075"> که </span><span class="highlight" id="ouHighlight__183_184TO138_139">در</span><span id="noHighlight_0.7216061857345927"> </span><span id="ouHighlight__186_190TO141_142">آن</span><span id="noHighlight_0.5779521121122194"> </span><span id="ouHighlight__197_205TO144_150">مشتریان</span><span id="noHighlight_0.3309893628588205"> </span><span id="ouHighlight__192_195TO152_154">خود</span><span id="noHighlight_0.6123062094640039"> </span><span id="ouHighlight__212_214TO156_158">شما</span><span id="ouHighlight__219_219TO159_159">،</span><span id="noHighlight_0.2799762723311078"> </span><span id="ouHighlight__229_232TO161_164">زمان</span><span id="noHighlight_0.9262236927973854"> و </span><span id="ouHighlight__235_242TO168_171">مکان</span><span id="noHighlight_0.23841621526027057"> </span><span id="ouHighlight__245_247TO173_173">و</span><span id="noHighlight_0.7597069005685075"> </span><span id="ouHighlight__249_252TO175_177">حتی</span><span id="noHighlight_0.9430722798439263"> </span><span id="ouHighlight__254_262TO179_184">نزدیکی</span><span id="noHighlight_0.005062027976374561"> به </span><span id="ouHighlight__207_210TO189_193">دنبال</span><span id="noHighlight_0.045440064194385066"> </span><span id="ouHighlight__265_270TO195_209">اجازه می دهد تا</span><span id="noHighlight_0.15736570689751794"> </span><span id="ouHighlight__287_293TO211_214">پیام</span><span id="noHighlight_0.04124087375420027"> های </span><span id="ouHighlight__277_285TO220_228">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.6463072317422799"> </span><span id="ouHighlight__272_275TO230_232">خود</span><span id="noHighlight_0.03407209270600664"> </span><span id="ouHighlight__295_296TO234_235">را</span><span id="noHighlight_0.4156755398886144"> </span><span class="" id="ouHighlight__301_304TO237_241">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.44103267734415275"> </span><span id="ouHighlight__306_313TO243_255">هدف قرار داده</span><span id="ouHighlight__314_314TO256_256">،</span><span id="noHighlight_0.5851628898311882"> </span><span id="ouHighlight__316_325TO258_265">معنی دار</span><span id="noHighlight_0.5417702683993448"> </span><span id="ouHighlight__328_330TO267_267">و</span><span id="noHighlight_0.04962385445291995"> </span><span id="ouHighlight__332_341TO269_272">موفق</span><span id="noHighlight_0.31388907665380006"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO274_278">باشید</span><span id="noHighlight_0.9483388767529708">.</span><span id="noHighlight_0.29970887855191375"> </span><span id="ouHighlight__353_355TO281_282">دو</span><span id="noHighlight_0.904197524759642"> </span><span id="ouHighlight__357_367TO284_286">نفر</span><span id="noHighlight_0.2777970098582868"> </span><span id="ouHighlight__369_372TO288_292">هر دو</span><span id="noHighlight_0.7011682312592491"> </span><span id="ouHighlight__374_382TO294_298">جستجو</span><span id="noHighlight_0.43645024180094105"> </span><span id="ouHighlight__384_386TO300_303">برای</span><span id="noHighlight_0.8772168762388135"> </span><span id="ouHighlight__388_394TO305_309">دقیقا</span><span id="noHighlight_0.18745444759391794"> </span><span id="ouHighlight__400_403TO311_314">همان</span><span id="noHighlight_0.37636009392752556"> </span><span id="ouHighlight__405_409TO316_319">چیزی</span><span id="noHighlight_0.042191047960002837"> را </span><span id="ouHighlight__344_351TO324_336">در نظر بگیرید</span><span id="noHighlight_0.5732963266812394">:</span><span id="noHighlight_0.376810433922281"> </span><span id="ouHighlight__412_416TO339_343">پیتزا</span><span id="noHighlight_0.3806841136135275">.</span><span id="noHighlight_0.9202006761817214"> </span><span id="ouHighlight__435_435TO346_347">یک</span><span id="noHighlight_0.8243868927488106"> </span><span id="ouHighlight__444_449TO349_354">دستگاه</span><span id="noHighlight_0.34241341739722087"> </span><span id="ouHighlight__437_442TO356_365">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.05576425006874364"> </span><span id="ouHighlight__452_460TO367_371">جستجو</span><span id="noHighlight_0.03976417293978596"> </span><span id="ouHighlight__462_466TO373_382">در حالی که</span><span id="noHighlight_0.7203637450427458"> </span><span id="ouHighlight__476_480TO384_387">حدود</span><span id="noHighlight_0.6968220505363176"> </span><span id="ouHighlight__472_474TO389_389">و</span><span id="noHighlight_0.4552927153286468"> در </span><span id="ouHighlight__482_489TO394_401">مرکز شهر</span><span id="noHighlight_0.24888799243359605"> </span><span id="ouHighlight__491_492TO403_404">در</span><span id="noHighlight_0.9073798662980237"> </span><span id="ouHighlight__494_499TO406_409">7:30</span><span id="noHighlight_0.7184028692342382"> </span><span id="ouHighlight__494_500TO411_420">بعد از ظهر</span><span id="noHighlight_0.49335774263643994"> </span><span id="ouHighlight__429_430TO422_424">است</span><span id="noHighlight_0.005221919306415357">. </span><span id="ouHighlight__506_511TO427_429">دوم</span><span id="noHighlight_0.4322143554537392"> </span><span id="ouHighlight__516_517TO431_432">در</span><span id="noHighlight_0.9771595942142624"> </span><span id="ouHighlight__521_526TO434_439">لپ تاپ</span><span id="noHighlight_0.7172114718401689"> </span><span id="ouHighlight__528_529TO441_442">در</span><span id="noHighlight_0.24009579211187027"> </span><span id="ouHighlight__531_534TO444_447">خانه</span><span id="noHighlight_0.33760205347145833"> </span><span id="ouHighlight__536_537TO449_450">در</span><span id="noHighlight_0.3258094033103477"> </span><span id="ouHighlight__539_546TO452_459">11:14 am</span><span id="noHighlight_0.4626873586550607"> </span><span id="ouHighlight__513_514TO461_463">است</span><span id="noHighlight_0.9832649492813699">. </span><span id="ouHighlight__552_556TO466_468">اول</span><span id="noHighlight_0.5465390358660503"> </span><span id="ouHighlight__561_566TO470_475">احتمال</span><span id="noHighlight_0.011141065100809255"> </span><span id="ouHighlight__582_587TO477_482">نزدیکی</span><span id="noHighlight_0.5616089449239209"> </span><span id="ouHighlight__589_595TO484_495">شام خوردن در</span><span id="noHighlight_0.04490393605281495"> به </span><span id="ouHighlight__576_578TO500_504">دنبال</span><span id="noHighlight_0.31281576434805247"> </span><span id="ouHighlight__603_612TO506_510">تجربه</span><span id="noHighlight_0.7827613708152359"> </span><span id="ouHighlight__597_601TO512_516">پیتزا</span><span id="noHighlight_0.08791502835014964">.</span><span id="noHighlight_0.8765829127386704"> </span><span id="ouHighlight__619_624TO519_521">دوم</span><span id="noHighlight_0.6605385062240812"> </span><span id="ouHighlight__629_634TO523_536">به احتمال زیاد</span><span id="noHighlight_0.6546550245324273"> به </span><span id="ouHighlight__644_646TO541_545">دنبال</span><span id="noHighlight_0.8528586933996545"> </span><span id="ouHighlight__659_664TO547_551">گزینه</span><span id="noHighlight_0.7144065094262061"> </span><span id="ouHighlight__650_657TO553_557">تحویل</span><span id="noHighlight_0.7871560813555802"> </span><span id="ouHighlight__666_667TO559_560">در</span><span id="noHighlight_0.40955516095500477"> </span><span id="ouHighlight__669_672TO562_565">خانه</span><span id="noHighlight_0.4895210387043367"> </span><span id="ouHighlight__626_627TO567_569">است</span><span id="noHighlight_0.24519096714463673">.</span><span id="noHighlight_0.3625184171520056"> </span><span id="ouHighlight__675_678TO572_576">هر یک</span><span id="noHighlight_0.026940473480801752"> </span><span id="ouHighlight__680_681TO578_579">از</span><span id="noHighlight_0.0030123165604862834"> </span><span id="ouHighlight__683_687TO581_583">این</span><span id="noHighlight_0.33049945948240145"> </span><span id="ouHighlight__696_704TO585_591">مشتریان</span><span id="noHighlight_0.020749583389325754"> </span><span id="ouHighlight__689_694TO593_597">گرسنه</span><span id="noHighlight_0.9625464835543303"> </span><span id="ouHighlight__711_717TO599_602">نیاز</span><span id="noHighlight_0.6051172973894626"> </span><span id="ouHighlight__728_736TO604_607">پیام</span><span id="noHighlight_0.7735518229296549"> </span><span id="ouHighlight__719_726TO609_613">مناسب</span><span id="noHighlight_0.11222709477804316"> </span><span id="ouHighlight__738_739TO615_616">را</span><span id="noHighlight_0.6105976989787517"> </span><span id="ouHighlight__746_756TO618_628">به طور موثر</span><span id="noHighlight_0.5007730689322775"> به </span><span id="ouHighlight__764_767TO633_636">آنها</span><span id="noHighlight_0.7204698731705429"> خدمت می </span><span id="ouHighlight__758_762TO646_649">کنند</span><span id="noHighlight_0.959716348070135">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.9891776357104218"> </span><span id="ouHighlight__4_7TO5_17">اطلاعات بیشتر</span><span id="noHighlight_0.5468598088650312"> </span><span id="ouHighlight__9_10TO19_24">بر روی</span><span id="noHighlight_0.8880429631833913"> </span><span id="ouHighlight__12_15TO26_32">آنچه که</span><span id="noHighlight_0.6670892420615916"> </span><span id="ouHighlight__30_33TO34_42">می خواهید</span><span id="noHighlight_0.29331486849536603"> </span><span class="" id="ouHighlight__24_28TO44_50">کاربران</span><span id="noHighlight_0.06885945058023091"> </span><span id="ouHighlight__17_22TO52_61">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.7324437515450185"> </span><span id="ouHighlight__35_38TO63_64">از</span><span id="noHighlight_0.07776535096301063"> </span><span id="ouHighlight__46_52TO66_71">محتوای</span><span id="noHighlight_0.3760210302479917"> </span><span id="ouHighlight__40_44TO73_75">خود</span><span id="ouHighlight__53_53TO76_76">،</span><span id="noHighlight_0.42085380281995277"> </span><span id="ouHighlight__61_63TO78_82">اتمام</span><span id="noHighlight_0.6583557700522564"> </span><span id="ouHighlight__76_79TO84_86">پست</span><span id="noHighlight_0.7330716775550686"> </span><span id="ouHighlight__68_74TO88_91">قبلی</span><span id="noHighlight_0.3036027947903486"> </span><span id="ouHighlight__81_87TO93_97">نوشتم</span><span id="noHighlight_0.07755078667248694"> </span><span id="ouHighlight__89_91TO99_102">برای</span><span id="noHighlight_0.195437740035597"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO104_107">زمین</span><span id="noHighlight_0.23692507763895287"> های </span><span id="ouHighlight__93_101TO113_121">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.5168490604242484">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">3.</span><span id="noHighlight_0.12244199191400806"> </span><span id="ouHighlight__25_34TO3_7">تجربه</span><span id="noHighlight_0.9717657839214624"> </span><span id="ouHighlight__18_23TO9_13">همراه</span><span id="noHighlight_0.7593068658509371"> را </span><span id="ouHighlight__36_38TO18_21">برای</span><span id="noHighlight_0.6934286083422281"> </span><span id="ouHighlight__40_50TO23_27">تبدیل</span><span id="noHighlight_0.7266830839802954"> </span><span id="ouHighlight__3_12TO29_38">بهینه سازی</span></div><br><p><img class="has-border aligncenter wp-image-218633 size-full" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/mobile-ad-spend.jpg" alt="mobile internet ad spending worldwide, 2013-2019" height="278" width="428"></p></div> text/html 2015-04-22T04:39:28+01:00 manda.mihanblog.com امیر رضایی گوگل روز رسانی همراه دوستانه در نورد حاضر است http://manda.mihanblog.com/post/6 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.5895844753642319"> </span><span id="ouHighlight__7_15TO5_9">تایید</span><span id="noHighlight_0.740650263908397"> </span><span id="ouHighlight__17_18TO11_12">در</span><span id="noHighlight_0.46912107826411975"> </span><span id="ouHighlight__27_30TO14_16">پست</span><span id="noHighlight_0.8025108733881915"> های </span><span id="ouHighlight__22_25TO22_26">وبلاگ</span><span id="noHighlight_0.20442627422977677"> است </span><span id="ouHighlight__32_35TO32_33">که</span><span id="noHighlight_0.34433687457519946"> </span><span id="ouHighlight__37_39TO35_36">به</span><span id="noHighlight_0.9202990382495909"> </span><span id="ouHighlight__67_72TO38_46">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.10649196232707137"> </span><span id="ouHighlight__57_65TO48_55">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.7338902232586249"> </span><span id="ouHighlight__41_55TO57_69">همراه دوستانه</span><span id="noHighlight_0.9629247037118535"> در </span><span id="ouHighlight__77_83TO74_77">نورد</span><span id="noHighlight_0.5813415357876773"> در </span><span id="ouHighlight__89_91TO82_89">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.1926889331734838"> </span><span id="ouHighlight__74_75TO91_93">است</span><span id="noHighlight_0.14587149589751447">.</span><span id="noHighlight_0.07758411327624837"> </span><span id="ouHighlight__94_96TO96_98">این</span><span id="noHighlight_0.6140253871300348"> </span><span id="ouHighlight__98_104TO100_103">شرکت</span><span id="noHighlight_0.02480148977596197"> </span><span class="" id="ouHighlight__106_109TO105_110">همچنین</span><span id="noHighlight_0.791694743269885"> </span><span id="ouHighlight__111_120TO112_121">اعلام نمود</span><span id="noHighlight_0.44445702011661714"> </span><span id="ouHighlight__122_125TO123_124">که</span><span id="noHighlight_0.7116291444430015"> </span><span id="ouHighlight__127_130TO126_128">این</span><span id="noHighlight_0.9229761994333298"> </span><span id="ouHighlight__132_137TO130_139">بروز رسانی</span><span id="noHighlight_0.9050148042450321"> </span><span id="ouHighlight__147_153TO141_152">به طور مساوی</span><span id="noHighlight_0.10279133967988718"> </span><span id="ouHighlight__161_162TO154_155">به</span><span id="noHighlight_0.7149131273706785"> </span><span id="ouHighlight__164_166TO157_159">همه</span><span id="noHighlight_0.5881636791411071"> </span><span id="ouHighlight__168_174TO161_169">دستگاه ها</span><span id="noHighlight_0.4506979000691874"> </span><span id="ouHighlight__176_177TO171_172">یا</span><span id="noHighlight_0.08071975410766952"> </span><span id="ouHighlight__179_185TO174_178">نتایج</span><span id="noHighlight_0.4499823402280896"> </span><span id="ouHighlight__155_159TO180_182">صدق</span><span id="noHighlight_0.44419107617180953"> </span><span id="ouHighlight__139_145TO184_190">نمی کند</span><span id="noHighlight_0.6858963379155852">:</span></div><br><div><span class="" id="ouHighlight__0_6TO0_13">تاثیر می گذارد</span><span id="noHighlight_0.39895606791904725"> </span><span id="ouHighlight__8_11TO15_18">تنها</span><span id="noHighlight_0.26009266743819714"> </span><span class="" id="ouHighlight__13_18TO20_24">جستجو</span><span id="noHighlight_0.5508451788111529"> </span><span class="" id="ouHighlight__20_27TO26_34">رتبه بندی</span><span id="noHighlight_0.2485946188542012"> </span><span id="ouHighlight__29_30TO36_41">بر روی</span><span id="noHighlight_0.4521563138554069"> </span><span id="ouHighlight__39_45TO43_52">دستگاه های</span><span id="noHighlight_0.1788830574158149"> </span><span id="ouHighlight__32_37TO54_63">تلفن همراه</span></div><div><span class="" id="ouHighlight__0_6TO0_13">تاثیر می گذارد</span><span id="noHighlight_0.4466509986279087"> </span><span class="" id="ouHighlight__15_21TO15_19">نتیجه</span><span id="noHighlight_0.7991462700573293"> </span><span id="ouHighlight__8_13TO21_25">جستجو</span><span id="noHighlight_0.25375839326674154"> </span><span id="ouHighlight__23_24TO27_28">در</span><span id="noHighlight_0.621034975541458"> </span><span class="" id="ouHighlight__26_28TO30_33">تمام</span><span id="noHighlight_0.9202200332976678"> </span><span id="ouHighlight__30_38TO35_38">زبان</span><span id="noHighlight_0.27878212905375555"> های </span><span id="ouHighlight__40_47TO44_47">جهان</span></div><div><span id="ouHighlight__8_9TO0_1">به</span><span id="noHighlight_0.08336101289779552"> </span><span id="ouHighlight__22_26TO3_7">صفحات</span><span id="noHighlight_0.424123519483123"> </span><span id="ouHighlight__11_20TO9_11">فرد</span><span id="noHighlight_0.6022637771149353"> </span><span class="" id="ouHighlight__29_31TO13_16">نیست</span><span id="noHighlight_0.32033066400441246"> </span><span class="" id="ouHighlight__33_38TO18_19">کل</span><span id="noHighlight_0.04066103860849857"> </span><span class="" id="ouHighlight__40_47TO21_27">وب سایت</span><span id="noHighlight_0.581459357695376"> </span><span class="" id="ouHighlight__0_6TO29_40">اعمال می شود<br><br></span><p><img class="aligncenter wp-image-219456" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/Screen-Shot-2015-04-21-at-7.22.32-AM-787x600.png" alt="Mobile friendly Google" height="345" width="453"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.810653714110695"> </span><span id="ouHighlight__15_22TO5_9">با هم</span><span id="noHighlight_0.27218170329427127"> </span><span id="ouHighlight__24_30TO11_14">دیگر</span><span id="noHighlight_0.14833523593051612"> </span><span id="ouHighlight__37_44TO16_18">سند</span><span id="noHighlight_0.7188034873845766"> </span><span id="ouHighlight__32_35TO20_32">سؤالات متداول</span><span id="noHighlight_0.3128207205693804"> </span><span class="" id="ouHighlight__46_48TO34_37">برای</span><span id="noHighlight_0.3605972378094908"> </span><span class="" id="ouHighlight__50_59TO39_49">مدیران سایت</span><span id="noHighlight_0.8873315386391952"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO51_59">قرار داده</span><span id="noHighlight_0.26392530285091287"> </span><span id="ouHighlight__7_9TO61_63">است</span><span id="noHighlight_0.3891849280213777">.</span><span id="noHighlight_0.11651270641015277"> </span><span id="ouHighlight__62_64TO66_68">این</span><span id="noHighlight_0.8068580843431186"> </span><span id="ouHighlight__66_72TO70_73">شرکت</span><span id="noHighlight_0.12606877740222033"> </span><span id="ouHighlight__74_77TO75_81">می گوید</span><span id="noHighlight_0.8471518867681672"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO83_84">که</span><span id="noHighlight_0.8035505565839778"> </span><span id="ouHighlight__84_93TO86_96">مدیران سایت</span><span id="noHighlight_0.9703403465027409"> </span><span id="ouHighlight__95_96TO98_99">یا</span><span id="noHighlight_0.6969006162756486"> </span><span id="ouHighlight__98_107TO101_106">ناشران</span><span id="noHighlight_0.1591305009660714"> </span><span id="ouHighlight__115_125TO108_112">لزوما</span><span id="noHighlight_0.19851562888686425"> </span><span id="ouHighlight__144_149TO114_118">تاثیر</span><span id="noHighlight_0.3985878106987565"> </span><span id="ouHighlight__134_142TO120_123">فوری</span><span id="noHighlight_0.044441197836671886"> </span><span id="ouHighlight__127_129TO125_126">را</span><span id="noHighlight_0.32503600296409474"> </span><span id="ouHighlight__109_113TO128_135">نمی بیند</span><span id="noHighlight_0.5992899039480144"> </span><span id="ouHighlight__151_153TO137_137">و</span><span id="noHighlight_0.046576160951059764"> </span><span class="" id="ouHighlight__185_190TO139_145">"قبل از</span><span id="noHighlight_0.4752143415559297"> </span><span id="ouHighlight__192_193TO147_148">آن</span><span id="noHighlight_0.9386702764945353"> را </span><span id="ouHighlight__195_199TO153_159">می سازد</span><span id="noHighlight_0.1661287623020541"> </span><span id="ouHighlight__205_207TO161_163">راه</span><span id="noHighlight_0.29570669470006883"> </span><span id="ouHighlight__201_203TO165_167">خود</span><span id="noHighlight_0.8430828045565526"> را </span><span id="ouHighlight__209_210TO172_173">به</span><span id="noHighlight_0.17224370869327454"> </span><span id="ouHighlight__212_214TO175_178">تمام</span><span id="noHighlight_0.10969529911834086"> </span><span id="ouHighlight__216_220TO180_184">صفحات</span><span id="noHighlight_0.002467024859429734"> </span><span id="ouHighlight__222_223TO186_187">در</span><span id="noHighlight_0.6674226431865975"> </span><span id="ouHighlight__229_234TO189_192">شاخص</span><span id="noHighlight_0.6481850609926784"> </span><span id="ouHighlight__155_158TO194_195">که</span><span id="noHighlight_0.5018638053332045"> </span><span id="ouHighlight__172_172TO197_198">یک</span><span id="noHighlight_0.22742485860577744"> </span><span id="ouHighlight__174_177TO200_203">هفته</span><span id="noHighlight_0.33910883095257727"> </span><span id="ouHighlight__179_180TO205_206">یا</span><span id="noHighlight_0.3285189603991363"> </span><span id="ouHighlight__182_183TO208_212">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.9042695271035527"> </span><span id="ouHighlight__168_170TO214_218">خواهد</span><span id="noHighlight_0.25774457173393384"> بود</span><span id="ouHighlight__235_235TO223_224">."</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_5">Google</span><span id="noHighlight_0.10100972506436978"> </span><span id="ouHighlight__7_16TO7_18">توصیه می کند</span><span id="noHighlight_0.5645721844029745"> </span><span id="ouHighlight__18_22TO20_32">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.6809856527764643"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO34_35">آن</span><span id="noHighlight_0.14668033182636486"> </span><span id="ouHighlight__28_42TO37_49">همراه دوستانه</span><span id="noHighlight_0.5894108199016197"> </span><span id="ouHighlight__44_46TO51_54">آدرس</span><span id="noHighlight_0.22068626368294975"> </span><span id="ouHighlight__56_59TO56_60">ابزار</span><span id="noHighlight_0.9332970626784808"> </span><span id="ouHighlight__48_54TO62_64">تست</span><span id="noHighlight_0.6627244705256801"> </span><span class="" id="ouHighlight__64_72TO66_70">تعیین</span><span id="noHighlight_0.308656459921947"> </span><span class="" id="ouHighlight__74_80TO72_77">که آیا</span><span id="noHighlight_0.8508027976329314"> </span><span class="" id="ouHighlight__82_87TO79_82">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7012967602028256"> </span><span class="" id="ouHighlight__106_115TO84_93">سایت/صفحات</span><span id="noHighlight_0.37651193599881205"> </span><span id="ouHighlight__101_104TO95_97">خود</span><span id="noHighlight_0.8313413232363256"> را </span><span id="ouHighlight__117_118TO102_109">به عنوان</span><span id="noHighlight_0.2511930992142456"> </span><span id="ouHighlight__120_124TO111_115">آماده</span><span id="noHighlight_0.9474790667577012"> </span><span id="ouHighlight__94_99TO117_120">توجه</span><span id="noHighlight_0.11128955409549701"> </span><span id="ouHighlight__89_92TO122_129">خواهد شد</span><span id="noHighlight_0.6649206409092412">.</span><span id="noHighlight_0.869612769922082"> </span><span id="ouHighlight__137_140TO132_140">بسیاری از</span><span id="noHighlight_0.8847817421893677"> </span><span id="ouHighlight__155_159TO142_145">لینک</span><span id="noHighlight_0.8387716606070761"> </span><span id="ouHighlight__142_145TO147_151">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.24639101464370416"> </span><span id="ouHighlight__147_153TO153_156">مفید</span><span id="noHighlight_0.06711262307207733"> </span><span id="ouHighlight__161_162TO158_159">در</span><span id="noHighlight_0.6402106279155282"> </span><span id="ouHighlight__164_165TO161_162">در</span><span id="noHighlight_0.6763965250098471"> </span><span id="ouHighlight__171_174TO164_176">سوالات متداول</span><span id="noHighlight_0.5681711098980514"> </span><span id="ouHighlight__127_131TO178_181">وجود</span><span id="noHighlight_0.5274143528584582"> </span><span class="" id="ouHighlight__133_135TO183_186">دارد</span><span id="noHighlight_0.17889078230368916">.</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:38:29+01:00 manda.mihanblog.com امیر رضایی گوگل می گوید 4.7% وجود دارد بیشتر همراه دوستانه وب سایت های امروز بیش از دو ماه پیش http://manda.mihanblog.com/post/5 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="right"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.26546029954565564"> </span><span id="ouHighlight__7_15TO5_13">اعلام کرد</span><span id="noHighlight_0.802137886943897"> </span><span id="ouHighlight__17_20TO15_16">که</span><span id="noHighlight_0.7701491899546731"> </span><span id="ouHighlight__28_35TO18_21">بوده</span><span id="noHighlight_0.11500029404249368"> است </span><span id="ouHighlight__39_43TO27_31">"4.7%</span><span id="noHighlight_0.14023866041486532"> </span><span id="ouHighlight__45_50TO33_38">uptick</span><span id="noHighlight_0.7865583345629306"> </span><span id="ouHighlight__52_53TO40_41">در</span><span id="noHighlight_0.6329462420906732"> </span><span id="ouHighlight__59_68TO43_46">نسبت</span><span id="noHighlight_0.9219573128597844"> </span><span id="ouHighlight__73_77TO48_51">سایت</span><span id="noHighlight_0.028416823161360405"> </span><span id="ouHighlight__95_102TO53_59">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.1261169449324523"> </span><span id="ouHighlight__88_93TO61_66">موبایل</span><span id="noHighlight_0.016250865957867844"> </span><span id="ouHighlight__84_86TO68_72">هستند</span><span id="noHighlight_0.005756930000815119"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO74_76">که"</span><span id="noHighlight_0.5448645582759157"> </span><span id="ouHighlight__105_109TO78_87">از آنجا که</span><span id="noHighlight_0.5869466177732416"> </span><span id="ouHighlight__111_114TO89_92">آنها</span><span id="noHighlight_0.7609562444395203"> به </span><span id="ouHighlight__125_126TO97_98">ما</span><span id="noHighlight_0.8353914838128441"> </span><span class="" id="ouHighlight__116_123TO100_108">اطلاع داد</span><span id="noHighlight_0.9622109823860636"> </span><span id="ouHighlight__128_130TO110_111">دو</span><span id="noHighlight_0.42417845598684156"> </span><span id="ouHighlight__132_137TO113_115">ماه</span><span id="noHighlight_0.7454260344005866"> </span><span id="ouHighlight__139_141TO117_119">پیش</span><span id="noHighlight_0.7680176962708931"> در </span><span id="ouHighlight__143_147TO124_127">مورد</span><span id="noHighlight_0.5874974864326098"> </span><span id="ouHighlight__169_174TO129_138">بروز رسانی</span><span id="noHighlight_0.5999665559323806"> </span><span id="ouHighlight__160_167TO140_146">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.8592987565820672"> </span><span id="ouHighlight__153_158TO148_152">همراه</span><span id="noHighlight_0.6751413869492864"> </span><span id="ouHighlight__175_175TO154_157">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9994726454136159"> </span><span class="" id="ouHighlight__7_10TO5_10">همچنین</span><span id="noHighlight_0.5006257638912002"> </span><span id="ouHighlight__12_15TO12_17">گفت که</span><span id="noHighlight_0.6106434427790064"> </span><span id="ouHighlight__33_35TO19_22">حالا</span><span id="noHighlight_0.023010175203160954"> </span><span id="ouHighlight__37_40TO24_25">که</span><span id="noHighlight_0.26705958487846815"> </span><span id="ouHighlight__42_45TO27_29">این</span><span id="noHighlight_0.5261782462368211"> </span><span id="ouHighlight__47_55TO31_38">الگوریتم</span><span id="ouHighlight__71_71TO39_39">،</span><span id="noHighlight_0.7165675132514391"> </span><span id="ouHighlight__60_66TO41_44">نورد</span><span id="noHighlight_0.7458564604005817"> </span><span id="ouHighlight__17_20TO46_49">آنها</span><span id="ouHighlight__31_31TO50_50">،</span><span id="noHighlight_0.03499076101288556"> </span><span id="ouHighlight__73_76TO52_53">که</span><span id="noHighlight_0.2678663752442858"> </span><span id="ouHighlight__83_87TO55_58">سایت</span><span id="noHighlight_0.5331945914607928"> </span><span id="ouHighlight__104_111TO60_66">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.04045077095913763"> </span><span id="ouHighlight__97_102TO68_73">موبایل</span><span id="noHighlight_0.5880576525031576"> </span><span id="ouHighlight__113_114TO75_76">در</span><span id="noHighlight_0.5684490755466075"> </span><span id="ouHighlight__125_130TO78_82">آینده</span><span id="noHighlight_0.8215734870151301"> </span><span id="ouHighlight__120_123TO84_88">نزدیک</span><span id="noHighlight_0.8415680239136549"> </span><span id="ouHighlight__94_95TO90_94">خواهد</span><span id="noHighlight_0.3620151460335249"> شد </span><span id="ouHighlight__22_25TO99_107">امیدواریم</span><span id="noHighlight_0.4300238388066482"> </span><span class="" id="ouHighlight__27_30TO109_110">که</span><span id="noHighlight_0.3688087829199923">.<br><br></span><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2014/12/google-mobile-smartphones-blue-ss-1920-800x450.jpg" alt="google-mobile-smartphones-blue-ss-1920" class="alignnone size-large wp-image-211355" height="311" width="553"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_0TO0_1">من</span><span id="noHighlight_0.25861640365274907"> </span><span id="ouHighlight__5_12TO3_9">صادقانه</span><span id="noHighlight_0.031001553290125328"> </span><span id="ouHighlight__20_28TO11_14">تعجب</span><span id="noHighlight_0.8597656102128082"> </span><span class="" id="ouHighlight__14_18TO16_18">کمی</span><span id="noHighlight_0.1178302687085474"> </span><span id="ouHighlight__34_39TO20_24">تعداد</span><span id="noHighlight_0.13667190516179306"> </span><span id="ouHighlight__44_47TO26_29">تنها</span><span id="noHighlight_0.7957150000253655"> </span><span id="ouHighlight__49_53TO31_38">4.7 درصد</span><span id="noHighlight_0.7478088830006848"> </span><span id="ouHighlight__41_42TO40_42">است</span><span id="ouHighlight__49_53TO43_43">،</span><span id="noHighlight_0.18121702712316767"> </span><span id="ouHighlight__55_57TO45_47">اما</span><span id="noHighlight_0.4608931418218566"> </span><span id="ouHighlight__59_59TO49_50">من</span><span id="noHighlight_0.5615253814658787"> </span><span class="" id="ouHighlight__61_65TO52_61">حدس می زنم</span><span id="noHighlight_0.940169068475724"> </span><span id="ouHighlight__76_80TO63_67">فهرست</span><span id="noHighlight_0.3969713219552856"> </span><span id="ouHighlight__67_74TO69_72">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7582599493847126"> </span><span id="ouHighlight__82_83TO74_75">از</span><span id="noHighlight_0.5117888163623372"> </span><span id="ouHighlight__89_93TO77_81">صفحات</span><span id="noHighlight_0.5519536224781527"> </span><span id="ouHighlight__85_87TO83_84">وب</span><span id="noHighlight_0.08891702283952363"> </span><span id="ouHighlight__98_103TO86_90">بسیار</span><span id="noHighlight_0.9191355203556335"> </span><span id="ouHighlight__105_109TO92_95">بزرگ</span><span id="noHighlight_0.5415697603890501"> </span><span id="ouHighlight__95_96TO97_99">است</span><span id="noHighlight_0.36787700630211617"> </span><span id="ouHighlight__111_113TO101_101">و</span><span id="noHighlight_0.5971935554428338"> </span><span class="" id="ouHighlight__125_130TO103_116">به احتمال زیاد</span><span id="noHighlight_0.2505012336419864"> </span><span id="ouHighlight__115_119TO118_121">وجود</span><span id="noHighlight_0.06568635096254094"> </span><span id="ouHighlight__121_123TO123_126">دارد</span><span id="noHighlight_0.7204794537943231"> </span><span id="ouHighlight__139_144TO128_132">تعداد</span><span id="noHighlight_0.6688574982484827"> </span><span id="ouHighlight__134_137TO134_138">زیادی</span><span id="noHighlight_0.8665755100733715"> </span><span id="ouHighlight__146_147TO140_141">از</span><span id="noHighlight_0.9557124690500721"> </span><span class="" id="ouHighlight__153_157TO143_147">صفحات</span><span id="noHighlight_0.03820380671491974"> </span><span id="ouHighlight__149_151TO149_150">وب</span><span id="noHighlight_0.019997679601931218"> است </span><span id="ouHighlight__159_162TO156_157">که</span><span id="noHighlight_0.16306339415804083"> </span><span id="ouHighlight__168_170TO159_160">نه</span><span id="noHighlight_0.3524271265237492"> </span><span id="ouHighlight__189_191TO162_164">اما</span><span id="noHighlight_0.4604554840006052"> </span><span id="ouHighlight__193_201TO166_176">در حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.40813944012179393"> </span><span id="ouHighlight__203_207TO178_184">هنوز هم</span><span id="noHighlight_0.2121032550432943"> حل و </span><span id="ouHighlight__209_217TO191_193">فصل</span><span id="noHighlight_0.13633444273687267"> </span><span id="ouHighlight__178_187TO195_197">حفظ</span><span id="noHighlight_0.21071622443694837"> </span><span id="ouHighlight__172_176TO199_201">شود</span><span id="noHighlight_0.9179716752308655">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__23_24TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.5232793199734259"> </span><span id="ouHighlight__26_29TO5_9">شنیدن</span><span id="noHighlight_0.605421666453472">,</span><span id="noHighlight_0.9453704595461038"> </span><span id="ouHighlight__11_21TO12_15">جالب</span><span id="noHighlight_0.7054137427867831"> </span><span id="ouHighlight__8_9TO17_21">خواهد</span><span id="noHighlight_0.42864128135634216"> بود </span><span id="ouHighlight__32_33TO27_29">اگر</span><span id="noHighlight_0.6987171469933295"> </span><span id="ouHighlight__35_40TO31_34">گوگل</span><span id="noHighlight_0.48934730464743836"> </span><span class="" id="ouHighlight__50_51TO36_37">به</span><span id="noHighlight_0.3284727669873688"> </span><span id="ouHighlight__53_57TO39_51">اشتراک گذاشتن</span><span id="noHighlight_0.025180377429061873"> </span><span id="ouHighlight__59_60TO53_54">آن</span><span id="ouHighlight__61_61TO55_55">،</span><span id="noHighlight_0.3712681155011145"> </span><span id="ouHighlight__63_65TO57_61">چگونه</span><span id="noHighlight_0.8588080886075695"> </span><span id="ouHighlight__67_70TO63_71">بسیاری از</span><span id="noHighlight_0.7928295579943795"> </span><span id="ouHighlight__72_76TO73_80">سایت های</span><span id="noHighlight_0.07803029203444467"> </span><span id="ouHighlight__88_95TO82_88">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.3570512783745178"> </span><span id="ouHighlight__81_86TO90_95">موبایل</span><span id="noHighlight_0.7362785723930657"> </span><span id="ouHighlight__97_102TO97_99">ظرف</span><span id="noHighlight_0.5173774119632321"> </span><span id="ouHighlight__113_115TO101_102">دو</span><span id="noHighlight_0.7435605502899567"> </span><span id="ouHighlight__117_122TO104_106">ماه</span><span id="noHighlight_0.3129146793215142"> </span><span id="ouHighlight__108_111TO108_112">آینده</span><span id="noHighlight_0.5827191351095499"> </span><span id="ouHighlight__42_48TO114_126">تصمیم می گیرد</span><span id="noHighlight_0.6973294576000041">.</span><span id="noHighlight_0.11516804493712851"> </span><span id="ouHighlight__125_128TO129_130">طی</span><span id="noHighlight_0.7905227447393648"> </span><span class="" id="ouHighlight__139_142TO132_135">هفته</span><span id="noHighlight_0.8083378215881531"> </span><span class="" id="ouHighlight__134_137TO137_141">گذشته</span><span id="noHighlight_0.9583481335112121"> </span><span id="ouHighlight__151_158TO143_145">شده</span><span id="noHighlight_0.4163054702180584"> </span><span id="ouHighlight__171_174TO147_151">اخبار</span><span id="noHighlight_0.09443723551796224"> </span><span id="ouHighlight__162_164TO153_157">بسیار</span><span id="noHighlight_0.4959897409839781"> </span><span id="ouHighlight__166_169TO159_164">بیشتری</span><span id="noHighlight_0.653845331148141"> در </span><span id="ouHighlight__182_185TO169_171">این</span><span id="noHighlight_0.24251038038854944"> </span><span id="ouHighlight__176_180TO173_176">مورد</span><span id="noHighlight_0.7271705495488402"> </span><span id="ouHighlight__187_188TO178_179">در</span><span id="noHighlight_0.4055874848118781"> </span><span id="ouHighlight__190_193TO181_185">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.055605318139492654"> </span><span id="ouHighlight__213_217TO187_193">مطبوعات</span><span id="noHighlight_0.509081749409678"> </span><span id="ouHighlight__202_211TO195_204">جریان اصلی</span><span id="noHighlight_0.3847426866799474"> </span><span id="ouHighlight__219_222TO206_207">از</span><span id="noHighlight_0.07095354849120006"> </span><span id="ouHighlight__224_225TO209_210">در</span><span id="noHighlight_0.90370348061752"> </span><span id="ouHighlight__241_245TO212_219">سایت های</span><span id="noHighlight_0.9221835578926976"> </span><span id="ouHighlight__236_239TO221_224">خبری</span><span id="noHighlight_0.8852186965306502"> </span><span class="" id="ouHighlight__227_234TO226_229">صنعت</span><span id="noHighlight_0.28980545777318734"> </span><span class="" id="ouHighlight__246_246TO231_234">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_7">بنابراین</span><span id="noHighlight_0.5510404666995995"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO9_12">وجود</span><span id="noHighlight_0.14606854122892077"> </span><span id="ouHighlight__9_11TO14_16">شما</span><span id="noHighlight_0.3015152939810206"> به </span><span id="ouHighlight__18_19TO21_22">آن</span><span id="noHighlight_0.8298259697985372"> </span><span id="ouHighlight__13_16TO24_26">است</span><span id="noHighlight_0.5189647732305163">:</span><span id="noHighlight_0.9835117207192855"> </span><span id="ouHighlight__22_27TO29_32">گوگل</span><span id="noHighlight_0.22805475172993772"> </span><span id="ouHighlight__29_31TO34_37">دیدم</span><span id="noHighlight_0.9879741150970426"> </span><span id="ouHighlight__35_37TO39_42">~ 5%</span><span id="noHighlight_0.25010168895932194"> </span><span id="ouHighlight__39_44TO44_49">uptick</span><span id="noHighlight_0.9561850520322801"> </span><span id="ouHighlight__46_47TO51_52">در</span><span id="noHighlight_0.3018098205468227"> </span><span class="" id="ouHighlight__49_54TO54_59">موبایل</span><span id="noHighlight_0.9281066875124651"> </span><span class="" id="ouHighlight__56_63TO61_67">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.672247724738093"> </span><span class="" id="ouHighlight__65_67TO69_70">وب</span><span id="noHighlight_0.5426165940754392"> </span><span id="ouHighlight__69_73TO72_75">سایت</span><span id="noHighlight_0.4797555611698935"> </span><span id="ouHighlight__75_76TO77_78">در</span><span id="noHighlight_0.19328110699893608"> </span><span id="ouHighlight__84_88TO80_87">صفحه اول</span><span id="noHighlight_0.10265608680894744"> </span><span id="ouHighlight__78_82TO89_94">خود را</span><span id="noHighlight_0.8402208910848933"> </span><span id="ouHighlight__93_96TO96_99">تنها</span><span id="noHighlight_0.31485694798893915"> </span><span id="ouHighlight__90_91TO101_102">در</span><span id="noHighlight_0.32535066440648375"> </span><span id="ouHighlight__98_100TO104_105">دو</span><span id="noHighlight_0.6320593072230803"> </span><span id="ouHighlight__102_107TO107_109">ماه</span><span id="noHighlight_0.42308993141209195">.</span><span id="noHighlight_0.9068397725563099"> </span><span id="ouHighlight__110_110TO112_113">من</span><span id="noHighlight_0.10655473216239231"> </span><span id="ouHighlight__112_116TO115_124">حدس می زنم</span><span id="noHighlight_0.8999777305326314"> </span><span id="ouHighlight__122_125TO126_128">ترس</span><span id="noHighlight_0.9766980339383291"> </span><span id="ouHighlight__130_141TO130_141">Mobilegeddon</span><span id="noHighlight_0.3278195355346448"> در </span><span id="ouHighlight__143_148TO146_149">واقع</span><span id="noHighlight_0.2984357746374313"> </span><span class="" id="ouHighlight__150_155TO151_160">کار می کرد</span><span id="noHighlight_0.2460857149035598">.</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:37:18+01:00 manda.mihanblog.com امیر رضایی گوگل اکنون شخصیت های Emoji را در دسکتاپ نتایج نشان می دهد اما شما جستجو توسط آنها مانند بینگ اجازه نمی دهد http://manda.mihanblog.com/post/4 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.5729299227970353"> در </span><span class="" id="ouHighlight__10_12TO8_15">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.36686164615924266"> </span><span class="" id="ouHighlight__28_37TO17_21">شخصیت</span><span id="noHighlight_0.4676718402540794"> های </span><span id="ouHighlight__22_26TO27_31">emoji</span><span id="noHighlight_0.34001942380526284"> </span><span id="ouHighlight__39_40TO33_34">در</span><span id="noHighlight_0.9281100363867639"> </span><span id="ouHighlight__42_45TO36_37">پر</span><span id="noHighlight_0.2850304488794885"> </span><span id="ouHighlight__47_51TO39_41">رنگ</span><span id="noHighlight_0.9167030350285525"> </span><span id="ouHighlight__53_54TO43_44">در</span><span id="noHighlight_0.9423486302276222"> </span><span id="ouHighlight__75_81TO46_50">نتایج</span><span id="noHighlight_0.27313829368868425"> </span><span id="ouHighlight__68_73TO52_57">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.4240820131030314"> </span><span id="ouHighlight__60_66TO59_65">دسک تاپ</span><span id="noHighlight_0.417246771704065"> </span><span id="ouHighlight__84_93TO67_71">نهایت</span><span id="noHighlight_0.9169890302892989"> </span><span id="ouHighlight__102_106TO73_74">آن</span><span id="noHighlight_0.5665137059699713"> </span><span id="ouHighlight__112_116TO76_80">صفحات</span><span id="noHighlight_0.2527244720917653"> </span><span id="ouHighlight__108_110TO82_83">وب</span><span id="noHighlight_0.3927432530544416"> </span><span class="" id="ouHighlight__118_122TO85_97">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.7922032706651918"> </span><span id="ouHighlight__124_128TO99_100">آن</span><span id="noHighlight_0.5215800386575633"> </span><span id="ouHighlight__130_139TO102_106">شخصیت</span><span id="noHighlight_0.9925088247196916"> </span><span id="ouHighlight__95_100TO108_111">دادن</span><span id="noHighlight_0.23167377440191572"> </span><span id="ouHighlight__146_155TO113_115">دید</span><span id="noHighlight_0.9910693365219779"> </span><span id="ouHighlight__141_144TO117_121">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.8921767074844803"> </span><span id="ouHighlight__157_158TO123_124">در</span><span id="noHighlight_0.31555732124522795"> </span><span id="ouHighlight__171_177TO126_130">نتایج</span><span id="noHighlight_0.6709961700428686"> </span><span id="ouHighlight__164_169TO132_136">جستجو</span><span id="noHighlight_0.12495265599698613"> </span><span id="ouHighlight__14_20TO138_142">نمایش</span><span id="noHighlight_0.5129183405571754"> </span><span id="ouHighlight__7_8TO144_146">است</span><span id="noHighlight_0.12639531321507513">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__4_9TO0_4">بارکر</span><span id="noHighlight_0.9472617937002573"> </span><span id="ouHighlight__0_2TO6_7">دن</span><span id="noHighlight_0.36353338437126703"> </span><span class="" id="ouHighlight__15_19TO9_11">اول</span><span id="noHighlight_0.009565204054489351"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO13_15">بود</span><span id="noHighlight_0.5861687394218597"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO17_18">به</span><span id="noHighlight_0.603134922974249"> </span><span id="ouHighlight__29_32TO20_22">این</span><span id="noHighlight_0.1397632303418691"> </span><span id="ouHighlight__24_27TO24_27">نقطه</span><span id="noHighlight_0.333294889514285"> </span><span id="ouHighlight__34_36TO29_29">و</span><span id="noHighlight_0.7031839787147439"> </span><span id="ouHighlight__43_44TO31_32">آن</span><span id="noHighlight_0.8113014100806746"> را </span><span id="ouHighlight__46_47TO37_38">در</span><span id="noHighlight_0.8352584565567778"> </span><span id="ouHighlight__49_55TO40_45">توییتر</span><span id="noHighlight_0.8000315022014467"> </span><span id="ouHighlight__38_41TO47_51">ارسال</span><span id="noHighlight_0.38862908589350764">.</span><span id="noHighlight_0.3379317992242833"> در </span><span id="ouHighlight__58_61TO57_61">اینجا</span><span id="noHighlight_0.9561992589222892"> این </span><span id="ouHighlight__63_64TO67_69">است</span><span id="noHighlight_0.4375268229571474"> که </span><span id="ouHighlight__75_78TO74_77">ضربه</span><span id="noHighlight_0.9880979627263846"> </span><span id="ouHighlight__68_73TO79_92">روی صفحه نمایش</span><span id="noHighlight_0.9347253776895741"> </span><span id="ouHighlight__80_81TO94_95">از</span><span id="noHighlight_0.7532115052344375"> </span><span id="ouHighlight__83_85TO97_101">چگونه</span><span id="noHighlight_0.828609017028101"> </span><span id="ouHighlight__87_88TO103_104">آن</span><span id="noHighlight_0.9050743914300264"> را </span><span id="ouHighlight__96_97TO109_110">در</span><span id="noHighlight_0.45635067440738053"> </span><span class="" id="ouHighlight__99_104TO112_115">گوگل</span><span id="noHighlight_0.6380952665360536"> </span><span class="" id="ouHighlight__106_112TO117_122">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.6305230000361137"> </span><span class="" id="ouHighlight__90_94TO124_129">می رسد</span><span id="noHighlight_0.08066679619407202">.</span></div><br><div><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/google-emoji-desktop-1429706884.png" alt="google-emoji-desktop-1429706884" class="alignnone size-full wp-image-219544" height="668" width="499"></p></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_2">این</span><span id="noHighlight_0.43859932899230203"> </span><span id="ouHighlight__14_20TO4_6">کار</span><span id="noHighlight_0.5687985538953564"> </span><span id="ouHighlight__5_7TO8_15">کرده است</span><span id="noHighlight_0.34924713800709317"> </span><span class="" id="ouHighlight__22_23TO17_18">در</span><span id="noHighlight_0.19862325176557605"> </span><span class="" id="ouHighlight__32_39TO20_25">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.5186037121278797"> </span><span id="ouHighlight__25_30TO27_36">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.5195820911387008"> </span><span id="ouHighlight__41_45TO38_39">از</span><span id="noHighlight_0.5771740258763092"> </span><span id="ouHighlight__47_50TO41_44">2012</span><span id="noHighlight_0.13191554655224424"> </span><span id="ouHighlight__52_54TO46_48">اما</span><span id="noHighlight_0.48705592677755005"> </span><span id="ouHighlight__60_64TO50_53">هرگز</span><span id="noHighlight_0.0786466238274055"> </span><span id="ouHighlight__75_76TO55_56">در</span><span id="noHighlight_0.44534304632814836"> </span><span id="ouHighlight__86_93TO58_63">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.9127119829296674"> </span><span id="ouHighlight__78_84TO65_70">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.08358522806537272"> </span><span id="ouHighlight__95_99TO72_73">تا</span><span id="noHighlight_0.22554435165623432"> </span><span id="ouHighlight__101_104TO75_77">این</span><span id="noHighlight_0.6535730012934066"> </span><span id="ouHighlight__106_109TO79_82">هفته</span><span id="noHighlight_0.6982550829888114"> </span><span id="ouHighlight__66_70TO84_92">نشان داده</span><span id="noHighlight_0.6612164234671829"> </span><span id="ouHighlight__56_58TO94_96">است</span><span id="noHighlight_0.7932558817887289">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_2">یکی</span><span id="noHighlight_0.5244822644224846"> می </span><span id="ouHighlight__10_13TO7_12">توانست</span><span id="noHighlight_0.42332694931124426"> </span><span id="ouHighlight__15_16TO14_15">به</span><span id="noHighlight_0.41034091790966665"> </span><span id="ouHighlight__18_23TO17_19">فرض</span><span id="noHighlight_0.41223204633098787"> </span><span id="ouHighlight__66_71TO21_23">مگر</span><span id="noHighlight_0.008904668372409441"> </span><span id="ouHighlight__73_76TO25_28">آنها</span><span id="noHighlight_0.042292247906551506"> </span><span id="ouHighlight__78_83TO30_34">کشیده</span><span id="noHighlight_0.062478755149886656"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO36_39">بینگ</span><span id="noHighlight_0.18678315666763845"> </span><span id="ouHighlight__104_112TO41_49">searchers</span><span id="noHighlight_0.30536877635551574"> </span><span id="ouHighlight__117_122TO51_55">جستجو</span><span id="noHighlight_0.5570464909292924"> </span><span id="ouHighlight__124_125TO57_60">توسط</span><span id="noHighlight_0.6012961914508215"> </span><span id="ouHighlight__127_131TO62_66">emoji</span><span id="noHighlight_0.2097872520681271"> </span><span id="ouHighlight__96_102TO68_71">فعال</span><span id="noHighlight_0.8576109522881225"> </span><span id="ouHighlight__25_30TO73_76">گوگل</span><span id="noHighlight_0.43715680981487104"> </span><span id="ouHighlight__44_48TO78_80">این</span><span id="ouHighlight__52_52TO81_81">،</span><span id="noHighlight_0.031966384426289074"> </span><span id="ouHighlight__54_55TO83_88">بر روی</span><span id="noHighlight_0.7881349409096472"> </span><span id="ouHighlight__57_63TO90_92">هدف</span><span id="ouHighlight__64_64TO93_93">،</span><span id="noHighlight_0.5198281748362736"> </span><span id="ouHighlight__50_51TO95_98">روشن</span><span id="noHighlight_0.23079089009627218"> </span><span id="ouHighlight__32_37TO100_103">نیست</span><span id="noHighlight_0.9532422947659697">.</span><span id="noHighlight_0.038874898239267264"> </span><span id="ouHighlight__134_137TO106_107">که</span><span id="noHighlight_0.8091348288120516"> </span><span id="ouHighlight__149_152TO109_111">صدق</span><span id="noHighlight_0.2996264248771726"> </span><span class="" id="ouHighlight__139_143TO113_119">نمی کند</span><span id="ouHighlight__153_153TO120_120">،</span><span id="noHighlight_0.5286277760757946"> </span><span id="ouHighlight__155_155TO122_123">من</span><span id="noHighlight_0.9975654006886737"> </span><span id="ouHighlight__157_161TO125_132">سعی کردم</span><span id="noHighlight_0.10012476896944811"> </span><span id="ouHighlight__173_174TO134_135">به</span><span id="noHighlight_0.2643671689659346"> </span><span id="ouHighlight__176_179TO137_141">[خرید</span><span id="ouHighlight__181_181TO142_142">]</span><span id="noHighlight_0.22407101473603208"> </span><span id="ouHighlight__163_171TO144_148">جستجو</span><span id="noHighlight_0.5088420510993533"> </span><span id="ouHighlight__183_184TO150_151">در</span><span id="noHighlight_0.4252655608989554"> </span><span id="ouHighlight__186_191TO153_156">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9928051909612651"> </span><span id="ouHighlight__193_195TO158_158">و</span><span id="noHighlight_0.43147363678709927"> </span><span id="ouHighlight__238_239TO160_169">همانطور که</span><span id="noHighlight_0.8156139457659907"> </span><span id="ouHighlight__241_244TO171_174">بینگ</span><span id="noHighlight_0.12004688072639225"> </span><span id="ouHighlight__250_252TO176_179">برای</span><span id="noHighlight_0.8578769880444302"> </span><span id="ouHighlight__254_257TO181_185">[خرید</span><span id="ouHighlight__259_260TO186_186">]</span><span id="noHighlight_0.625628844427356"> </span><span id="ouHighlight__197_198TO188_189">آن</span><span id="noHighlight_0.7369332547255064"> </span><span id="ouHighlight__200_205TO191_193">نمی</span><span id="noHighlight_0.28325062453181904"> </span><span id="ouHighlight__207_210TO195_197">آمد</span><span id="noHighlight_0.29491863364385107"> </span><span id="ouHighlight__212_213TO199_200">تا</span><span id="noHighlight_0.8867727879591351"> </span><span id="ouHighlight__215_218TO202_203">با</span><span id="noHighlight_0.20446662993607967"> </span><span id="ouHighlight__229_235TO205_209">نتایج</span><span id="noHighlight_0.9104053861443946"> </span><span id="ouHighlight__220_227TO211_216">مربوطه</span><span id="noHighlight_0.3953331890827513">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_7TO0_4">جنیفر</span><span id="noHighlight_0.3390079488512906"> </span><span id="ouHighlight__9_13TO6_10">Slegg</span><span id="noHighlight_0.11018348767425856"> </span><span id="ouHighlight__15_18TO12_15">گفت:</span><span id="noHighlight_0.02799209521449686"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO17_19">"من</span><span id="noHighlight_0.3197176811779666"> </span><span id="ouHighlight__24_30TO21_22">شک</span><span id="noHighlight_0.8571160519762078"> </span><span id="ouHighlight__32_39TO24_31">spammers</span><span id="noHighlight_0.4087258568725093"> </span><span id="ouHighlight__53_57TO33_37">زمینه</span><span id="noHighlight_0.5728282548371313"> </span><span id="ouHighlight__59_61TO39_41">روز</span><span id="noHighlight_0.8652083436503606"> </span><span id="ouHighlight__90_94TO43_45">آید</span><span id="noHighlight_0.8411395068212928"> </span><span id="ouHighlight__96_97TO47_48">به</span><span id="noHighlight_0.3900108692422093"> </span><span id="ouHighlight__99_108TO50_56">تزئینات</span><span id="noHighlight_0.5413220397699586"> </span><span id="ouHighlight__110_111TO58_59">تا</span><span id="noHighlight_0.6496434804457529"> </span><span id="ouHighlight__126_133TO61_65">نتایج</span><span id="noHighlight_0.7453583385135975"> </span><span id="ouHighlight__119_124TO67_72">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.7708654465833258"> </span><span id="ouHighlight__113_117TO74_79">خود را</span><span id="noHighlight_0.4720288859705172"> </span><span id="ouHighlight__63_67TO81_93">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.9671814440252181"> </span><span id="ouHighlight__69_73TO95_97">این</span><span id="noHighlight_0.45350383520505677"> </span><span id="ouHighlight__75_80TO99_104">emojis</span><span id="noHighlight_0.7067617380958127"> </span><span id="ouHighlight__46_49TO106_110">داشته</span><span id="noHighlight_0.7659392703432526"> </span><span id="ouHighlight__41_44TO112_115">باشد</span><span id="ouHighlight__134_134TO116_117">."</span><span id="noHighlight_0.17128430580108545"> در </span><span id="ouHighlight__136_141TO122_125">واقع</span><span id="ouHighlight__142_142TO126_126">،</span><span id="noHighlight_0.235320664096194"> </span><span id="ouHighlight__144_146TO128_128">و</span><span id="noHighlight_0.9675566575579017"> </span><span id="ouHighlight__148_148TO130_131">من</span><span id="noHighlight_0.4702146413128402"> تعجب می </span><span id="ouHighlight__150_155TO141_143">کنم</span><span id="noHighlight_0.26839421830764676"> </span><span id="ouHighlight__157_158TO145_147">اگر</span><span id="noHighlight_0.33187986500418853"> </span><span class="" id="ouHighlight__160_165TO149_152">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7341166455782431"> </span><span class="" id="ouHighlight__180_181TO154_155">آن</span><span id="noHighlight_0.7201693007173486"> را </span><span id="ouHighlight__172_178TO160_167">غیر فعال</span><span id="noHighlight_0.7373074947531879"> </span><span id="ouHighlight__167_170TO169_172">کنید</span><span id="noHighlight_0.024775740026747206"> </span><span id="ouHighlight__183_184TO174_175">یا</span><span id="noHighlight_0.9454228730670122"> </span><span id="ouHighlight__186_187TO177_179">اگر</span><span id="noHighlight_0.21269790350817042"> </span><span id="ouHighlight__198_198TO181_182">یک</span><span id="noHighlight_0.15081462509877086"> </span><span id="ouHighlight__211_217TO184_188">ویژگی</span><span id="noHighlight_0.7445349080855764"> </span><span id="ouHighlight__204_209TO190_195">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.1462614305459704"> </span><span id="ouHighlight__200_202TO197_200">جدید</span><span id="noHighlight_0.7376681178171564"> به </span><span id="ouHighlight__226_229TO205_208">زودی</span><span id="noHighlight_0.2748080538105826">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_3">یاهو</span><span id="noHighlight_0.23481771650101446"> </span><span id="ouHighlight__6_14TO5_15">در حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.1956764009035692"> </span><span id="ouHighlight__29_35TO17_23">توانایی</span><span id="noHighlight_0.2829444075171036"> </span><span id="ouHighlight__37_39TO25_28">برای</span><span id="noHighlight_0.7078771286880957"> </span><span id="ouHighlight__41_47TO30_34">Emoji</span><span id="noHighlight_0.5533573518829836"> </span><span class="" id="ouHighlight__49_50TO36_39">برای</span><span id="noHighlight_0.4946485892232727"> </span><span id="ouHighlight__52_55TO41_45">نمایش</span><span id="noHighlight_0.23964225574195552"> </span><span id="ouHighlight__60_61TO47_48">در</span><span id="noHighlight_0.7212539037084554"> </span><span id="ouHighlight__76_82TO50_54">نتایج</span><span id="noHighlight_0.04710521306839344"> </span><span id="ouHighlight__69_74TO56_61">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.8462880069310111"> </span><span id="ouHighlight__63_67TO63_68">خود را</span><span id="noHighlight_0.737374905170018"> </span><span class="" id="ouHighlight__16_23TO70_83">غیرفعال می کند</span><span id="noHighlight_0.9533906801449433">.</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:36:05+01:00 manda.mihanblog.com امیر رضایی بینگ سهام نحوه کار الگوریتم جستجوی تصویر خود; اضافه کردن 59 درصد از تصاویر در وب تکراری اند http://manda.mihanblog.com/post/3 <div align="justify"><span id="ouHighlight__0_3TO0_3">بینگ</span><span id="noHighlight_0.7231107089177067"> </span><span id="ouHighlight__12_13TO5_6">در</span><span id="noHighlight_0.3665465438092572"> </span><span id="ouHighlight__15_20TO8_13">جزئیات</span><span id="noHighlight_0.021921626102473946"> </span><span id="ouHighlight__22_24TO15_19">چگونه</span><span id="noHighlight_0.5677893261434832"> </span><span id="ouHighlight__37_42TO21_26">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.5715536763123258"> </span><span id="ouHighlight__26_29TO28_31">بینگ</span><span id="noHighlight_0.42943685169014834"> </span><span id="ouHighlight__31_35TO33_37">تصویر</span><span id="noHighlight_0.06436780447879686"> </span><span id="ouHighlight__62_67TO39_44">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.3654242510202298"> </span><span id="ouHighlight__53_60TO46_51">مربوطه</span><span id="noHighlight_0.26162249540273064"> </span><span id="ouHighlight__69_71TO53_56">برای</span><span id="noHighlight_0.4569308562396487"> </span><span id="ouHighlight__73_76TO58_60">شما</span><span id="noHighlight_0.14980056333347802"> </span><span id="ouHighlight__78_84TO62_74">نمایش داده شد</span><span id="noHighlight_0.7336153255257479"> </span><span id="ouHighlight__86_90TO76_85">در حالی که</span><span id="noHighlight_0.773956907030858"> </span><span id="ouHighlight__100_102TO87_91">چگونه</span><span id="noHighlight_0.9338821262937275"> </span><span id="ouHighlight__104_107TO93_96">آنها</span><span id="noHighlight_0.6584942959696548"> در </span><span id="ouHighlight__109_111TO101_108">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.4796466307956936"> </span><span id="ouHighlight__113_116TO110_112">نیز</span><span id="noHighlight_0.33544311540335625"> </span><span id="ouHighlight__126_137TO114_116">شرح</span><span id="noHighlight_0.1682359497072663"> </span><span id="ouHighlight__140_147TO118_133">نوشتن شرح تصاویر</span><span id="noHighlight_0.008244480023931855"> </span><span id="ouHighlight__149_151TO135_135">و</span><span id="noHighlight_0.699194081710826"> </span><span id="ouHighlight__153_159TO137_143">اقدامات</span><span id="noHighlight_0.7041585072662611"> </span><span id="ouHighlight__161_163TO145_148">برای</span><span id="noHighlight_0.6061103904119455"> </span><span id="ouHighlight__165_170TO150_155">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.7828128041688761"> </span><span id="ouHighlight__172_174TO157_160">برای</span><span id="noHighlight_0.02054332231543521"> </span><span id="ouHighlight__202_211TO162_166">تجربه</span><span id="noHighlight_0.44726394555662785"> </span><span id="ouHighlight__180_182TO168_171">جدید</span><span id="noHighlight_0.3521738020824088"> </span><span id="ouHighlight__195_200TO173_177">جستجو</span><span id="noHighlight_0.9755889261338027"> </span><span id="ouHighlight__184_187TO179_182">بینگ</span><span id="noHighlight_0.9001275045519644"> </span><span id="ouHighlight__189_193TO184_188">تصویر</span><span id="noHighlight_0.9868984606221904"> </span><span class="" id="ouHighlight__118_124TO190_194">ارائه</span><span id="noHighlight_0.41671176136106924"> </span><span id="ouHighlight__92_98TO196_200">نمایش</span><span id="noHighlight_0.8603393621666187"> </span><span id="ouHighlight__44_51TO202_213">فراهم می کند</span><span id="noHighlight_0.10650074629613149"> به </span><span id="ouHighlight__5_10TO218_230">اشتراک گذاشته</span><span id="noHighlight_0.8268268472601102">.</span></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><span id="ouHighlight__0_2TO0_1">یک</span><span id="noHighlight_0.0135120397265035"> </span><span class="" id="ouHighlight__16_21TO3_10">چیز عالی</span><span id="noHighlight_0.85757012753228"> </span><span class="" id="ouHighlight__4_14TO12_15">جالب</span><span id="noHighlight_0.576984217760202"> است </span><span id="ouHighlight__23_26TO21_22">که</span><span id="noHighlight_0.8260392528090724"> </span><span id="ouHighlight__28_31TO24_27">بینگ</span><span id="noHighlight_0.09017960901604583"> </span><span id="ouHighlight__40_42TO29_31">بود</span><span id="noHighlight_0.8940388218425969"> </span><span id="ouHighlight__44_47TO33_34">که</span><span id="noHighlight_0.2290214682855668"> </span><span class="" id="ouHighlight__60_65TO36_41">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.020830892958887293"> </span><span class="" id="ouHighlight__67_70TO43_46">آنها</span><span id="noHighlight_0.7784024849651181"> را </span><span id="ouHighlight__72_78TO51_55">نمایه</span><span id="ouHighlight__79_79TO56_56">،</span><span id="noHighlight_0.6765524321753293"> </span><span id="ouHighlight__81_83TO58_64">59 درصد</span><span id="noHighlight_0.9587881244210902"> </span><span id="ouHighlight__85_86TO66_67">از</span><span id="noHighlight_0.4880118506717295"> </span><span id="ouHighlight__88_91TO69_72">آنها</span><span id="noHighlight_0.5189031132452282"> </span><span id="ouHighlight__98_105TO74_78">حداقل</span><span id="noHighlight_0.9652699565054168"> </span><span id="ouHighlight__107_109TO80_81">یک</span><span id="noHighlight_0.33789944777418"> </span><span id="ouHighlight__121_125TO83_87">تصویر</span><span id="noHighlight_0.964545467575021"> </span><span id="ouHighlight__111_119TO89_94">تکراری</span><span id="noHighlight_0.050441938536130104"> </span><span id="ouHighlight__127_132TO96_103">در سراسر</span><span id="noHighlight_0.695865742542206"> </span><span id="ouHighlight__138_140TO105_106">وب</span><span id="noHighlight_0.6376718614717419"> </span><span class="" id="ouHighlight__93_96TO108_110">است</span><span id="noHighlight_0.7639271882838133">.</span><span id="noHighlight_0.23964939328225898"> </span><span class="" id="ouHighlight__180_181TO113_115">اگر</span><span id="noHighlight_0.9192765238409069"> </span><span class="" id="ouHighlight__183_185TO117_118">نه</span><span id="noHighlight_0.19239305316210664"> </span><span class="" id="ouHighlight__187_195TO120_125">هزاران</span><span id="noHighlight_0.3287497543374953"> </span><span id="ouHighlight__201_211TO127_131">تقلید</span><span id="noHighlight_0.6049086024914658"> </span><span id="ouHighlight__220_223TO133_139">آنها را</span><span id="noHighlight_0.38680085586788493"> </span><span id="ouHighlight__213_218TO141_148">در سراسر</span><span id="noHighlight_0.6266412166519537"> </span><span id="ouHighlight__225_227TO150_151">وب</span><span id="noHighlight_0.47374107605829197"> </span><span id="ouHighlight__143_146TO153_156">آنها</span><span id="noHighlight_0.9497248361243742"> </span><span id="ouHighlight__153_156TO158_166">بسیاری از</span><span id="noHighlight_0.9169338462396681"> </span><span id="ouHighlight__158_163TO168_173">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.4074990045542337"> </span><span id="ouHighlight__170_177TO175_178">صدها</span><span id="noHighlight_0.47372412332123714"> </span><span class="" id="ouHighlight__148_151TO180_183">گفت:</span><span id="noHighlight_0.7133999789768684">.</span><span id="noHighlight_0.3805156514134461"> </span><span id="ouHighlight__242_246TO186_190">تصویر</span><span id="noHighlight_0.20301639244338643"> </span><span class="" id="ouHighlight__232_240TO192_197">تکراری</span><span id="noHighlight_0.8042686781475893"> می </span><span id="ouHighlight__252_253TO202_205">توان</span><span id="noHighlight_0.7454637151456744"> </span><span id="ouHighlight__255_261TO207_209">کسی</span><span id="noHighlight_0.9972177459269205"> </span><span id="ouHighlight__263_268TO211_212">یا</span><span id="noHighlight_0.9550334693837366"> </span><span id="ouHighlight__270_275TO214_218">گرفتن</span><span id="noHighlight_0.6523751081570819"> </span><span class="" id="ouHighlight__290_294TO220_224">تصویر</span><span id="noHighlight_0.21519549011237138"> </span><span class="" id="ouHighlight__281_288TO226_229">اصلی</span><span id="noHighlight_0.6490852379724017"> </span><span id="ouHighlight__296_298TO231_231">و</span><span id="noHighlight_0.4074831936293378"> </span><span class="" id="ouHighlight__300_306TO233_239">میزبانی</span><span id="noHighlight_0.2803502416227187"> </span><span id="ouHighlight__308_309TO241_242">آن</span><span id="noHighlight_0.2787042573122047"> را </span><span id="ouHighlight__311_312TO247_248">در</span><span id="noHighlight_0.08580021703318508"> </span><span class="" id="ouHighlight__326_328TO250_253">آدرس</span><span id="noHighlight_0.07055063231831726"> های </span><span class="" id="ouHighlight__316_324TO259_263">مختلف</span><span id="noHighlight_0.948106531688117"> </span><span id="ouHighlight__330_331TO265_270">بر روی</span><span id="noHighlight_0.9434162099452215"> </span><span id="ouHighlight__343_348TO272_275">سرور</span><span id="noHighlight_0.2215254922367259"> </span><span id="ouHighlight__333_341TO277_279">خود</span><span id="noHighlight_0.2465742810025442"> و </span><span id="ouHighlight__350_351TO283_284">یا</span><span id="noHighlight_0.3774351431098816"> </span><span id="ouHighlight__353_359TO286_291">کسی که</span><span id="noHighlight_0.29345257811657843"> </span><span id="ouHighlight__375_381TO293_299">تغییرات</span><span id="noHighlight_0.20463349655257035"> </span><span id="ouHighlight__368_373TO301_305">اندکی</span><span id="noHighlight_0.7953319495914891"> </span><span id="ouHighlight__383_384TO307_308">به</span><span id="noHighlight_0.6763744642165299"> </span><span id="ouHighlight__390_394TO310_314">تصویر</span><span id="noHighlight_0.8692635038228215"> </span><span id="ouHighlight__396_398TO316_316">و</span><span id="noHighlight_0.5793209065299615"> </span><span id="ouHighlight__408_409TO318_319">آن</span><span id="noHighlight_0.7743618628168164"> را در </span><span class="" id="ouHighlight__411_419TO327_334">جای دیگر</span><span id="noHighlight_0.23261573856734996">,</span><span id="noHighlight_0.5310159983202992"> </span><span class="" id="ouHighlight__422_426TO337_346">در حالی که</span><span id="noHighlight_0.6520543337271876"> </span><span class="" id="ouHighlight__428_430TO348_349">نه</span><span id="noHighlight_0.9542276102289665"> </span><span class="" id="ouHighlight__432_439TO351_355">منابع</span><span id="noHighlight_0.33195763599687556"> </span><span id="ouHighlight__460_462TO357_359">URL</span><span id="noHighlight_0.5776171970668268"> </span><span class="" id="ouHighlight__454_458TO361_365">تصویر</span><span id="noHighlight_0.12598801086677114"> </span><span class="" id="ouHighlight__445_452TO367_370">اصلی</span><span id="noHighlight_0.4791430502919912"> </span><span class="" id="ouHighlight__400_406TO372_378">میزبانی</span><span id="noHighlight_0.16114216288403382">.</span></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><span id="ouHighlight__0_3TO0_4">اینجا</span><span id="noHighlight_0.07911484062171281"> این </span><span id="ouHighlight__5_6TO10_12">است</span><span id="noHighlight_0.7520443024081397"> </span><span id="ouHighlight__10_14TO14_19">نمودار</span><span id="noHighlight_0.6553103041780746"> </span><span id="ouHighlight__16_19TO21_24">بینگ</span><span id="noHighlight_0.03372727107932605"> </span><span class="" id="ouHighlight__21_26TO26_30">مشترک</span><span id="noHighlight_0.10624942336580179"> </span><span id="ouHighlight__28_34TO32_36">نمایش</span><span id="noHighlight_0.00485328716368616"> </span><span class="" id="ouHighlight__36_39TO38_44">اطلاعات</span><span id="noHighlight_0.8542843452477535"> </span><span id="ouHighlight__41_42TO46_51">بر روی</span><span id="noHighlight_0.8760588490754705"> </span><span id="ouHighlight__44_48TO53_57">تصویر</span><span id="noHighlight_0.04545926652080878"> </span><span id="ouHighlight__50_60TO59_64">تکراری</span><span id="noHighlight_0.15182231807852375"> </span><span class="" id="ouHighlight__62_67TO66_73">در سراسر</span><span id="noHighlight_0.29010602068379543"> </span><span class="" id="ouHighlight__73_75TO75_76">وب</span><span id="noHighlight_0.31506640582754786">:<br><br></span><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/04-Pie-Chart-of-Duplicate.png" alt="04-Pie-Chart-of-Duplicate" class="alignnone size-full wp-image-219547" height="270" width="485"></p><br></div> text/html 2014-12-24T11:17:44+01:00 manda.mihanblog.com امیر رضایی نکاتی برای افزایش رتبه سایت در الکسا http://manda.mihanblog.com/post/1 <div align="justify">Alexa یکی از بزرگترین و معتبرترین وب سایتهایی است که به شما در این زمینه کمک می کند. در ادامه قصد داریم نکات مفیدی در رابطه با افزایش رتبه سایت در الکسا بیان کنیم که به کار بستن آنها رتبه الکسا سایت را بهبود می بخشد.آمار ترافیک وب سایت یکی از نیازهای ضروری صاحبان وب سایت می باشد که به آنها کمک می کند درک درستی از پتانسیل سایت خود داشته باشند. Alexa یکی از بزرگترین و معتبرترین وب سایتهایی است که به شما در این زمینه کمک می کند. در ادامه قصد داریم نکات مفیدی در رابطه با افزایش رتبه سایت در الکسا بیان کنیم که به کار بستن آنها رتبه الکسا سایت را بهبود می بخشد.<br><br> رتبه الکسا چیست؟<br> رتبه الکسا (Alexa Rank)، سیستم رتبه بندی سایتها می باشد و بر اساس تعداد بازدید کنندگان وب سایت که نوار ابزار الکسا را نصب کرده اند، سایتها را رتبه بندی می نماید.<br><br> نکاتی برای افزایش رتبه سایت در الکسا<br> در این بخش از مقاله شیوه هایی برای افزایش رتبه سایت در Alexa ارائه شده است که با رعایت آنها می توانید رتبه الکسا وب سایت خود را افزایش دهید.<br> 1. نوار ابزار الکسا را نصب کنید و سایت یا وبلاگ خود را به عنوان صفحه خانگی مرورگر خود قرار دهید.<br> 2. اسکریپت ویجت را در وب سایت خود نصب کنید. برای این منظور باید کدی را از وب سایت آلکسا دانلود کنید و در مستر وب سایت خود قرار دهید که میزان پیشرفت وب سایت شما را در الکسا نشان دهد.<br> 3. ابزار رتبه الکسا را در وب سایت خود قرار دهید. این باعث دریافت تعداد قابل توجهی کلیک روزانه می شود و هر کلیک به منزله یک بازدید کننده به شمار می رود (حتی اگر کاربر از نوار ابزار الکسا استفاده نکرده باشد).<br> 4. دیگران را به استفاده از نوار ابزار الکسا تشویق کنید زیرا از این طریق تعداد بازدیدکنندگان سایت افزایش می یابد و روی رتبه الکسا تأثیر مثبت می گذارد.<br> 5. از دوستان بخواهید که برای پروفایل وب سایت شما در الکسا، نظر و امتیاز بدهند. این به طور مستقیم بر روی رتبه تأثیر گذار نیست اما به هر حال ممکن است کمک کند.<br> 6. مقالات و مطالب جدیدی که مخاطبان زیادی دارند منتشر کنید زیرا این کار نه تنها ترافیک سایت شما را بهبود می بخشد بلکه موجب افزایش رتبه الکسا می شود.<br> 7. در سایت های پر بازدید عضو شوید زیرا تعداد بازدید کننده را افزایش می دهد و به طور حتم این بر روی افزایش رتبه الکسا تأثیر مثبتی می گذارد.<br> 8. اطلاعات سایت خود را بروز کنید چون الکسا نیز همانند گوگل به وب سایت هایی که به طور منظم به روز می شوند رتبه بیشتری می دهد.<br> 9. از تبلیغات کلیکی استفاده کنید. در موتورهای جستجو مثل گوگل تبلیغات بدهید یا به دنبال عباراتی باشید که بیشتر جستجو می شوند تا بازدیدکنندگان بیشتری جذب نمایید. </div> text/html 2014-12-23T22:50:06+01:00 manda.mihanblog.com امیر رضایی چهار چوب طراحی سایت http://manda.mihanblog.com/post/2 <div align="justify">چهار چوب طراحی سایتهدف اکثر طراحان سایت، ساخت سایتی جذاب، کارآمد با دسترسی آسان است بطوریکه بتواند بازدیدگنندگان را برای انجام عملی متقاعد کند. ساخت چنین سایتی نیازمند طرحی خوب از گرافیک، ساختاری ساده و مرسوم، قالبی مناسب و منطقی، و مطالبی گیرا است. پیشنهادهای که در زیر می آید، چهارچوب کلی از طراحی سایت را به نمایش می گذارد.<br><br> مطالب سایت<br> شما می خواهید تا بازدید کنندگان، سایت تان را بعنوان منبعی از اطلاعات ارزشمند یا مکانی از یک تجارت معتبر بدانند. غلط های املایی و گرامری، سبب خواهد شد تا خیلی سریع از اعتبار شما کاسته شود. به یاد داشته باشید که مردم از اینترنت برای یافتن اطلاعات استفاده می کنند. خواه شما محصولی تولید شده توسط خود را بفروشید یا کالاهای دیگران را بفروش برسانید، در هر دو صورت می بایست ابتدا اطلاعات ارزشمندی را به بازدید کنندگان بدهید در غیر اینصورت آنها به روی سایت های دیگر کلیک کرده تا اطلاعاتی را که می خواهند بیایند.<br><br> سازگاری با مرورگرهای مختلف<br> حداقل صد نوع مختلف مرورگر وجود دارد. شما می بایست سایت تان را بگونه ای طراحی کنید تا با نسخه اخیر اکثر مرورگرهایی که بیشترین استفاده را دارند بخوبی کار کند. بطور میانگین کاربران اینترنت ممکن است ندانند که چطور مرورگرهایشان را بروز کنند یا طرز فکری به این صورت داشته باشند که "وقتی چیزی کار می کند، چرا باید بهش دست زد؟" به یاد داشته باشید که بازدید کنندگان ممکن است از کامپیوترهای شخصی نوع PC، MAC، Linux Box، PDA یا از تلفنهای همراه با مرورگرهای مختلف استفاده کنند.<br> طراحی سایت، نیازمند آن است که صفحات سایت شما حداقل با مرورگرهای اینترنت اکسپلورر، نت اسکیپ، فایرفوکس، اپرا و سفری بخوبی کار کند. بر طرف سازی خطاها در کدهای html، کافی نمی باشد و شما می بایست سایت تان را در مرورگرها و سخت افزارهای مختلف آزمایش کنید.<br><br> گرافیک و تصاویر<br> کاربران اینترنتی معمولا صبر زیادی ندارند و مطالعات نشان داده است که در صورتیکه صفحه ای از سایت بیش از 10 ثانیه زمان بارگذاری داشته باشد، اکثر مردم به سایت دیگری خواهند رفت. همواره تصاویر و دیگر فایلهای گرافیکی را برای داشتن کمترین حجم ممکن، بهینه سازی کنید بدون آنکه بر کیفیت نهایی تصاویر تاثیری بوجود آید.<br> همواره از خصیصه های طول و عرض برای تصاویر استفاده کنید بطوریکه ما بقی صفحه بتواند در حین دانلود تصاویر، بارگذاری شوند. از تگ ALT استفاده کنید بطوریکه برخی از کاربرانی که نمایش تصاویر را در مرورگرهایشان خاموش کرده اند، بتوانند بفهمند تصاویر برای چه مقاصدی استفاده شده است.<br><br> رنگهای پیش زمینه<br> چنانچه از هر چیز دیگری به غیر از پیش زمینه سفید برای متنها استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که رنگ های لینکها را تعریف کرده اید در غیر اینصورت تنظیمات پیش فرض در مرورگر کاربران مشخص خواهد کرد که رنگ لینک ها چیست و در برخی موارد این موضوع می تواند سبب ناخوانایی در لینک ها شود.<br><br> مالتی مدیا<br> مالتی مدیا ترکیبی از فیلمهایی بصورت فلش، ویدئو کلیپ ها، آوا ها، و موسیقی های پیش زمینه است. همواره از پخش کننده هایی استفاده کنید که استاندارد هستند بطوریکه زمان دانلود کوتاه شود. اطمینان حاصل کنید که بازدید کنندگان می توانند فایلهای مالتی مدیا را متوقف کنند یا آنها را رد کنند. با این روش، افرادی که سرعت اینترنت پایینی دارند یا سخت افزار یا نرم افزار کامپیوترشان، از مالتی مدیا پشتیبانی نمی کند می توانند چنین فایل هایی را نادیده بگیرند.<br> همچنین کلیه اطلاعات مهم و حیاتی درون فایلهای مالتی مدیا را درون متنی نیز قرار دهید بطوریکه بازدید کنندگان بدون استفاده از مالتی مدیا بتوانند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. چنانچه افزونه ای برای استفاده از مالتی مدیا مورد نیاز باشد، همواره لینکی را برای نصب آن قرار دهید تا کاربران بتوانند آن را دانلود و نصب نمایند. نکته آخر اینکه وقتی از مالتی مدیا استفاده می کنید، همواره قانون 10 ثانیه ای را برای بارگذاری صفحات به یاد داشته باشید.<br><br> ساختار سایت<br> ساختار سایت می بایست ساده و قابل فهم و منطقی باشد. مطالعات نشان داده است که چنانچه کاربری نتواند اطلاعاتی را که به دنبال آن می گردد را بیابد، سایت شما را ترک می کند و به سایت دیگری خواهد رفت. به این قانون، قانون 3 کلیک می گویند. هر بخشی از سایت شما می بایست تنها با سه کلیک از هر بخش دیگری از سایت تان قابل دسترسی باشد. چنانچه شما از چیزی دیگری غیر از لینک های متنی ساده استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که سایت تان را از لحاظ ساختاری، منوها و دیگر موارد در مرورگرهای مختلف آزمایش کرده اید.<br><br> لینک ها<br> بطور مرتب و دوره ای، کلیه لینک های سایت تان را آزمایش کنید تا مطمئن شوید آنها بخوبی کار می کنند و لینکی شکسته وجود ندارد. ابزارهای آنلاین و رایگانی وجود دارند که بطور دوره ای لینک های سایت تان را بررسی می کنند.<br><br> فریم ها<br> از فریم ها استفاده نکنید چراکه آنها کار بوک مار کردن صفحات سایت تان را دشوار می کنند و شما نیاز دارید تا کاربران و بازدید کنندگان سایت تان را بوک مارک کنند بطوریکه دوباره بازگردند.<br><br> خلاصه مطالب<br> طراحی سایت، ترکیبی از مرسومات معمول و طرح ریزی است. سایت شما می بایست جذاب باشد و استفاده از آن راحت باشد و مهمتر از همه اطلاعات و خدمات ارزشمندی را به کاربران و بازدید کنندگان خود ارائه دهد. </div>